Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrifning öfver Örebro län 1849 Folklynnet i detta län ej just något utmärkande från det Svenska nationallynnet i allmänhet, men väl den i hela riket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrifning öfver Örebro län 1849 Folklynnet i detta län ej just något utmärkande från det Svenska nationallynnet i allmänhet, men väl den i hela riket."— Presentationens avskrift:

1 Beskrifning öfver Örebro län 1849 Folklynnet i detta län ej just något utmärkande från det Svenska nationallynnet i allmänhet, men väl den i hela riket märkbara skillnaden mellan bergsboen och slättboen: den förre mer tilltagsen, djerf, verksam och fyndig, med större, erhuru föga mera uppbrukad fallenhet för slöjd- och konstfärdighet, med större sjelfständighet, större tillgifvenhet för fädrens drägt och bruk, men tillika håg att, när det gäller, täfla med herremannen i prakt, och i allmänhet att med vällefnad ersätta ett hårdare lifs ansträngningar; slättboen kanske lifligare, men mindre trygg och sjelfständig, mindre händig, mera tarflig och förnöjsam. För öfrigt visar åtminstone medelklassen, och förmögna i allmänhet, en driftighet i ekonomiskt och industriellt hänseende, som uthärdar jemnförelse med nästgränsande provinsers. Ansträngningarne för nykterhetens befordrande hafva ej heller varit alldeles fruktlösa.

2 Varför en beskrivning av tillståndet? För att kunna säga något om framtiden behöver man känna till nuläge och utveckling till dags dato Tillståndet i länet utifrån 3 områden: Den företagsamma regionen Den tillgängliga regionen Den attraktiva regionen Bred ansats där syftet i första hand är att ge en övergripande bild och god överblick av tillståndet i Örebroregionen

3 Tillståndet i Örebro län? En inledande beskrivning utifrån några centrala mått Bruttoregionalprodukt (BRP) Värdet på de varor och tjänster som produceras inom regionen under ett år. Motsvarar på regional nivå en nations bruttonationalprodukt (BNP). Sysselsättningstillväxt Årlig sysselsättningstillväxt 1995-2005 Produktivitetstillväxt Producerat värde (BRP) per sysselsatt

4 Tillväxt i Örebro län Källa: SCB

5 Branschstruktur i Örebro län, år 1995 och 2005 Källa: SCB - - + +

6 Den företagsamma regionen Antal nystartade företag, 1995-2006 Källa: ITPS.

7 Den företagsamma regionen Hur benägna är vi att starta företag? Kvinna per 1000 Man per 1000 Samtliga per 1000 Östergötlands län3.67.95.8 Värmlands län3.27.45.4 Örebro län3.77.85.8 Västmanlands län4.07.96.1 Riket5.49.67.6 Källa: ITPS.

8 Den företagsamma regionen Utbildningsnivå Källa: SCB

9 Den tillgängliga regionen Tillgänglighetsmått Företagens tillgänglighet till arbetskraft Invånarnas tillgänglighet till arbetsplatser

10 Total arbetspendling i Mälardalen 2004

11 Lokala arbetsmarknader

12 Den attraktiva regionen Källa: Eliasson (2007) Befolkningsutveckling efter regionstorlek

13 Den attraktiva regionen Befolkningen i Örebro län ökar Positiv nettoflyttning Örebro kommun stod för 80 procent av nettoflyttningen år 2006 Negativt födelseöverskott i länet och i alla kommuner utom Örebro Nyproduktion av bostäder ökar Antalet kommuner som redovisar överskott av bostäder minskar I hälften av länets kommuner finns behov att öka byggandet Dessa två faktorer är tecken på att Örebro län idag attraherar boende

14 Den attraktiva regionen, forts. Ohälsotalet är högre än i riket och gapet till riksgenomsnittet har ökat under 2000-talet Socialbidrag vanligare i Örebro län än i riket Barnfattigdom: En högre andel barn lever under svåra ekonomiska förhållanden Trygghet Antal anmälda våldsbrott per capita är något lägre än i riket Antal trafikdödade per capita något högre än i riket för 2005 och 2006

15 Ungdomars tro om var dom själva bor om 10 år Källa: Svenskt Näringsliv 60 %


Ladda ner ppt "Beskrifning öfver Örebro län 1849 Folklynnet i detta län ej just något utmärkande från det Svenska nationallynnet i allmänhet, men väl den i hela riket."

Liknande presentationer


Google-annonser