Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport juli 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport juli 2009"— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport juli 2009

2 Inflationen nära målet Tecken på vändning
Djup lågkonjunktur Reporäntan sänks till 0,25 procent Låg reporänta under lång tid Inflationen nära målet Tecken på vändning Positiv tillväxt 2010

3 Låg reporänta under lång tid Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Osäkerhetsintervall beräknade med historiska prognosfel. Källa: Riksbanken

4 Djup lågkonjunktur BNP i Sverige, årlig procentuell förändring
Anm. BNP till mottagarpriser före 1951 från Edvinsson (2005). Källor: SCB och Riksbanken

5 Lågt resursutnyttjande under hela prognosperioden Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

6 Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Swedbank
Tecken på vändning Inköpschefsindex, index över 50 indikerar tillväxt i industrin Anm. Gul prick avser utfall som ej var tillgängligt vid det penningpolitiska mötet. Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Swedbank

7 Finansmarknaderna fungerar bättre Basis-spread, räntepunkter
Anm. Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta (basis-spread) Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

8 BNP-tillväxten tar fart under 2010 Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt
Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, OECD, SCB och Riksbanken

9 Inflationen nära målet Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

10 Osäkerhet i prognosen Räntan kan bli högre… …eller lägre
Svagare produktivitet Snabbare återhämtning i omvärlden …eller lägre Högre kreditförluster Lägre löneökningstakt

11 Utlåning med fast ränta
Reporäntan har i praktiken nått sin nedre gräns Läget på de finansiella marknaderna är fortfarande inte fullt normalt Utlåning med fast ränta ökar möjligheten att penningpolitiken ska få avsedd effekt Bidrar till lägre räntor till företag och hushåll

12 Räntebanan en prognos – inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Osäkerhetsintervall beräknade med historiska prognosfel. Källa: Riksbanken

13 Inflationen nära målet Tecken på vändning
Djup lågkonjunktur Reporäntan sänks till 0,25 procent Låg reporänta under lång tid Inflationen nära målet Tecken på vändning Positiv tillväxt 2010


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport juli 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser