Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 december 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 december 2013."— Presentationens avskrift:

1 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 december 2013

2 Sammanfattning Konjunkturen vänder upp Optimism bland både hushåll och företag i Sverige Högre tillväxt i omvärlden drar upp exporten Långsamt fallande arbetslöshet Låg inflation tvingade Riksbanken sänka räntan Regeringen når inte överskottsmålet

3 Prognosen i sammandrag (augusti 2013 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,0 (-0,6)-1,6 (-1,5)-1,2 (-1,3) Offentligt finansiellt sparande 3 1,75 (1,50)1,00 (1,00)0,75 (1,00)Reporänta 2 1,6 (1,7)1,0 (1,2)0,8 (1,0)KPIF 7,3 (7,5)7,7 (7,8)8,0 (8,0)Arbetslöshet 1 3,1 (3,5)2,4 (2,5)1,0 (1,1)BNP 201520142013

4 Fördjupningar Höjt riskviktsgolv för bolån Bostadspriser och bostadsbyggande – en internationell utblick Ombalansering i Kina Det samlade finansiella sparandet i Sverige mindre än tidigare beräknat Uppdaterad bedömning av jämviktsarbetslösheten Budgetpropositionen för 2014

5 BNP-tillväxten växlar upp i slutet av 2013 Barometerindikatorn och BNP, index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

6 Stigande produktionsplaner i industrin Nettotal respektive 3 månaders procentuell förändring, säsongsrensade månadsvärden

7 Stigande förtroendeindikatorer för tillverknings- industrin i bl.a. USA, euroområdet och Kina Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

8 Tillväxten i världsekonomin ökar 2014 och 2015 BNP, procentuell förändring

9 Trots starkare efterfrågan i omvärlden har export- orderingången till industrin i Sverige inte börjat öka Nettotal, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

10 Starkare utveckling i omvärlden drar med sig svensk export och investeringar Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

11 Sysselsättningen har utvecklats överraskande starkt i förhållande till BNP – normalisering framöver Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

12 Arbetslösheten faller men konjunkturell balans på arbetsmarknaden först i slutet av 2017 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

13 KPIF-inflationen ligger kvar på ca 1 procent trots jämförelsevis hög ökningstakt i enhetsarbetskostnader Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsvärden

14 Inflationsförväntningarna har fallit och ligger nu under inflationsmålet på 5 års sikt Procent, kvartalsvärden Anm. Prosperas enkät, medelvärde samtliga aktörer

15 Låg inflation tvingade Riksbanken att sänka reporäntan – stärker trovärdigheten för inflationsmålet Procent, dagsvärden

16 Riksbankens sänkning av reporäntan Lägre inflation än väntat Inflationsförväntningar som faller Konjunkturåterhämtning på gång Makrotillsynen börjar komma på plats – Finansinspektionen höjer golvet för riskvikter på bolån – Bidrar sannolikt till något högre bolåneräntor Hushållens skulder ökar långsammare Penningpolitiska övervägningar nu och det närmaste året

17 Hushållens genomsnittliga skuldkvot stiger inte längre – stabil på drygt 170 procent sedan 2010 Skulder/disponibel inkomst, procent

18 Skuldernas fördelning borde lugna Riksbanken Skuldkvot Anm. d1 avser inkomstdecil 1, dvs. den tiondel av hushållen med lägst inkomster. Genomsnittlig skuld, tkr Skuldkvot (skuld/inkomst) och skuld i olika inkomstgrupper 2011

19 Offentligfinansiellt sparande långt från målet Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

20 Konjunkturjusterat sparande når målnivån 2018, ett år efter BNP-gapet sluts Procent av potentiell BNP

21 Trots åtstramning av finanspolitiken 2015-2018 nås inte överskottsmålet Regeringens indikatorer för överskottsmålet, procent av BNP respektive potentiell BNP

22 Automatisk åtstramning räcker inte för att nå överskottsmålet i KI:s prognos Konjunkturjusterade inkomster och utgifter, procent av potentiell BNP 1,3% 1,2%

23 Huvudförklaringen till KI:s mer pessimistiska syn är bedömningen av resursutnyttjandet 2013 Procent av potentiell BNP BP2014: Konjunkturjusterat sparande 2013 är 0,5% KI bedömer -0,9% BP2014: BNP-gapet 2013 är -3,5% KI bedömer -2,0%

24 Sammanfattning Konjunkturen vänder upp Optimism bland både hushåll och företag i Sverige Högre tillväxt i omvärlden drar upp exporten Långsamt fallande arbetslöshet Låg inflation tvingade Riksbanken sänka räntan Regeringen når inte överskottsmålet


Ladda ner ppt "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 18 december 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser