Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport 2007:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport 2007:1"— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport 2007:1

2 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent
Källa: Riksbanken

3 2. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

4 3. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

5 4. UND1X med säkerhetsintervall Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

6 Källor: SCB och Riksbanken
5. Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

7 6. BNP Kvartalsförändringar i procent, säsongsrensade data
Anm.. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

8 7. Arbetade timmar Index, 2002 kvartal 1 = 100, säsongsrensade data
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

9 Källor: SCB och Riksbanken
8. Antal sysselsatta och antal i arbetskraften 1000-tals personer, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

10 Källor: AMS, SCB och Riksbanken
9. Andel öppet arbetslösa Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: AMS, SCB och Riksbanken

11 Källor: SCB och Riksbanken
10. Hushållens konsumtion, disponibla inkomst och sparkvot Årlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

12 11. Investeringar Procent av BNP
Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde. Punkter avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

13 12. BNP för USA och euroområdet Procentuell kvartalsförändring
Källor: Eurostat, US Department of Commerce och Riksbanken

14 13. Reala huspriser och privat konsumtion i USA Årlig procentuell förändring
Källor: Office of Federal Housing Enterprice Oversight och Department of Commerce

15 Källor: SCB och Riksbanken
14. Svensk export och exportmarknadsindex för varor Årlig procentuell förändring Anm. Punkter avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

16 15. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100
Anm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt Källa: Riksbanken

17 16. Nominella timlöner Årlig procentuell förändring
Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

18 Källor: SCB och Riksbanken
17. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

19 18. UND1X och KPI Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

20 19. UND1X exklusive energi Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och iksbanken

21 20. Reporänteprognos samt implicita terminsräntor utifrån statspapper vid olika tillfällen Procent
Källa: Riksbanken

22 Tabell 1. Inflation Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och iksbanken

23 Tabell 2. Nyckeltal Årlig procentuell förändring om inget annat anges
Källor: IMF, Intercontinental Exchange, Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

24 21. Reporänteantaganden Procent
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källa: Riksbanken

25 22. UND1X, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

26 23. BNP, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
Källor: SCB och Riksbanken

27 24. Arbetade timmar, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
Källor: SCB och Riksbanken

28 25. Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data
Källor: SCB och Riksbanken

29 26. Genomsnittlig årsarbetstid Timmar per invånare 16-64 år
Källor: SCB och Riksbanken

30 27. Sysselsättningsgrad Procent
Källor: SCB och Riksbanken

31 28. Skattade arbetsmarknadsgap Procentuell avvikelse från HP-trend
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

32 29. Skattade produktionsgap Procentuell avvikelse från HP-trend
Högre ränta Lägre ränta Huvudscenario Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

33 30. Nominallön, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

34 31. BNP, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

35 32. Reporäntan, utfall och prognoser Procent
Källa: Riksbanken

36 33. UND1X, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

37 34. BNP, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

38 35. UND1X, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

39 36. Reporänta, utfall och prognoser Procent
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källa: Riksbanken

40 37. BNP Årlig procentuell förändring
Källor: Eurostat, OECD och US Department of Commerce

41 38. Sysselsättning och privat konsumtion i USA Årlig procentuell förändring
enligt arbetsgivarenkät (non-farm payrolls) Källor: Bureau of Labor Statistics och Department of Commerce

42 39. Inköpschefsindex i USA Index, oförändrad aktivitet = 50
Källor: Institute for Supply Management

43 Källor: EU-kommissionen och OECD
40. Konjunkturindikatorer för euroområdet Indextal, 2000 = 100, respektive årlig procentuell förändring Källor: EU-kommissionen och OECD

44 Källa: EU-kommissionen
41. Konfidensindikatorer för tillverkningsindustrin i euroområdet, Frankrike och Tyskland Nettotal Källa: EU-kommissionen

45 42. Oljepris, Brentolja USD per fat
Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt Källor: International Exchange och Riksbanken

46 43. KPI Årlig procentuell förändring
Källa: OECD

47 44. Reporänteprognos samt implicita terminsräntor utifrån statspapper vid olika tillfällen Procent
Källa: Riksbanken

48 45. Reporänteprognos samt implicita terminsräntor utifrån statspapper, bankpapper och förväntningar på reporäntan Procent Källor: Prospera Research AB och Riksbanken

49 46. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USA Procent
Anm. Förväntningar beräknade enligt implicita terminsräntor för euroområdet och FED funds-kontrakt för USA Källa: Riksbanken

50 47. Långa räntor Procent Källa: Riksbanken
Anm. Statsobligationer med ca 10 års återstående löptid Källa: Riksbanken

51 48. Växelkursutveckling SEK/EUR och SEK/USD
Källa: Riksbanken

52 49. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100
Källa: Riksbanken

53 50. Aktieindex i Sverige, USA och Tyskland Index, 1999-01-01 = 100
Källa: Reuters Ecowin

54 51. Penningmängden Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

55 52. Småhuspriser och total utlåning till svenska hushåll Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

56 53. BNP, utfall och Riksbankens prognos samt prognos enligt indikatormodeller Kvartalsförändringar i procent, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

57 Anm. Ej kalenderkorrigerade värden
54. Detaljhandelns omsättning och hushållens konsumtion Årlig procentuell förändring Anm. Ej kalenderkorrigerade värden Källor: SCB och Konjunkturinstitutet

58 55. Fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

59 Anm. Tre månaders glidande medelvärde
56. Utrikeshandel med varor i fasta priser Årlig procentuell förändring, säsongs- och kalenderkorrigerat Anm. Tre månaders glidande medelvärde Källor: SCB och Riksbanken

60 57. Hushållens förväntningar om framtiden Nettotal
Källa: Konjunkturinstitutet

