Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föredrag på Kommunalteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föredrag på Kommunalteknik"— Presentationens avskrift:

1 Föredrag på Kommunalteknik
VA-planering för hela kommunen Föredrag på Kommunalteknik Örebro 11 September 2008

2 Mats Johansson VERNA Ekologi AB mats@verna.se www.verna.se

3 HÅLLBAR UTVECKLING - vad betyder det för VA-försörjningen i din kommun?

4 Miljökvalitets-målen - vad krävs för att nå miljömålen i din kommun?

5 ”Ramdirektivet för vatten” 2000/60/EG
(1) Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. ”Ramdirektivet för vatten” 2000/60/EG

6 Varför planera för VA i hela kommunen?
Små avlopp - stora problem! - ca små avlopp, 1/3 direkt undermåliga - risk för grundvatten & ytvatten, övergödning Stora framtida investeringar - oavsett hur man löser va-frågan Obekväma beslut - kräver bra planeringsunderlag Möjliggöra bebyggelse – inga nya hus utan att lösa VA-frågan!

7 VA - Kommunen har många olika roller
Kommunen är viktig.

8 VA utanför kommunalt verksamhets-område
Flera lagstiftningar VA utanför kommunalt verksamhets-område Miljöbalken PBL Vatten- tjänstlagen

9 Gemensamhets- anläggningar
Kommunens möjligheter att styra VA-försörjningen Kommunalt VA Vattentjänstlagen Gemensamhets- anläggningar Plan- och Bygglagen Anläggningslagen Kommunen har en bra verktygslåda… Enskilda anläggningar Miljöbalken, Allmänna råd

10 Många olika aktörer och viljor Gemensamhets- anläggningar
Kommunalt VA Gemensamhets- anläggningar Vilken typ av underlag behövs innan beslut kan tas? Hur undvika problem längre fram i planeringen, var finns de potentiella hindren? Vilken roll ska fastighetsägaren ha i processen? Enskilda anläggningar

11 Växla över mellan h/v bilder

12 Allmänna råd - små avloppsanordningar för hushållsspillvatten NFS 2006:7
Naturvårdsverkets tolkning av Miljöbalken Funktionskrav - Normal eller hög skyddsnivå Dimensionering för 5 pe och åretruntboende Högre reningskrav gör att traditionell teknik inte alltid kommer godkännas Nya krav på kommunens tjänstemän och nämnder Lägga till tvättmedelsbild!!

13 Handbok – Små avloppsanläggningar
Ger stöd i att tillämpa Miljöbalken och allmänna råd om små avlopp Avvägningar, kommenterade rättsfall och rekommendationer för ärendehantering Bilagor om teknik, provtagning, aktuella domar ”Ovanlig” handbok – kapitel om va-planering, angränsande lagstiftningar Regionala dialogseminarier – 400 deltagare

14 Slutsatser från handboken om små avlopp
Kommunen har rådighet! - Lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att styra VA- och Bebyggelseplaneringen Många förvaltningar i kommunens organisation är berörda och bör medverka i planeringen Politisk förankring och resurser krävs även för att förebygga och lösa VA-problem i omvandlingsområden och utanför kommunalt verksamhetsområde Kap 3. Vägen från VA-problem till fungerande lösningar Det finns ingen universallösning för planering av VA i omvandlingsområden. Detta kapitel ger vägledning i hur man får till stånd en fungerande planering, och tips på hur man rättar till en process som blivit fel från början.

15 Handbok om VA i omvandlingsområden - Svenskt Vatten Utveckling
Lagstiftning, Planering Teknikval Målgrupp - Tekniska och VA-förvaltningar Utbildningar i höst / vår

16 SVUs Handbok - tre ”huvudteser”
Fatta ett strategiskt beslut så tidigt som möjligt VA-planering behövs för hela kommunen – inte bara inom verksamhetsområdet Tekniken är inte problemet – det finns tekniska lösningar

17 VA-planering inom respektive linjeorganisation
VA-planering baserad på helhetssyn och förvaltningsövergripande arbete VA-planering Förstudie - projektering - investering VA-planering Bebyggelse-planering ÖP → DP → Bygglov Bebyggelse-planering Tillsynsplanering Hålla sig på vägen är A och O. Kör man i diket tar det tid och blir en massa extra jobb – fär att inte tala om kostnaderna… Helst en karta och helst en förare.. Finns många goda exempel, några kommer vi beskriva i handboken… Inte givet vem som ansvarar förd etta, det brukar bli den som har mest problem… VA-huvudmannen kan mycket väl ta initiativ tillett förvaltningsövergripande arbete.. För att förbeygga Tillsynsplanering - utifrån Miljöbalken

18 Strategiska områden för kommunens arbete – ur SVUs handbok
Information och kommunikation Samverkan inom kommunen Formulering av krav, policys och måldokument Verktyg för svåra planeringssituationer Detta är saker som bör och kan ingå i en kommunal VA-plan /övergripande strategi

19 Planera VA! – Rättsregler och verktyg för kommunal planering
Rapport sprids i höst - Juridisk vägledning - riktad till tjänstemän och förtroendevalda Kommentarer till rättsfall etc. Exempel och verktyg

20 Kapacitet för att åtgärda VA?
Handlingsutrymme – juridiskt och politiskt Resurstillgång- pengar och kunskap Värdegemenskap mellan centrala aktörer Kommunikationsstrategier Arena för konflikthantering och deltagande Ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer Drivande och ansvarstagande aktörer genom hela processen Storbjörk, S. & Söderberg, H. (2003) Plötsligt händer det – institutionella förutsättningar för uthålliga va-system Urban Water rapport 2003:1,

21 Exempel - Alingsås Aktivt arbete i Anten/Mjörn-kommittén - 18 år med samverkan kring åtgärder för att förbättra vattenkvalitén Kommunal VA-strategi - antagen av KF 2006, tydliggör nämnders och förvaltningars roller och ansvar - pekar ut prioriterade områden Strategin ska vara underlag vid revidering av ÖP Nya riktlinjer för enskilda avlopp hög/normal nivå – antagna av MHN dec 2006 BILD??

22 Norrköpings arbete – små avlopp
VA-utbyggnad Förvaltningsövergripande arbete - VA-rådgivningsprojekt Kretsloppskrav för enskilda avlopp - antagna i MHN Riktlinjer för urinsortering i tätort – KF uppdrag till Bygg- och miljöskyddsnämnden Kommunal organisation för återföring av humanurin – Avfallsplan/renhållningstaxa Entreprenörsutbildning - ihop med branschorganisationen ME

23 VA-rådgivning Lägesrapport 1976 Lägesrapport 1988 Lägesrapport 1995
Utredning olösta VA-frågor Prioriteringar VA-gruppens bildande Lägesrapport 1976 Lägesrapport 1988 ”All samlad bebyggelse skall ha….. ……löst VA-frågan till år 2000” Lägesrapport 1995 Lägesrapport 2001 Ledningsgruppen för vattenfrågor VA-gruppen Övergödnings-gruppen Dagvatten-gruppen Läget 2007 ?

24 Råd till VA-planerare Först: Arbeta förvaltningsövergripande!
Fokus på planeringsprocessen! Bestäm vad ni vill med planeringen! Lär av egna och andras erfarenheter Politisk förankring! Därefter: Välj lämpliga planeringsverktyg! Besluta om teknisk lösning först när strategiska vägval gjorts Första fyra stegen – externt stöd som bollplank Sedan efter ett varv runt berget så kan ni köpa VA-utredning, verktyg etc. Vilken typ av underlag behövs innan beslut kan tas? Hur undvika problem längre fram i planeringen, var finns potentiella hindren? Vilken roll ska fastighetsägaren ha i processen?

25 Var ska man börja…? Översiktsplan / Vattenplan
Fördjupad Översiktsplan för ett område Kustplan Detaljplan för ”VA-problemområde” Riktlinjer / policys för små avlopp utifrån nya Allmänna råd Avfallsplan Föreläggande från LSt utifrån §6 VTL Osv. Vad är det vi vill uppnå?

26 Det finns många olika typer av styrdokument…
Visioner & mål Planer Strategier Policys Åtgärdsplaner Vägledning & information Osv… VAD BEHÖVS I DIN KOMMUN? Vad är det vi vill uppnå?

27 Använd hela verktygslådan!
Arbeta proaktivt! Förankring!

28 ett väl förankrat beslut!
Vägen från VA-problem till fungerande VA-lösningar Tekniken är inte hindret … … utan vägen fram till ett väl förankrat beslut!

29 Hur gör man för att komma fram sp fort som möjligt
Hur gör man för att komma fram sp fort som möjligt? Hur styr man bäst när det är komplexa frågor och processer?

30 Frågor & Synpunkter? Kontakta gärna mig mats@verna.se
Om vi lyckas få till kretslopp så har vi också säkerställt en bra rening!! Vi kan inte anse reningen fullbordad förrän vi har återfört närsalterna (ff fosforn) till odlad mark. Deponier kan läcka ganska mycket fosfor. Åtgärder vid källan kan i många fall vara både billigare än att Detta gälelr både om vi vill avskilja en ren fraktion med mycket närsalter eller om vi vill förhindra att avloppsvattenet och slammet förorenas med miljöstörande ämnen. Vi är väldigt teknikinriktade idag, vilket på sätt och vis är naturligt. Vi vill jus e en snabb lösning. Men det är ju inte tekniken i sig som är viktig utan den funktion som vi vill att våra VA-system ska ha i oliak fall. Genom att flytta fokmot mer funktionsinriktat tänkande så gör vi det möjligt att hitta nya ofta billigar och bättre lösningar. Kommunerna och andra aktörer måste ta ett helhetsgrepp på VA-Planeringen . Idag hanteras detta alltför separat i kommunerna. Vi måste se utanför våra ansoluta anbnsvars- och hjompetensområden och får en samsyn om vad som är viktyigt och hur man ska gå. Det är enda sättet att komma någon vart framöver. Involvera olia kompeternser, förvaltningar. Blanda tjänstemän och politiker. Lyssna in vad fastigehtsägare och andra tycker i frågan. SPRID KUNSKAP & ERFARENHETER Detta är vad som händer på den här konferensen.

31 Mina käpphästar Svår fråga = innebär obekväma beslut
Kommunen har rådighet Helhetssyn - VA- & Bebyggelseplanering Förvaltnings- och nämndövergripande arbete Återföring av växtnäring = reduktion! Goda exempel och bra information behövs Om vi lyckas få till kretslopp så har vi också säkerställt en bra rening!! Vi kan inte anse reningen fullbordad förrän vi har återfört närsalterna (ff fosforn) till odlad mark. Deponier kan läcka ganska mycket fosfor. Åtgärder vid källan kan i många fall vara både billigare än att Detta gälelr både om vi vill avskilja en ren fraktion med mycket närsalter eller om vi vill förhindra att avloppsvattenet och slammet förorenas med miljöstörande ämnen. Vi är väldigt teknikinriktade idag, vilket på sätt och vis är naturligt. Vi vill jus e en snabb lösning. Men det är ju inte tekniken i sig som är viktig utan den funktion som vi vill att våra VA-system ska ha i oliak fall. Genom att flytta fokmot mer funktionsinriktat tänkande så gör vi det möjligt att hitta nya ofta billigar och bättre lösningar. Kommunerna och andra aktörer måste ta ett helhetsgrepp på VA-Planeringen . Idag hanteras detta alltför separat i kommunerna. Vi måste se utanför våra ansoluta anbnsvars- och hjompetensområden och får en samsyn om vad som är viktyigt och hur man ska gå. Det är enda sättet att komma någon vart framöver. Involvera olia kompeternser, förvaltningar. Blanda tjänstemän och politiker. Lyssna in vad fastigehtsägare och andra tycker i frågan. SPRID KUNSKAP & ERFARENHETER Detta är vad som händer på den här konferensen.


Ladda ner ppt "Föredrag på Kommunalteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser