Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport 2008:3. Reporäntan sänks till 3,75 procent Ytterligare sänkningar närmaste halvåret För att mildra effekterna på konjunkturen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport 2008:3. Reporäntan sänks till 3,75 procent Ytterligare sänkningar närmaste halvåret För att mildra effekterna på konjunkturen."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport 2008:3

2 Reporäntan sänks till 3,75 procent Ytterligare sänkningar närmaste halvåret För att mildra effekterna på konjunkturen av den finansiella krisen och klara inflationsmålet på två procent

3 Finansiell kris Kreditåtstramning Fördjupad konjunkturnedgång Lägre inflationstryck Andra åtgärder också nödvändiga för att förbättra marknadernas funktionssätt Reporäntan sänks

4 Finansiella krisen… …påverkar bland annat Räntor Börsen Råvarupriser Växelkursen

5 Interbankränta och reporänta Procent Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

6 Bostadsräntor stigit mer än reporäntan Procent Källor: Reuters EcoWin, SBAB, SCB och Riksbanken Avser tre månaders boränta från SBAB, tre månaders interbankränta samt månadsgenomsnitt för tre månaders boränta för bolåneinstitutens nya utlåning.

7 Fallande börser Index, 990104 = 100 Källa: Reuters EcoWin

8 Lägre oljepris Brentolja, USD per fat Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Källa: Intercontinental Exchange och Riksbanken

9 Fallande råvarupriser USD, index (2000 = 100) Källa: The Economist

10 Svagare krona Konkurrensvägd växelkurs (TCW), index, 921118 = 100 Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos (kvartalsdata). Källa: Riksbanken

11 Fördjupad konjunkturnedgång Lägre förmögenhetsvärden Svårare att låna Lägre efterfrågan från omvärlden Ökad osäkerhet

12 Lägre tillväxt i världen och i Sverige Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

13 Pessimism hos hushållen… Nettotal Källa: Konjunkturinstitutet

14 … och i näringslivet Säsongsrensat index och nettotal, tillverkningsindustrin Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank Anm. Index över 50 betyder tillväxt, under 50 innebär nedgång.

15 Lägre BNP-tillväxt Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

16 Lägre sysselsättning Tusental, säsongsrensade data, 3-mån. glidande medelvärde Anm. Varsel inkluderar utfall till 20 oktober Källa: Arbetsförmedlingen

17 Högre arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbanken prognos

18 Lägre inflation KPI, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

19 Lägre reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

20 Osäkerhet i prognoserna Globala konjunkturen och finansiella krisen förvärras Högre inflationstryck Svagare krona

21 Reporäntan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

22 Åtgärder för det finansiella systemet Lån (mot säkerhet) i kronor och dollar Förändrade säkerhetskrav Likviditetsstöd till Kaupthing

23 Riksbankens lån ErbjuditGenomfört Kronor280 mdr SEK180 mdr SEK (Ytterligare 80 mdr SEK måndag 27/10) Dollar27 mdr USD 27 mdr USD (ca 200 mdr SEK) Antagit 1 USD = 7,5 SEK

24 Åtgärder vidtagna av staten Riksbanken380 mdr SEK Riksgäldskontoret100 mdr SEK (Kan jämföras med utestående stocken av säkerställda bostadsobligationer: ca 1 000 mdr SEK i slutet av augusti 2008) Regeringen Finansinspektionen

25 Reporäntan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport 2008:3. Reporäntan sänks till 3,75 procent Ytterligare sänkningar närmaste halvåret För att mildra effekterna på konjunkturen."

Liknande presentationer


Google-annonser