Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Begränsad klimatpåverkan – MYCKET SVÅRT ATT NÅ •De globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50–70 -procent till år 2050 jämfört med 1990, och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Begränsad klimatpåverkan – MYCKET SVÅRT ATT NÅ •De globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50–70 -procent till år 2050 jämfört med 1990, och."— Presentationens avskrift:

1 1.Begränsad klimatpåverkan – MYCKET SVÅRT ATT NÅ •De globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50–70 -procent till år 2050 jämfört med 1990, och vara nära noll vid seklets slut. •Omställning till fossilbränslesnål energitillförsel och effektivare energi- användning behövs. •Tillståndet i miljön förändras i negativ riktning. ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR. FOTO: HANS GEIJER/JOHNER

2 2.Frisk luft – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS •Luftkvaliteten blir allt bättre, även om luftföroreningar alltjämt orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. •Lokala utsläpp från vägtrafik, arbets- maskiner och vedeldning samt luftföroreningar som kommer hit från utlandet orsakar problemen. •Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning. FOTO: PEDER BJÖRKEGREN/JOHNER

3 •Svavel- och kväveutsläppen till luft i Europa måste fortsätta att minska. •Skogsbrukets försurningspåverkan måste minska i Sverige. •Ökade transporter, användning av skogsbränslen och energiproduktion påverkar. •Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning. FOTO: HANS BJURLING/JOHNER 3.Bara naturlig försurning – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

4 •Produktion av och handel med kemiska ämnen ökar globalt och sker ofta med bristfälliga regler och kemikalie- säkerhet. •Viktiga regler har tillkommit, men ytterligare kraftfulla styrmedel behövs på alla nivåer. •Det tar tid att minska halterna av farliga ämnen i miljön och riskerna i samhället. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER 4.Giftfri miljö – MYCKET SVÅRT ATT NÅ

5 •Åtgärderna att förbjuda och begränsa ozonnedbrytande ämnen sker internationellt, framför allt genom Montrealprotokollet. •Arbetet får inte undermineras av exempelvis illegal handel. •Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning. FOTO: PER MAGNUS PERSSON/JOHNER 5.Skyddande ozonskikt – MÖJLIGT ATT NÅ MED BEFINTLIGA ÅTGÄRDER

6 •Exponeringen för all strålning är normalt låg jämfört med gränsvärdena. •Att förändra beteendet då det gäller UV-strålning är svårt. •Den nationella avfallsplanen är en bra grund för att ta hand om allt radioaktivt avfall. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: KENNETH BENGTSSON/JOHNER 6.Säker strålmiljö – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

7 •Internationella överenskommelser och att EU-direktiv genomförs har blivit allt viktigare. •Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning. FOTO: LENA KOLLER/JOHNER 7.Ingen övergödning – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

8 •Problemen med övergödda eller försurade sjöar och vattendrag måste minska. •Intensiteten i arbetet med att restaurera vattendrag måste öka. •Fler sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden måste få ett långsiktigt skydd. •Tillståndet i miljön förändras i positiv riktning. FOTO: ANNIKA VANNERUS/JOHNER 8.Levande sjöar och vattendrag – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

9 •Grundvatten påverkas negativt av en rad verksamheter. •Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram måste vara effektiva. •Kunskapen om risk för grundvatten- påverkan och hänsyn måste öka hos olika aktörer. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER 9.Grundvatten av god kvalitet – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

10 •Hittills insatta åtgärder har inte varit tillräckligt långtgående. •Det är osäkert om tillräckliga beslut om åtgärder och resurser kommer att tas. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård – MYCKET SVÅRT ATT NÅ

11 •En stor del av våtmarkerna har försvunnit eller utsatts för olika slags påverkan. •Biologisk mångfald och ekosystem- tjänster har påverkats negativt. •Hänsyn, långsiktigt skydd och varsam återställning av våtmarker krävs. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: PÄR BRÄNNSTRÖM/JOHNER 11.Myllrande våtmarker – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

12 •Skogen brukas intensivt. •Naturmiljöerna fragmenteras och mängden skog med kontinuitet minskar. •Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar. •Miljöhänsynen och resurserna för att långsiktigt bevara skyddsvärd skog behöver öka. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: ULF HUETT NILSSON/JOHNER 12.Levande skogar – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

13 •Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning och ett intensivt jordbruk. •Inriktningen av jordbrukspolitiken har stor betydelse; ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för att nå målet. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: TORE HAGMAN/NATURFOTOGRAFERNA/PIXELFACTORY 13.Ett rikt odlingslandskap – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

14 •Tillstånd bör ges väldigt restriktivt för vindkraft, gruvindustri och annan verksamhet på obrutet fjäll. •Fortsatt renbetespåverkan behövs för att upprätthålla ett vidsträckt landskap. •Fjällen påverkas fortsatt av klimat- förändringarna. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: HANS GEIJER/JOHNER 14.Storslagen fjällmiljö – MÖJLIGT ATT NÅ OM YTTERLIGARE ÅTGÄRDER VIDTAS

15 •Många åtgärder behövs av olika aktörer. •Alla problem är ännu inte lokaliserade. •Stora insatser krävs för att åtgärda buller och dålig inomhusmiljö. •Samhällsplaneringen måste stärkas och kulturvärden i bebyggelsen skyddas. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: GÖRAN ASSNER/JOHNER 15.God bebyggd miljö – MYCKET SVÅRT ATT NÅ

16 •Ambitiösa etappmål krävs. •Arbetet med skydd och skötsel av natur samt hållbart nyttjande av biologisk mångfald måste fortsätta. •Arters överlevnad och ekosystemens förmåga att producera varor och tjänster måste säkerställas. •Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. FOTO: KENNETH BENGTSSON/JOHNER 16.Ett rikt växt- och djurliv – MYCKET SVÅRT ATT NÅ


Ladda ner ppt "1.Begränsad klimatpåverkan – MYCKET SVÅRT ATT NÅ •De globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50–70 -procent till år 2050 jämfört med 1990, och."

Liknande presentationer


Google-annonser