Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken"— Presentationens avskrift:

1 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken
1. Finansmarknaderna fungerar bättre Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta, räntepunkter (Basis-spread) Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

2 2. Kreditförlusterna ökar Miljarder SEK netto, summerat över fyra kvartal, fasta priser 2009-03-31
Källa: Finansiell stabilitet 2009:1, Riksbanken

3 3. BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos. Källor: IMF och Riksbanken

4 4. Långsam återhämtning Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data
Anm. Streckade staplar avser Riksbankens prognos PPR Juli. Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

5 5. Oljepris, Brentolja USD per fat
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

6 6. Råvarupriser USD, Index 2000 = 100
Källa: The Economist

7 7. Konsumentpriser USA Årlig procentuell förändring
Källor: Bureau of Labor Statistics och OECD

8 8. Reala bostadspriser, USA Index 1950 = 100
Anm. Utfall tom Q Källa: Robert J. Schiller, Princeton University

9 9. Tecken på vändning Inköpschefsindex, index över 50 indikerar tillväxt
Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Konjunkturinstitutet

10 10. Konsumentpriser euroområdet Årlig procentuell förändring
Källor: Eurostat och OECD

11 11. BNP internationellt Årlig procentuell förändring
Källa: IMF juli 2009

12 12. BNP i Sverige Årlig procentuell förändring
Anm. Streckade staplar avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 13. Barometerindikator Index
Källa: Konjunkturinstitutet

14 14. Tecken på vändning Inköpschefsindex, index över 50 indikerar tillväxt
Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Konjunkturinstitutet

15 Källor: SCB och Riksbanken
15. Sysselsättning Tusentals personer, EU-definition år, säsongsrensade data Employed aged 15-74 Employed aged 16-64 February December Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Data innan 2001 utgörs av Riksbankens länkning Källor: SCB och Riksbanken

16 Källor: SCB och Riksbanken
16. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, EU-definition år, säsongrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Data innan 2001 utgörs av Riksbankens länkning. Källor: SCB och Riksbanken

17 17. Inflationen nära målet Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

18 18. Växelkurser Kronor per euro respektive dollar
Källa: Reuters EcoWin

19 Källor: SCB och Riksbanken
19. Arbetskostnad per producerad enhet Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

20 20. Inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring
Källor: Konjunkturinstitutet och Prospera Research AB

21 21. Bytesbalans och offentliga finanser Procent av BNP
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

22 22. Låg reporänta under lång tid Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Osäkerhetsintervall beräknade med historiska prognosfel. Källa: Riksbanken

23 23. Resursutnyttjande Procentuell avvikelse från HP-trend
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken"

Liknande presentationer


Google-annonser