Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning April 2012. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning April 2012. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning April 2012

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på riskjusterade marknadsräntors prognosfel för perioden 1999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för reporäntan under 2007. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan.

3 Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och RiksbankenAnm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Det råder osäkerhet även om utfallen för BNP eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.

4 Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel.

5 Diagram 4. KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

6 Diagram 5. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

7 Diagram 6. Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: RiksbankenAnm. Den reala reporäntan är beräknad som ett medelvärde av Riksbankens reporänteprognos för det kommande året minus inflationsprognos (KPIF) för motsvarande period.

8 Diagram 7. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15-74 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

10 Diagram 9. Arbetskraft och sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och RiksbankenAnm. Data före 1987 är länkad av Riksbanken.

11 Diagram 10. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Diagram 11. KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

13 Diagram 12. BNP-gap och RU-indikatorn Procent respektive standardavvikelse Källor: SCB och Riksbanken Anm. BNP-gap avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med en produktionsfunktion. RU-indikatorn är normaliserad så att medelvärdet är 0 och standardavvikelsen är 1.

14 Diagram 13. Konkurrensvägd nominell växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: RiksbankenAnm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsmedelvärden.

15 Diagram 14. Arbetsmarknadsgap Procent Källor: SCB och RiksbankenAnm. Timgap avser arbetade timmars avvikelse från Riksbankens bedömda trend för arbetade timmar.

16 Diagram 15. BNP i olika regioner och länder Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

17 Diagram 16. Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Utfallet avser månadsgenomsnitt av spotpriser.

18 Tabell 1. Reporänteprognos Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

19 Tabell 2. Inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Prognosen för KPI avser den årliga förändringstakten i reviderade indextal (den så kallade inflationstakten). Denna överstiger förändringstakten i KPI under 2011. KPIF är KPI med fast bostadsränta. HIKP är ett EU-harmoniserat index för konsumentpriser.

20 Tabell 3. Finansiella prognoser i sammanfattning Procent om ej annat anges, årsgenomsnitt Källor: SCB och Riksbanken * Procent av BNP

21 Tabell 4. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: Eurostat, IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken Anm. Svensk exportmarknad beräknas genom en sammanvägning av importen i de 15 länder som mottar mest svensk export. Cirka 70 procent av den svenska exporten går till dessa länder. Vikterna utgörs av respektive lands andel av svensk varuexport.

22 Tabell 5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: SCB och RiksbankenAnm. Siffrorna avser faktiska, ej kalenderkorrigerade, tillväxttakter, om ej annat anges. NR avser nationalräkenskaperna. * Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter

23 Tabell 6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken Anm. Med potentiellt arbetade timmar avses den långsiktigt hållbara nivån på antal arbetade timmar enligt Riksbankens bedömning. * Procent av arbetskraften

24 Tabell 7. Löner och arbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. KL avser konjunkturlönestatistiken och NR avser nationalräkenskaperna. Arbetskostnad per timme definieras som summan av egentliga löner, kollektiva avgifter och löneskatter dividerat med totalt antal arbetade timmar, säsongsrensade data. Arbetskostnad per producerad enhet definieras som arbetskostnad dividerat med säsongsrensat förädlingsvärde i fast pris. * Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning April 2012. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen."

Liknande presentationer


Google-annonser