61 58. Hushållens disponibla inkomster och sparkvot Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

62 59. Offentligt sparande Procent av BNP
Källor: SCB och Riksbanken

63 60. Antal sysselsatta och antal i arbetskraften 1000-tals personer respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

64 61. Lediga platser och varsel 1000-tal, säsongsrensade data
Källa: AMS

65 62. Anställningsplaner och antalet sysselsatta i näringslivet Nettotal respektive årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

66 Källor: SCB och Riksbanken
63. Arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

67 Källor: SCB och Riksbanken
64. Skattade HP-gap Källor: SCB och Riksbanken

68 Källor: Konjunkturinstitutet och SCB
65. Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SCB och Konjunkturinstitutet Procent, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

69 Källa: Konjunkturinstitutet
66. Andel företag med brist på arbetskraft Procent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

70 Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken
67. Löner i bygg-, industri - och privata tjänstesektorn Årlig procentuell förändring Anm. Tre månaders glidande medelvärde Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

71 Källor: SCB och Riksbanken
68. Sysselsättningsgrad Sysselsättning i procent av befolkning år Källor: SCB och Riksbanken

72 Källor: SCB och Riksbanken
69. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel för 2006 avser Riksbankens prognos

73 Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken
70. Vinster i näringslivet enligt nationalräkenskaperna Procent av förädlingsvärde Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

74 Källa: Prospera Research AB
71. Olika aktörers inflationsförväntningar på två års sikt Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB

75 72. KPI och UND1X Årlig procentuell förändring
Källa: SCB

76 73. Energipriser i KPI Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

77 74. UND1X exklusive energi uppdelat i varor, tjänster och livsmedel Årlig procentuell förändring
Källa: Riksbanken

78 Källor: SCB och Riksbanken
75. Importpriser på konsumtionsvaror i producentledet och konkurrensvägd växelkurs, TCW Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

79 76. Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring
Källor: SCB och Riksbanken

80 R1. Reporänta Avvikelse, procent
Anm. Avvikelseberäkningar, s.k impulsresponer, från RAMSES Källor: SCB och Riksbanken

81 R2. UND1X Avvikelse, procent
Anm. Avvikelseberäkningar, s.k impulsresponer, från RAMSES Källa: Riksbanken

82 R3. BNP-tillväxt Avvikelse, procent
Anm. Avvikelseberäkningar, s.k impulsresponer, från RAMSES Källa: Riksbanken

83 R4. BNP-nivå Avvikelse, procent
Anm. Avvikelseberäkningar, s.k impulsresponer, från RAMSES Källa: Riksbanken

84 Tabell R1. Jämförelse mellan olika inflationsmått Årlig procentuell förändring samt standardavvikelse Källor: SCB och Riksbanken

85 R5. Prognoser för inflationen (KPI) 2006 vid olika tidpunkter, Riksbanken och andra prognosmakare Årsgenomsnitt Källor: Consensus Economics Inc., Finansdepartementet, LO, SCB och Riksbanken

86 R6. Prognoser för BNP-tillväxten 2005 vid olika tidpunkter, Riksbanken och andra prognosmakare Årsgenomsnitt Källor: Consensus Economics Inc., Finansdepartementet, LO, SCB och Riksbanken

87 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken
R7. En jämförelse av prognosfel, Riksbanken och andra prognosmakare Genomsnittligt prognosfel KPI-inflationen 2006 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken

88 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken
R8. En jämförelse av prognosfel, Riksbanken och andra prognosmakare Genomsnittligt prognosfel BNP-tillväxt 2005 Källor: Consensus Economics Inc. och Riksbanken

89 Källor: SCB och Riksbanken
R9. Enhetsarbetskostnad och produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring . Anm. Avser hela ekonomin. Streckad linje och stapel för 2006 avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

90 R10. Producentpriser på konsumtionsvaror enligt hemmamarknadsprisindex (HMPI) och importprisindex (IMPI) Årlig procentuell förändring Källa: SCB

91 Källor: SCB och Riksbanken
R11. Inflationsutfall samt inflation i frånvaro av störning till produktivitetstillväxten enligt Riksbankens makroekonomiska modell Anm. Inflationen enligt UND1X Källor: SCB och Riksbanken

92 Källa: Prospera Research AB
R12. Olika aktörers inflationsförväntningar för 2008 under 2006 Procent Källa: Prospera Research AB

93 Tabell A1. Inflation Årlig procentuell förändring
*Bidrag till KPI-inflationen, procentenheter Källor: SCB och Riksbanken

94 Tabell A2. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring
Källor: IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken

95 Tabell A3. Räntor, växelkurs och offentliga finanser Procent, årsmedelvärde
*Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken

96 Tabell A4. BNP och försörjningsbalans Årlig procentuell förändring
*Förändring i procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken

97 Tabell A5. Produktion, sysselsättning och arbetslöshet Årlig procentuell förändring
*Procent av arbetskraften Källor: AMS, SCB och Riksbanken

98 Tabell A6. Löner produktivitet och enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring *Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

99 Tabell A7. Förväntad inflation enligt olika undersökningar Procent, medelvärde
Källor: Konjunkturinstitutet och Prospera Research AB

100 Tabell A8. Reporänta Procent, årsgenomsnitt
Källa: Riksbanken

101 Tabell A9. UND1X Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt
Källor: SCB och Riksbanken

102 Tabell A10. BNP Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt, kalenderkorrigerad data
Källor: SCB och Riksbanken

103 Tabell A11. Arbetade timmar Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt, kalenderkorrigerad data
Källor: SCB och Riksbanken

104 Tabell A12. Årsgenomsnitt
Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport 2007:1"

Liknande presentationer


Google-annonser