Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modell för Utveckling av ledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modell för Utveckling av ledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Modell för Utveckling av ledningssystem

2 Processbaserat kvalitetsledningssystem
Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produktframtagning Insats Utfall Process KUND- TILL- FREDS- STÄLL- ELSE K U N D R A V PRODUKT

3 9001:2000 - Innehåll 6 Hantering av resurser
Tillhandahållande av resurser Personalresurser Infrastruktur Verksamhetsmiljö Orientering Allmänt Processinriktning Förhållande till ISO 9004 Förenlighet med andra ledningssystem Omfattning Allmänt Tillämpning Normativ hänvisning Termer och definitioner Produktframtagning Planering av produktframtagning Kundanknutna processer Konstruktion och utveckling Inköp Produktion av varor och utförande av tjänster Behandling av övervaknings- och mätutrustning Ledningssystem för kvalitet Allmänna krav Dokumentationskrav Ledningens ansvar Ledningens åtagande Kundfokus Kvalitetspolicy Planering Ansvar, befogenheter och kommunikation Ledningens genomgång Mätning, analys och förbättring Allmänt Övervakning och mätning Behandling av avvikande produkter Analys av information Förbättring

4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS; SOSFS 2006:11 INNEHÅLL 1 kap. Tillämpningsområde 2 kap. Begreppsförklaringar 3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet 4 kap. Områden som omfattas Kvalitetssäkring av sociala tjänster Tillgänglighet 1 § Samverkan och samarbete 2 § Handläggning och dokumentation m.m. av ärenden som rör enskilda 3 § Fel och brister i verksamheten 4 § Synpunkter och klagomål på verksamheten 5 § Personal- och kompetensförsörjning 6 § Uppföljning och utvärdering av verksamheten

5 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och Patientsäkerhet i hälso- och sjukvården; SOSFS 2005:12 INNEHÅLL 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 2 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet 3 kap. Ansvaret 4 kap. Områden som omfattas 1§ Bemötande av patienter 2§ Metoder för diagnostik, vård och behandling 3§ Kompetens 4§ Samverkan och samarbete 5§ Riskhantering 6§ Avvikelsehantering 7§ Försörjning av tjänster, produkter och teknik 8§ Spårbarhet 5 kap. Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring

6 Program för utveckling av ledningssystem
Ledningssystem för kvalitet Levande system Steg 5 Utbildning av interna revisorer Steg 5 Steg 4 Inom 1 till 2 månader Utveckling av ledningssystem Utvecklingsarbete Steg 4 Bilda styrgrupp Utse projekt- grupp/er Steg 3 Ca. 12 till 15 månader Utbildning personal Steg 2 Utbildning ledning Program för utveckling av ledningssystem Steg 1

7 Utbildning av företags-/verksamhetsledning
Steg 1 Utbildning av företags-/verksamhetsledning Vad är ett ledningssystem Varför ska vi ha ett ledningssystem Organisation, resurser Mål Strategier Processinriktning Processteori Verktyget ISO 9001:2000, PDCA-cykeln

8 Utbildning av personal
Steg 2 Utbildning av personal Vad är ett ledningssystem Varför ska vi ha ett ledningssystem Organisation, resurser Mål Strategier Processinriktning Processteori Verktyget ISO 9001:2000, PDCA-cykeln

9 Steg 3 Skapa projektgrupper (verksamhetsspecifika) med ett representativt urval av yrkeskategorier inom verksamhetsområdet. Utse gruppledare

10 Medarbetare Medarbetare Projektorganisation
Utveckling av ledningssystem för kvalitet, Handledning Styrgrupp Enhet 3 Enhet 1 Enhet 5 Enhet 7 Enhet 4 Enhet 8 Enhet 6 Enhet 2 Medarbetare Medarbetare

11 Verktyg till projektgrupperna inför arbetet.
Steg 3 Verktyg till projektgrupperna inför arbetet. Dokumentationskrav enligt ISO 9001:2000 Hur ska vi dokumentera? Processanalys av egen verksamhet Processer Delprocesser Rutiner Instruktioner Checklistor

12 Steg 4 Utvecklingsarbetet startar Processanalys (av egen verksamhet)
Framtagning av: Rutiner Instruktioner Checklistor Dokumentera allt material i dator under hela resan

13 Utbildning av interna revisorer.
Steg 5 Utbildning av interna revisorer.

14 Processbaserat kvalitetsledningssystem
Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produktframtagning Insats Utfall Process KUND- TILL- FREDS- STÄLL- ELSE K U N D R A V PRODUKT

15 Verksamhetshuset KUND KUND Kundfokus Ledarskap Medarbetar- engagemang
Marknadskrafter/Politisk vind Ständiga förbättringar Ledning Resurser Mätning, analys Processer Verksam- het 3 Verksam- het 4 Verksam- het 1 Verksam- het 2 Kundfokus Ledarskap Medarbetar- engagemang Process- inriktning System- översikt Förbättringar Ständiga Fakta beslut Goda relatio- leverantörer Ner till KUND KUND Lagar, förordningar, föreskrifter, etc


Ladda ner ppt "Modell för Utveckling av ledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser