Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till 2020."— Presentationens avskrift:

1 Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till 2020

2 Europa har haft sämre tillväxt Smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa ●sysselsättning ● forskning ●utbildning ● fattigdomsminskning ● klimat ● energi USD, 2000 års priser Källa: World Bank

3 Utmaningar ●demografi ● urbanisering ●tillväxt ● klimat

4 Demografisk utmaning i mindre kommuner… Utmaningar Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar Stora pensionsavgångar och små ungdomskullar innebär brist på arbetskraft Brist på kvinnor i barnafödande ålder Källa: Konjunkturläge Västerbotten, våren 2012

5 …och i större kommuner Utmaningar Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar Stora ungdomskullar kommer samtidigt ut på arbets- och bostadsmarknaden Utflöde av unga människor efter avslutade studier

6 Ökande urbanisering Hög befolkningskoncentration i norra Sveriges FA-regioner Befolkningskoncentrationen har ökat i alla FA-regioner mellan 2000 och 2010 (utom Jokkmokk) Utmaningar Samtidigt ökar inflyttningen till städer: Umeå + Stockholm + Peking + Källa: Regional tillväxt, Tillväxtanalys

7 Europa, en liten kontinent som förväntas minska Utmaningar Källa: Förenta Nationerna, 2006

8 Förutsättningar för tillväxt i Västerbotten Utmaningar Västerbottens andel av BNP: 2,5% Tillväxt +90% sedan 1993 Real tillväxt +34% sedan 1993 SEK, miljarder

9 BRP i länet relativt andra delar av Sverige Utmaningar Sektorns andel av bruttoregionprodukten 2009 i länet relativt samma andel i andra delar av Sverige. Värde >100 innebär att sektorn är större i Västerbotten, värde<100 att sektorn är mindre i Västerbotten. Västerbotten relativt: Sektor: Riket Småland- Blekinge Värmland- Dalarna NorrbottenJämtland Väster- norrland Varuproduktion (SNI A01-F43)12999104 98103 Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)7085961079691 Offentliga myndigheter14113510089109110 Relativt låg privat tjänsteproduktion Relativt hög varuproduktion och offentlig verksamhet Mindre privat tjänstesektor i Västerbotten än de flesta jämförda regionerna

10 Globala miljöproblem utmaning för tillväxt Utmaningar När målen är minskade växthusgasutsläpp, ökande befolkning och positiv ekonomisk tillväxt krävs minskad användning av icke-förnybara energikällor och minskad energiintensitet Växthusgasutsläpp Energi- intensitet Kolutsläpp per energienhet BRP per invånare Befolknings- storlek

11 Svenska EU2020 målen Målen ●sysselsättning ●utbildning ● utanförskap ● forskning ● klimat ● energi

12 EU 2020 sysselsättning Andel sysselsatta ska öka till väl över 80% till år 2020 Geografiska skillnader i förvärvsfrekvens Andelen sysselsatta är lägre för kvinnor och utlandsfödda

13 *karta kommer här* EU2020 utbildning Andelen som går ut gymnasiet ska öka till över 90% till år 2020*

14 KvinnorMän Västernorrland49%33% Jämtland51%32% Västerbotten59%42% Norrbotten51%33% EU2020 utbildning Andelen 30-34 år som har en eftergymnasial utbildning ska vara 40-45% år 2020* *karta kommer här*

15 EU2020 utanförskap Andel 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020 Andel 20-64 år som varken förvärvsarbetar eller studerar Det saknas data för långtidsarbetslösa och långtidssjukrivna Underskattar omfattningen

16 EU2020 FoU Andel av BRP som går till FoU ska vara minst 3% Västerbotten lägre än storstadsregionerna men högre än övriga

17 EU2020 klimat Växthusgasutsläpp ska minska med 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer (ton/år) Största källan till utsläpp har ökat Användning av fluorerande gaser Största minskningen inom energiförsörjning Västerbotten -6% Riket -9% Västerbottens andel av Sveriges utsläpp: 2,5%

18 EU2020 energi Energiintensiteten* ska minska med 20 procent från 2008 (MWh/miljoner SEK) Förändringen sedan 1995 ska upprepas Något högre energiintensitet än riket

19 EU2020 energi Skift mot ökad andel fjärrvärme Andelen förnybar energi ska vara minst 50% av totala energianvändningen Andel förnybart: 1990 ca 63% 2009 ca 66% Total energiproduktion i Europa

20 Regionala utvecklingsstrategin/ regionala tillväxtprogrammet (RTP) Instrument ●regionala mål ●tillväxtarbete nu

21 Regionala mål/tillväxtarbete EU2020 Nationella strategier RUS/RTP EU-finansiering Nationella anslag Regional/lokal medfinansiering Projekt som en del av det regionala tillväxtarbetet

22 Beviljade medel mot olika prioriteringar Regionala mål/tillväxtarbete Projekt som genomförts helt eller delvis i Västerbotten har totalt beviljats 6,3 miljarder 2007- Många gränsöverskridande projekt Flest projekt mot innovativa miljöer SEK, miljoner

23 Vad blir prioriteringarna i Västerbotten fram till 2020?


Ladda ner ppt "Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser