Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 - Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter
I det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne som fattades beslut om 2009 finns visionen om Ett livskraftigt Skåne som handlar om: - Skåne i centrum i södra Östersjöregionen - Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter - Hela Skåne växer - Det är här de spännande jobben finns - Magnet för kreativiteten - Starka internationella forskningsmiljöer - Ledande i miljö- och klimatfrågor - Varierat boende för alla behov och önskemål - Spännande kultur och häftiga evenemang - Stark sammanhållning och tillit Samverkan är ett honnörsord OBS! Bilden får användas fritt till och med mars © Maria Borgelöv måste alltid stå på bilden © Maria Borgelöv

2 Många aktörer i samverkan
EU FN staten kommunerna Viktigt att det finns ett samspel mellan olika nivåer / geografier: FN har överenskommelser kring ex barn och klimat - EU: Europa en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla - Staten: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Regionen: Regionalt utvecklingsprogram för Skåne inkl sektorsprogram och ÖRUS 2020: Öresundsregional utvecklingsstrategi - Kommunerna: översiktsplaner (ÖP), utvecklingsplaner, sektorspecifika planer och visionsarbete Det är viktigt att alla nivåer samverkar och tänker en större geografi än bara inom ramen för det egna uppdraget Region Skånes roll är samordnande, att skapa mötesplatser och arenor mellan olika aktörer så att alla krafter drar åt samma håll! Flernivåstyrning eller governance: Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera olika nivåer och geografier är inblandade i beslut och implementering. I dessa fall är det ytterst svårt att peka på en viss nivå som uteslutande ansvarig. Beslutsfattande och implementering kräver ett samspel mellan nivåerna. Detta innebär att den regionala och lokala nivån tillsammans med den nationella utformar politiken och hur den ska implementeras. Det ska också innefatta beslutsfattande inom EU. Flernivåstyrning kan ses som ett vitalt komplement i de fall där svårigheter föreligger att tydligt peka ut ansvarig nivå. OBS! Bilden får användas fritt till och med mars © Maria Borgelöv måste alltid stå på bilden regionen © Maria Borgelöv

3 Verksamhetsområden som bidrar till Skånes utveckling
hälsa / hälso- och sjukvård miljö och klimat utbildning kommunikationer näringsliv infrastrukturplanering kultur Insatser inom flera områden bidrar till Skånes utveckling och tillsammans utgör de en helhet (= ringen). Förutom områdena på bilden finns andra viktiga områden på regional nivå, ex: - samhällsplanering (ex strukturbild) - bostadsförsörjning - fritid (det går att byta ut texten i bilden om något särskilt område behöver lyftas fram) Det krävs samverkan mellan flera aktörer / verksamhetsområden för att nå fram både inom en sektor och mellan sektorerna. arbetsliv innovationer forskning och utveckling

4 Ett livskraftigt Skåne – vision för 2016
- Skåne i centrum i södra Östersjöregionen - Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter - Hela Skåne växer - Det är här de spännande jobben finns - Magnet för kreativiteten - Starka internationella forskningsmiljöer - Ledande i miljö- och klimatfrågor - Varierat boende för alla behov och önskemål - Spännande kultur och häftiga evenemang - Stark sammanhållning och tillit - Samverkan är ett honnörsord 4

5 Utmaningar Skåne ska vara en ledande kunskapsregion
Delaktigheten ska öka och utanförskapet måste minska Minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning Skånes tillgänglighet ska utvecklas Integrationen i Öresundsregionen måste öka 5

6 Denna bild är inte helt optimal för alla diskussioner
Denna bild är inte helt optimal för alla diskussioner. Tanken som diskuterats är att det regionala utvecklingsprogrammet består av alla delarna tillsammans. Vision, mål och prioriteringar i ett sammanhållande perspektiv och genomförandeprogram inom olika sektorer / verksamhetsområden samt insatser, projekt, verksamhetsplaner med mera är den mest detaljerade nivån – allt bildar tillsammans en helhet.

7 Uppdrag / erbjudande …att ta fram
utmaningar och möjligheter i det regionala tillväxtarbetet i länet till och med 2020 prioriteringar (med relation till läns- och gränsövergripande satsningar) koppling till de fem målen i Europa 2020 till Näringsdepartementet senast 15 dec

8 Vision och prioriteringar Europa 2020
Smart tillväxt – innovation, utbildning och ett digitalt samhälle Hållbar tillväxt – klimat, energi och rörlighet samt konkurrenskraft Tillväxt för alla – sysselsättning och kompetens samt fattigdomsbekämpning

9 Mål Europa 2020 Höja sysselsättningen för befolkningen i åldrarna år från nuvarande 69% till minst 75% Sverige 78,7% EU 68,6% Nå målet att investera 3% av BNP i FoU särskilt genom att förbättra villkoren för den privata sektorns FoU-investeringar och utveckla en ny indikator för att kartlägga innovation Sverige 3,62% EU 2,01% Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20% jämfört med 1990 års nivåer och med 30% på vissa villkor, Sverige 88,3% EU 88,7% öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20% Sverige 44.4% EU 10,3% och öka energieffektiviteten med 20% Sverige 147,88% EU 165,2% Minska den andel ungdomar som slutar skolan i förtid till 10% från nuvarande 15% Sverige 9,7% EU 14.1% och öka den andel av befolkningen i åldrarna som har avslutad högre utbildning från 31% till minst 40% Sverige 45,8% EU 33,6% Minska antalet EU-medborgare som lever under de nationella fattigdomsgränserna med 25%, vilket skulle innebära att över 20 miljoner personer lyfts ur fattigdom Sverige 15,9% EU 23,1% Detta är inte en bild att använda som PowerPoint utan gör sig bäst i utskrivet skick. Men innehållet är viktigt att ha med i diskussionen. Employment rate by gender, age group 20-64, % Gross domestic expenditure on R&D (GERD), % of GDP Greenhouse gas emissions, base year 1990, Index 1990 = 100 Share of renewable energy in gross final energy consumption, % Energy intensity of the economy Gross inland consumption of energy divided by GDP (kilogram of oil equivalent per 1000 Euro) Early leavers from education and training by gender Percentage of the population aged with at most lower secondary education and not in further education or training Tertiary educational attainment by gender, age group 30-34 Population at-risk-of-poverty or exclusion, % and 1000 persons

10 Sveriges nationella reformprogram - mål
Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80% för kvinnor och män i åldrarna till år Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och nän ska minska genom en ökning av kvinnors sysselsättningsgrad. Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14% 2020. Att andelen åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än 10% 2020 och att andelen åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40-45% 2020. Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till ungefär 4% av BNP år 2020 (det statliga åtagandet omfattar inte att garantera övriga aktörers insatser för att nå målet) Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 17% 2020 jämfört med Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40% lägre 2020 än utsläppen Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS). Sverige har också åtagit sig att andelen förnybar energi ska öka till 49% Det nationella målet är satt till minst 50% av den totala energianvändningen Riksdagen har dessutom beslutat om ett mål för energieffektivitet, uttryckt som en minskad energiintensitet med 20% till 2020 jämfört med 2008. Det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitikens genomförande i Sverige ska bidra till att nå dessa mål. Detta är inte en bild att använda som PowerPoint utan gör sig bäst i utskrivet skick. Men innehållet är viktigt att ha med i diskussionen.

11 Processen för framtagande av nytt utvecklingsprogram för Skåne
augusti – september: dialog i befintliga sammanhang kring sektorsprogrammen / respektive verksamhetsområde november: dialoger med kommunledningar och statliga myndigheter 14 december: Skåneöverenskommelse om utmaningar, möjligheter och prioriteringar under 2012 utveckling till mer detaljerat utvecklingsprogram

12


Ladda ner ppt "- Öresundsregionen – en självklarhet - Mångfald ger möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser