Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 september 2012

2 Perspektiv på penningpolitiken Sveriges ekonomi har klarat sig väl genom finans- och skuldkrisen Inflationsmålet ankare för penningpolitiken Sänkt ränta motverkar låg inflation och ger stöd åt konjunkturen

3 Sverige har klarat sig väl i en turbulent omvärld

4 Finanskrisen – dramatiskt BNP-fall, följt av stark återhämtning i Sverige BNP-nivå Källor: OECD, SCB och RiksbankenAnm. Index 2007 kvartal 4 = 100.

5 Från finanskris till skuldkris i Europa Statsskuldens utveckling i olika länder Källa: IMF Anm. Offentlig bruttoskuld i procent av BNP. Streckad linje avser prognos från IMF.

6 Förbättringar från 1990-talet i Sverige Stark produktivitetstillväxt Reformering av finans- och penningpolitiken Stabila statsfinanser Låg och stabil inflation

7 Sveriges ekonomi står sig väl

8 Stark BNP-tillväxt BNP-tillväxt 2010 och 2011 i olika regioner och länder Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, IMF och SCB Anm. Årlig procentuell förändring.

9 Stort bytesbalansöverskott i Sverige Bytesbalans 2011 Källa: IMF Anm. Andel av BNP i procent.

10 Motståndskraftig svensk arbetsmarknad Arbetslöshet, procent Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och SCB

11 Låga kreditförluster i svenska banker Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Anm. Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 2012. Streckad linje avser Riksbankens prognos i Finansiell stabilitetsrapport 2012:1.

12 Kronförstärkning på senare tid Handelsvägd växelkurs, TCW-index Källa: RiksbankenAnm. Index, 1992-11-18 = 100.

13 Perspektiv på penningpolitiken och inflationsmålet

14 Lägre och mer stabil inflation Inflationen i Sverige 1970-2012 Anm. Årlig procentuell förändring av KPI. Källa: SCB

15 Inflationsmålet och inflationen i siffror Januari 1993: Inflationen ska vara 2 procent från och med 1995, mätt med KPI KPI-inflationen 1995-2011: 1,5 procent* KPIF-inflationen 1995-2011: 1,8 procent* Över hälften av avvikelsen från 2 procent i KPI- inflationen förklaras av trendmässigt sjunkande räntor *Mätt med ”realtidsdata”, alltså utan hänsyn till förändring i beräkning som genomfördes 2005

16 Förtroende för inflationsmålet Faktisk och förväntad inflation, procent Källor: SCB och TNS SIFO Prospera Anm. Inflation mätt med KPI. Förväntningar avser penningmarknadsaktörer.

17 Arbetslösheten avspeglar strukturella problem Arbetslöshet och produktionsgap, procent Källor: SCB och Riksbanken Anm. Produktionsgap enligt produktionsfunktionsmetoden.

18 Finanskrisen en påminnelse om riskerna på bostads- och kreditmarknaden Reala bostadspriser i olika länder Anm. Index, 1996 kvartal 1=100. Källa: Reuters EcoWin

19 Riksbanken har varnat för riskerna på bostadsmarknaden i Sverige Reala bostadspriser i olika länder Källa: Reuters EcoWin Anm. Index, 1996 kvartal 1=100.

20 Hushållens skulder måste noga bevakas Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt, procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i Finansiell stabilitetsrapport 2012:1.

21 Risker måste beaktas Risker på kredit- och bostadsmarknaden behöver beaktas i penningpolitiken Andra åtgärder: makrotillsynsverktyg, amorteringskrav, ökad bostadsutbud… Men få av dem finns på plats idag Försiktighetsprincipen har varit framgångsrik

22 Den aktuella penningpolitiken Sänkt ränta motverkar låg inflation och ger stöd åt konjunkturen

23 Svag utveckling i euroområdet BNP, årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

24 Tillväxten dämpas framöver BNP, kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

25 Starkare krona Konkurrensvägd nominell växelkurs Anm. TCW-index, 1992-11-18 = 100. Källa: Riksbanken

26 Arbetsmarknaden hämmas av svag tillväxt Arbetslöshet Anm. Procent av arbetskraften, 15-74 år, kvartalsvärden, säsongsrensade data. Källor: SCB och Riksbanken

27 Lägre inflationstryck Svagare tillväxt framöver God produktivitetsutveckling Starkare krona

28 Lägre reporänta… Anm. Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

29 …motverkar alltför låg inflation Inflation mätt med KPI och KPIF Anm. Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Källor: SCB och Riksbanken

30 Hushållens upplåning ökar långsammare Utlåning till hushåll och företag Anm. Årlig procentuell förändring.Källa: SCB

31 Prognos, inte ett löfte Reporänta Anm. Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

32 Sveriges ekonomi har klarat sig väl genom finans- och skuldkrisen Inflationsmålet ankare för penningpolitiken Sänkt ränta motverkar låg inflation och ger stöd åt konjunkturen


Ladda ner ppt "Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser