Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småbolagens export till tillväxtmarknader

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småbolagens export till tillväxtmarknader"— Presentationens avskrift:

1 Småbolagens export till tillväxtmarknader
EKN-undersökning Småbolagens export till tillväxtmarknader GREAT consulting 4 Juli 2011

2 Innehåll Om undersökningen Sammanfattning Analys
Statistik från Statistiska Centralbyrån (Bild 6-10) Resultat från EKN-undersökning (Bild 11-23)

3 Om undersökningen EKN GLOBAL OUTLOOK: ”Småbolagens export till tillväxtmarknader, 2011” är genomförd av företaget GREAT Consulting på uppdrag av EKN Studien är baserad på intervjuer med 500 VD:ar på exporterade bolag med följande kriterier: 11-49 anställda, 400 intervjuer 50-99 anställda, 50 intervjuer anställda, 50 intervjuer Total export på över en miljon årligen Intervjuerna är genomförda under april 2011 SCB:s statistik baseras på fördelningen: Mikrobolag 0-10 anställda Småbolag anställda Medelstora bolag anställda Stora bolag, mer än 250 anställda Tillväxtmarknader definieras som samtliga länder utanför EU, Norge och Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland Historisk data utgår ifrån dagens definition gällande EU

4 Sammanfattning Småbolagens export till tillväxtmarknader ökar återigen och flera trender pekar på att exporten kommer att fortsätta öka framöver Efterfrågan på småbolagens tjänster och produkter på tillväxtmarknaderna har ökat sedan 2010 Småbolagen exporterar till fler tillväxtmarknader än vid samma tidpunkt föregående år Nära hälften av småbolagen med export tittar på fler tillväxtmarknader där Kina, Indien och Ryssland är mest intressanta Småbolagens VD:ar pekar ut kreditrisker och kommersiella risker som en av de största utmaningarna vid export till tillväxtmarknader Det finns behov av support vid etablering eller utveckling av export till tillväxtmarknader Mikrobolagen med färre än 10 anställda står för en större del av den totala tillväxtmarknadsexporten än småbolagen med anställda

5 Analys Småbolagens export till tillväxtmarknader ökar återigen efter nedgången under och 2009 Efterfrågan på svenska småbolags produkter och tjänster på tillväxtmarknaderna ökar, något som lett till att småbolagen valt att exportera till allt fler tillväxtmarknader och även i hög utsträckning planerar inträde på ytterligare tillväxtmarknader Det är de stora tillväxtmarknaderna Kina, Indien och Ryssland som intresserar småbolagens VD:ar mest, marknader som tillsammans utgör 38% av världens befolkningar och spås fortsatta ekonomiska framsteg Att byråkrati och kreditrisker är de vanligaste utmaningarna på tillväxtmarknaderna för småbolagen kan delvis förklaras av dessa marknaders politiska, teknologiska och ekonomiska situation som skiljer sig åt väsentligt från utvecklade marknader. Support som kunskap och kreditgarantier skulle därför möjliggöra en ytterligare ökning av exporten till tillväxtmarknader Småbolag utan export till tillväxtmarknader men med en upplevd efterfrågan efterfrågar externt stöd i hög utsträckning vilket tyder på en framtida exportpotential

6 Småbolagen hade en tillväxt på 14 procent 2010 efter föregående års nedgång
Export till tillväxtmarknader, tillväxt per år fördelat på bolagsstorlek Källa: SCB

7 Sedan 2004 har småbolagens export till tillväxtmarknader fördubblats
Exportutveckling till tillväxtmarknader fördelat på bolagsstorlek miljarder SEK Källa: SCB

8 Genomsnittligt årligt exportvärde till tillväxtmarknader per bolag
Det genomsnittliga årliga exportvärdet ökar stadigt bland både småbolag och mikrobolag Genomsnittligt årligt exportvärde till tillväxtmarknader per bolag miljoner SEK Källa: SCB

9 Antalet småbolag som exporterar till tillväxtmarknader ökar men värdeökningen drivs främst av större exportvärden och flera marknader Antal exporterande småbolag till tillväxtmarknader* Antal exporterande mikrobolag till tillväxtmarknader* *Källa: SCB

10 Småbolags export till tillväxtmarknader fördelat på region
Asien är den största exportmarknaden bland tillväxtmarknaderna - Exporten till Europa och Syd/Centralamerika ökar igen efter en nedgång sedan 2008 Småbolags export till tillväxtmarknader fördelat på region miljarder SEK Källa: SCB

11 Småbolagen exporterar till allt fler tillväxtmarknader
”Om ni har export till tillväxtmarknader – vilka regioner rör det sig om?” Antalet småbolag med export till tillväxtmarknader har varit relativt konstant de senaste åren* samtidigt som småbolagen exporterar till fler tillväxtmarknader Kina, Ryssland, Indien och Övriga Asien är fyra regioner där småbolagen har ökat sin närvaro *Källa: SCB

12 Den upplevda efterfrågan på småbolagens produkter och tjänster ökar kraftigt
”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?” Majoriteten av småbolagen upplever en medel eller hög efterfrågan på tillväxtmarknader Jämfört med 2010 har den upplevda efterfrågan ökat med 50% Efterfrågan på den svenska marknaden är samtidigt oförändrat hög sedan 2010

13 Småbolag med befintlig tillväxtmarknadsexport ser en mycket hög och växande efterfrågan
”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?” 3 av 4 småbolag med export till tillväxtmarknader upplever en medel eller hög efterfrågan på sina produkter på tillväxtmarknaderna Detta motsvarar en ökning på 19 % jämfört med 2010

14 Efterfrågan ökar även bland småbolag utan export till tillväxtmarknader
”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?” Antalet småbolag utan export till tillväxtmarknader som samtidigt ser en efterfrågan på sina produkter/tjänster på tillväxtmarknader har fördubblats sedan 2010

15 I nuläget ser jag inte att efterfrågan på våra produkter skulle minska på varken tillväxtmarknader eller utvecklade marknader. Världen blir mer och mer miljövänlig vilket gynnar våra produkter” Bo Stålhandske VD, Botek Systems AB

16 Småbolagen tittar även på att gå in på nya tillväxtmarknader
”Har ni tittat på några ytterligare tillväxtmarknader?” ”Vilka ytterligare tillväxtmarknader/ regioner har ni tittat på?”

17 I länder som Indien och Kina är det mängden människor som lockar. Det finns möjlighet att expandera snabbt eftersom marknaderna är enorma. Man kommer åt en större volym även om marginalerna är lägre” Kent Eriksson VD, Colonell AB

18 Byråkrati och kreditrisker utgör de vanligaste utmaningarna för befintlig export
”Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt inom ramen för er export till tillväxtmarknader?”

19 Bilden av faktiskt upplevda hinder och förutspådda hinder på tillväxtmarknader skiljer sig åt
”Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt (har export) eller ser ni (har ej export) med export till tillväxtmarknader?”

20 Ur ett riskperspektiv bedömer nästan en tredjedel en hög eller medelhög risk att inte få betalt
”Hur skulle ni bedöma risken att ni inte får betalt vid export till tillväxtmarknader?” Om hög eller medel risk; Utifrån den risknivå du angav, vad ser ni att konsekvensen kan bli av denna risk?

21 Förskottsbetalning används av många småbolag för att minimera risken att inte få betalt
”Vilket av följande betalningsförfaranden använder ni främst när ni exporterar till tillväxtmarknader?”* 20 % av småbolagen som använder förskottsbetalning och som angivit en upplevd medel eller hög risk på tillväxtmarknaderna uppger att detta medför förlorade affärer 39 % av småbolagen uppger att de använder sig av både förskottsbetalning och fakturabetalning beroende på kund, marknad eller annan omständighet * Ej unika personer som endast valt detta betalningsförfarande utan de kan även ha valt andra alternativ

22 4 av 5 småbolag utan export men med efterfrågan på tillväxtmarknader uppger att rätt support skulle kunna möjliggöra export Försäkringar gentemot risker och ekonomisk support vid etablering är de vanligaste stöden småbolag i denna grupp efterfrågar Rätt support till dessa småbolag skulle kunna möjliggöra att den totala småbolagsexporten till tillväxtmarknader ökade över tid med ca 4 miljarder SEK* *Värdet är en uppskattning och är beräknat utifrån SCB: s data från 2010 över antal exporterande småbolag och exportsnittvärdet för ett exporterade småbolag applicerat på resultatet i denna studie **Har angett efterfrågan som hög eller medel

23 "Vi har liten erfarenhet av Indien och inte den rätta kunskapen för att kunna gå in där idag. Men skulle vi kunna säkra våra betalningar skulle det underlätta mycket. Ska man göra en riktig satsning fungerar inte förskottsbetalning utan då krävs det andra, bättre, betalningssätt” Per Anders Ekström VD, Expand International AB


Ladda ner ppt "Småbolagens export till tillväxtmarknader"

Liknande presentationer


Google-annonser