Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen?"— Presentationens avskrift:

1 ”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen?
ISMB 9 okt 2012 Annika Christensson

2 Sveriges miljömål Sveriges riksdag har satt upp miljömål för
en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle. För att nå en hållbar samhällsutv har RD satt upp MM . MM styr miljöarbetet i Sverige och visar på vägen till ett hållbart samhälle. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 2 2

3 Ny miljömålsstruktur! Ett övergripande generationsmål
Miljökvalitetsmål med preciseringar Etappmål För att driva miljöarbetet framåt så beslutade riksdagen våren 2010 om en ny miljömålsstruktur. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 3 3

4 utanför Sveriges gränser.
Generationsmål Att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det övergripande generationsmålet har som syfte att vi ska lämna över ett … Stor skillnad – inte orsaka effekter utomlands! De stora miljöproblemen ska vara lösta till 2020! Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 4 4

5 Generationsmålet innebär att:
ekosystemen är på väg att återhämta sig den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen 12 5 5

6 Generationsmålet innebär att:
en god hushållning sker med naturresurserna andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 6 6

7 De 16 miljökvalitetsmålen
8. Levande sjöar och vattendrag 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 15. God bebyggd miljö 7. Ingen övergödning 6. Säker strålmiljö 5. skyddande ozonskikt 4. Giftfri miljö 11. Myllrande våtmarker 9. Grundvatten av god kvalitet 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlings- landskap 16. Ett rikt växt- och djurliv 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 14. Storslagen fjällmiljö De 16 MM är de samma som tidigare, men har fått preciseringar… Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 7 7

8 Nya Preciseringar och etappmål
Syftet med preciseringar Förtydliga och beskriva innebörden av miljökvalitetsmålen Ska ange ett miljötillstånd Vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen Vägledande för allas miljöarbete Beslutades av regeringen den 26 april 2012 Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 8 8

9 Etappmål Luftföroreningar:
Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa. Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten. Luftföroreningar från småskalig vedeldning. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 9

10 Vad innebär detta för Blekinge?
Revidering av regionala miljömål Revidering av lokala miljömål Eftersom vi nationellt har ett nytt MM-system och nya preciseringar finns behov av att revidera de reg MM. Beslut har nyligen tagits om att för Blekinge gäller de nationella MM-målen med preciseringar och etappmål. Tagit beslut om att avskriva tidigare delmål. Försöka att göra det smidigt och enkelt för att kunna fokusera på att genomföra åtgärder, för att nå en bättre miljö. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 10 10

11 Ny bedömningsgrund I uppföljningen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Samtidigt som vi fick ett nytt miljömålssystem fick vi även ny bedömningsgrund för den årliga uppföljningen av miljömålen. Det som redan är beslutat eller som vi vet kommer att genomföras innan 2020. Bedömningarna sammanfattas i ja, nära nej. Bedömningarna tar fasta på faktiska förutsättningar att nå målen, det vill säga om styrmedel vid bedömningsåret är beslutade och tillräckliga åtgärder genomförda före år 2020. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 11 11

12 Bedömning av miljömålen i Blekinge 2011
Två- bedöms enbart på nationell nivå – klimatpåverkan och skyddande ozonskikt. Ett ja – myllrande våtmarker Tre nära – Frisk luft, Säker strålmiljö och ett rikt odlingslandskap. Resten nej Även om tillståndet i miljön förbättrats i många avseensen är takten för förändringarna för långsam för att vi ska nå MM till år 2020. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 12 12

13 Fler insatser behövs för att nå målen!
Miljömålen är allas ansvar! Näringsliv, organisationer och allmänheten har avgörande betydelse för att målen ska nås. Ett stöd i miljöarbetet är det regionala åtgärdsprogrammet. För att uppnå de 16 MM och det övergriåande generationsmålet som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta till 2020 krävs engagemang och samverkan mellan de flesta aktörer i samhället. För att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen behövs fler insatser! En stor utmaning! Kommunerna har en avgörande roll i miljöarbetet.. Det lokala arbetet är jätteviktigt! Ett stöd är ÅGP som vi tillsammans har tagits fram…Nu ute hos er på remiss. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 13 13

14 Ett hållbart Blekinge Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016
Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 14 14

15 Syfte Vägledning för strategiskt utvecklingsarbete
Stöd för att prioritera åtgärder Konkretisera och utvärdera det miljöarbete som genomförs Åtgärderna utgör bara en del av det samlade miljöarbetet i Blekinge som också bidrar till att vi närmar oss miljömålen. Verktyg på regionalt och lokalt plan Komplettera pågående arbete Lyfta och genomföra lämpliga åtgärder Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 15 15

16 Temaområden Åtgärdsprogrammet löper över åren 2013-2016
55 åtgärder har föreslagits inom fem temaområden: Biologisk mångfald Frisk vatten Hållbar bebyggelseutveckling Mindre gift på drift Skog och odlingslandskap Mindre klimatpåverkan – energi och transporter Tanken är att föreslagna åtgärder ska ha genomförts eller påbörjats inom denna tidsperiod. Den regionala klimat- och energistrategin som håller på att tas fram i bred samverkan under Inom arbete med detta åtgärdsprogram inväntar vi resultaten från den här strategin som kommer att skickas på en separat remiss. Föreslagna åtgärder kommer sedan att infogas i detta dokument. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 16 16

17 Exempel Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 17 17

18 Genomförande Länsstyrelsen upprättar en årlig verksamhetsplan baserad på uppgifter från kommuner. Ansvariga aktörer rapporterar till Länsstyrelsen vilka åtgärder som genomförts under föregående år. Länsstyrelsen gör en uppföljning och utvärdering av åtgärdsarbetet varje år. I samverkan med framförallt kommunerna, men även andra aktörer tas en verksamhetsplan fram med åtgärder för det kommande året. Få med att aktörerna ska meddela lst inför varje år vilka åtgärder de kommer att jobba med. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 18 18

19 Landstingets synpunkter på remissen
Lägg till åtgärder inom följande områden; Läkemedel och miljö Hälsoaspekter och miljömedicinska aspekter Hållbar upphandling Kompetensutveckling och samverkan

20 Här finns mer information om miljömålen
Länsstyrelsens webbplats Miljömålsportalen Information om miljömålen i Blekinge län finner du på Länsstyrelsens webbplats. Här finns aktuella data om hur det går med uppföljningen, indikatorvärden, fördjupnings-information och bedömningar om måluppfyllelse. På webbplatsen kan du också ladda ner rapporter och broschyrer. Miljömålsportalen är Sveriges officiella portal för de sexton nationella miljökvalitetsmålen. Här hittar du alla nationella miljömål med preciseringar, etappmål, liksom bakgrundsfakta, data för uppföljningsindikatorer och bedömningar om målen kommer att nås. På portalens länssidor kan du följa utvecklingen på regional nivå och hitta uppgifter för samtliga län. Via Miljömålsportalen kan du även beställa rapporter och informationsmaterial. Ett hållbart Blekinge, remiss 2012 20 20


Ladda ner ppt "”Ett hållbart Blekinge” – Hur ska vi nå miljömålen?"

Liknande presentationer


Google-annonser