Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Når vi miljökvalitetsmålen till 2020*?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Når vi miljökvalitetsmålen till 2020*?"— Presentationens avskrift:

1

2 Når vi miljökvalitetsmålen till 2020*?
• Ny bedömningsgrund har införts. • Miljökvalitetsmålen har bedömts utifrån om det till målåret är möjligt att skapa förutsättningar för att på sikt nå det miljötillstånd målen uttrycker. • Den nya bedömningsgrunden tar även hänsyn till – naturens återhämtningstid – att effekter av åtgärder kan ske med viss fördröjning. • Årets uppföljning går inte att jämföra med tidigare uppföljningar. * 2050 för klimatmålet Miljömålsillustrationer: Tobias Flygar Miljömålsbild/Foto: Hans Malmberg/NordicPhotos Bildbyrå

3 1. Begränsad klimatpåverkan – MYCKET svårt att nå
De globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50–70 procent till år 2050 jämfört med 1990, och vara nära noll vid seklets slut. Omställning till fossilbränslesnål energitillförsel och effektivare energianvändning behövs. Tillståndet i miljön förändras i negativ riktning.

4 2. Frisk luft – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Luftkvaliteten blir allt bättre, även om luftföroreningar alltjämt orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. Lokala utsläpp från vägtrafik, arbetsmaskiner och vedeldning samt luftföroreningar som kommer hit från utlandet orsakar problemen. Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning.

5 3. Bara naturlig försurning – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Svavel- och kväveutsläppen till luft i Europa måste fortsätta att minska. Skogsbrukets försurningspåverkan måste minska i Sverige. Ökade transporter, användning av skogsbränslen och energiproduktion påverkar. Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning.

6 4. Giftfri miljö – MYCKET svårt att nå
Produktion av och handel med kemiska ämnen ökar globalt och sker ofta med bristfälliga regler och kemikaliesäkerhet. Viktiga regler har tillkommit, men ytterligare kraftfulla styrmedel behövs på alla nivåer. Det tar tid att minska halterna av farliga ämnen i miljön och riskerna i samhället. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

7 5. Skyddande ozonskikt – möjligt att nå med befintliga åtgärder
Åtgärderna att förbjuda och begränsa ozonnedbrytande ämnen sker internationellt, framför allt genom Montrealprotokollet. Arbetet får inte undermineras av exempelvis illegal handel. Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning.

8 6. Säker strålmiljö – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Exponeringen för all strålning är normalt låg jämfört med gränsvärdena. Att förändra beteendet då det gäller UV-strålning är svårt. Den nationella avfallsplanen är en bra grund för att ta hand om allt radioaktivt avfall. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

9 7. Ingen övergödning – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Internationella överenskommelser och att EU-direktiv genomförs har blivit allt viktigare. Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning.

10 8. Levande sjöar och vattendrag – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Problemen med övergödda eller försurade sjöar och vattendrag måste minska. Intensiteten i arbetet med att restaurera vattendrag måste öka. Fler sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden måste få ett långsiktigt skydd. Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning.

11 9. Grundvatten av god kvalitet – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Grundvatten påverkas negativt av en rad verksamheter. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram måste vara effektiva. Kunskapen om risk för grundvattenpåverkan och hänsyn måste öka hos olika aktörer. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

12 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård – mycket svårt att nå
Hittills insatta åtgärder har inte varit tillräckligt långtgående. Det är osäkert om tillräckliga beslut om åtgärder och resurser kommer att tas. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

13 11. Myllrande våtmarker – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
En stor del av våtmarkerna har försvunnit eller utsatts för olika slags påverkan. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster har påverkats negativt. Hänsyn, långsiktigt skydd och varsam återställning av våtmarker krävs. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

14 12. Levande skogar – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Skogen brukas intensivt. Naturmiljöerna fragmenteras och mängden skog med kontinuitet minskar. Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar. Miljöhänsynen och resurserna för att långsiktigt bevara skyddsvärd skog behöver öka. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

15 13. Ett rikt odlingslandskap – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning och ett intensivt jordbruk. Inriktningen av jordbrukspolitiken har stor betydelse; ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för att nå målet. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

16 14. Storslagen fjällmiljö – möjligt att nå om ytterligare åtgärder vidtas
Tillstånd bör ges väldigt restriktivt för vindkraft, gruvindustri och annan verksamhet på obrutet fjäll. Fortsatt renbetespåverkan behövs för att upprätthålla ett vidsträckt landskap. Fjällen påverkas fortsatt av klimatförändringarna. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

17 15. God bebyggd miljö – mycket svårt att nå
Många åtgärder behövs av olika aktörer. Alla problem är ännu inte lokaliserade. Stora insatser krävs för att åtgärda buller och dålig inomhusmiljö. Samhällsplaneringen måste stärkas och kulturvärden i bebyggelsen skyddas. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.

18 16. Ett rikt växt- och djurliv – mycket svårt att nå
Ambitiösa etappmål krävs. Arbetet med skydd och skötsel av natur samt hållbart nyttjande av biologisk mångfald måste fortsätta. Arters överlevnad och ekosystemens förmåga att producera varor och tjänster måste säkerställas. Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön.


Ladda ner ppt "Når vi miljökvalitetsmålen till 2020*?"

Liknande presentationer


Google-annonser