Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsanalys MKB Sammanfattning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsanalys MKB Sammanfattning"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsanalys MKB Sammanfattning
Marknadsanalys MKB Sammanfattning Malmö september 2006 Rikard Jacobsson Patrik Texell

2 Inledning Bakgrund Syfte och omfattning
Inledning Bakgrund MKB står inför att nyproducera närmare nya bostäder. En stor del av bostäderna kommer att byggas inom projekten Hammars Park, Draken (Bulltofta) och Gyllins Trädgårdar. Trots en stark bostadsmarknad i Malmö har MKB noterat en viss avmattning och det finns en osäkerhet kring avsättningen för dessa volymer bostäder upplåtna med hyresrätt. Syfte och omfattning Uppdragets syfte är att försöka svara på bl.a. frågor som; Hur stor är marknaden för nyproducerade bostäder i Malmö? Hur stor är marknaden för nyproducerade hyresrätter i Malmö? Finns en variation i efterfrågan kopplad till upplåtelseform och marknadssituation?

3 Disposition Regionens ekonomiska utveckling och bostadsefterfrågan – skattning av marknaden för nyproducerade bostäder Skattning av marknaden för nyproducerade hyresrätter MKBs andel av nyproduktionen

4 1. Regionens ekonomiska utveckling och bostadsefterfrågan
1. Regionens ekonomiska utveckling och bostadsefterfrågan

5 Pendlingsregion Malmö/Lund
Pendlingsregion Malmö/Lund Öresundsregionen För Öresundsregionen publiceras i Öresundsdatabanken gränsöver­skridande pendlings­statistik på kommunnivå årligen sedan slutet av 1990-talet. Pendlingsflödet från den svenska delen till den danska delen av regionen är i absoluta tal relativt stor. Eftersom stommen i regionen utgörs av storstadskommuner med en stor befolkning kommer det att dröja innan en lokal arbetsmarknad kommer att uppstå enligt de kriterier för LA som SCB tillämpar. Källa: SCB, Region Skåne samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers Not: 2004 ingår även Simrishamn och Tomelilla i pendlingsregionen Malmö/Lund

6 Stark tillväxt i Malmö regionen
Stark tillväxt i Malmö regionen

7 Stark tillväxt i Malmö regionen senaste kvartalet
Stark tillväxt i Malmö regionen senaste kvartalet

8 De senaste 10 åren har de reala småhuspriserna i Malmö ökat med kr/kvm och i hela landet med ungefär hälften

9 Småhuspriserna kan till stor del förklaras av BNP-tillväxten
Småhuspriserna kan till stor del förklaras av BNP-tillväxten

10 Även den regionala sysselsättningen har en stor inverkan på utvecklingen av småhuspriserna

11 Prognosjämförelser för BNP 2006-2008
Prognosjämförelser för BNP Källa: Konjunkturinstitutet samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers

12 BNP-tillväxt 2005 och prognos Hög tillväxt i Sverige relativt Europa men låg tillväxt i Europa relativt världen Källa: Konjunkturinstitutet samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers

13 Sysselsättningsutveckling samt Konjunkturinstitutets prognos för Källa: Konjunkturinstitutet samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers

14 Genomsnittlig tillväxt i småhuspriser - Faktisk utveckling och troligt scenario baserat på framtida ekonomisk tillväxt Senaste 10 åren: Senaste 5 åren: Kommande 3 åren: Småhuspriser i Malmö kommun, procent per år 10 procent 9 procent 4 procent Källa: Tyréns Temaplan, bearbetning PricewaterhouseCoopers

15 Regionens tillväxt och bostadsefterfrågan - sammanfattning
Regionens tillväxt och bostadsefterfrågan - sammanfattning Fortsatt god ekonomisk tillväxt i Sverige de närmaste 3 åren Skattat utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är marknaden för nyproduktion mellan bostäder per år för de närmaste 3 åren Bostadsproduktion 2005 (1 265 bostäder) i linje med skattad efterfrågan Prisskillnader skapar flyttströmmar från Danmark till Sverige

16 2. Skattning av marknaden för nyproducerade hyresrätter
2. Skattning av marknaden för nyproducerade hyresrätter

17 Skattaning av andelen hyresrätter utifrån prissamband
Skattaning av andelen hyresrätter utifrån prissamband Skattat utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är marknaden för nyproduktion mellan bostäder per år för de närmaste 3 åren Sambandet mellan pris och byggande/1000 invånare används för att skatta total volym, bostadsrätter/äganderätter och hyresrätter Sambandet mellan bostadsrätt/äganderätt och pris är starkare relativt hyresrätten Skattas antalet bostadsrätter/äganderätter respektive hyresrätter utifrån ovanstående blir andelen hyresrätter ca 37% av den totala bostadsproduktionen eller hyresrätter per år

18 Historiska andelar av nyproduktionen
Historiska andelar av nyproduktionen Bostadsproduktionen ökar vid stigande priser – både bostadsrätter och hyresrätter Andelen bostadsrätter/äganderätter ökar och andelen hyresrätter minskar vid stigande priser Andelen av bostadsproduktionen växlar från ca 35% till ca 65% I en stark marknad ökar nyproduktionen av bostadsrätter/äganderätter mer än för hyresrätter. Tillämpas historiska andelar på den skattade bostadsproduktionen på i genomsnitt bostäder per år i Malmö skulle andelen hyresrätter utgöra 500 st och bostadsrätter/småhus 900.

19 Konkurrensen från kranskommunerna ökar
Konkurrensen från kranskommunerna ökar Betalningsviljan i kranskommunerna har ökat till nivåer som möjliggör nyproduktion Utbudet av nyproducerade bostäder i kranskommunerna har ökat kraftigt Kranskommunerna förväntar sig sammantaget ett bostadsbyggande på bostäder för år 2006 och bostäder för år 2007

20 Förväntat bostadsbyggande enligt bostadsmarknadsenkäten 2006
Förväntat bostadsbyggande enligt bostadsmarknadsenkäten 2006 Källa: Boverket bearbetat av PricewaterhouseCoopers Fotnot: I kranskommuner ingår ej Lund

21 Sammanfattning Fortsatt god ekonomisk tillväxt förutspås i Sverige de närmaste 3 åren Skattat utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är marknaden för nyproduktion mellan bostäder per år för de närmaste 3 åren Skattat utifrån prissamband och historiska andelar är marknaden för nyproducerade hyresrätter ca 500 hyresrätter per år för de närmaste 3 åren Ökad konkurrens från kranskommunerna Vad är rimlig andel för MKB ? ….av bostäder och 500 hyresrätter ?


Ladda ner ppt "Marknadsanalys MKB Sammanfattning"

Liknande presentationer


Google-annonser