Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 21 december 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning •Euroområdet hankar sig fram men osäkerheten lättar andra halvåret 2012 •Fallande BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 21 december 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning •Euroområdet hankar sig fram men osäkerheten lättar andra halvåret 2012 •Fallande BNP."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 21 december 2011 Jesper Hansson

2 Sammanfattning •Euroområdet hankar sig fram men osäkerheten lättar andra halvåret 2012 •Fallande BNP i Sverige de närmaste kvartalen •Arbetslösheten stiger till 8 procent 2013 •Reporäntan fortsätter att sänkas till 0,75 procent •Ingen ytterligare expansiv finanspolitik

3 Fördjupningar i Konjunkturläget december 2011 •Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam •Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? •Långsiktiga effekter på arbetsmarknaden av ekonomisk-politiska reformer •Konjunkturinstitutets bedömning av jämviktsarbetslösheten •Avtalsrörelsen 2011 och 2012 •Budgetpropositionen för 2012

4 Prognosen i sammandrag (augusti 2011 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent -0,2 (0,4)-0,4 (0,3)0,1 (-0,1) Offentligt finansiellt sparande 3 1,25 (2,75)0,75 (2,25)1,75 (2,00)Reporänta 2 1,5 (1,7)1,2 (1,3)1,4 (1,5)KPIF 7,9 (7,3)7,8 (7,5)7,5 (7,5)Arbetslöshet 1 3,0 (3,4)0,6 (1,9)4,5 (4,3)BNP 201320122011 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

5 Fortsatt oro för statsskuldsutvecklingen i euroområdet Statsobligationsräntor med 10 års löptid, procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

6 Tydligare tecken på kreditåtstramning i euroområdet Kreditspread för företagsobligationer i euroområdet, procentenheter, 5-dagars glidande medelvärde

7 Oordnad upplösning av skuldkrisen alltför kostsam •Utan hållbar och trovärdig lösning kommer osäkerhet och svag tillväxt att bestå •Den ”stora” lösningen har EU inte lyckats förhandla fram •Men euroområdet hankar sig fram – Åtstramningspaket presenteras och implementeras – Akuta likviditetskriser har undvikits – Så småningom blir statsfinanserna uthålliga •Om något större land tvingas ställa in betalningarna får det mycket stora negativa ekonomiska konsekvenser •Mest sannolikt att finansieringskrisen börjar lätta under första halvåret 2012 •Kräver sannolikt ytterligare insatser från EU, IMF och ECB

8 BNP faller i euroområdet, men USA står emot BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Stark tillväxt tredje kvartalet, men nu vänder BNP ner Barometerindikatorn och BNP, index, månadsvärden respektive procent, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Svag konsumtion och rekordhögt sparande 2012 Hushållens konsumtion, disponibel inkomst och sparande, årlig procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

11 Rekordhögt hushållssparande 2012 Andel av disponibel inkomst, procent

12 Exportorderingång till industrin faller Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

13 Stark export hittills, men dämpas snabbt i takt med svag efterfrågan från omvärlden Svensk exportmarknad och export, årlig procentuell förändring

14 Anställningsplanerna faller tillbaka Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

15 Sysselsättning Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

16 Arbetslösheten stiger betydligt över jämviktsarbetslösheten Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Konjunkturinstitutets bedömning av de långsiktiga effekterna av ekonomisk-politiska reformer Procent respektive procentenheter Potentiell arbetskraft Jämvikts- arbetslöshet Potentiell sysselsättning Jobbskatteavdrag 1,6–0,42,0 Arbetslöshetsförsäkring 0,1–0,60,7 Sjukförsäkring 0,70,30,4 Aktiv arbets- marknadspolitik 0,0–0,20,2 Rot, rut, restaurang- och cateringmoms 0,2-0,20,4 Summa 2,6–1,13,7 Anm. Effekterna på potentiell arbetskraft och potentiell sysselsättning uttrycks i procent. Effekterna på jämviktsarbetslösheten uttrycks i procentenheter.

18 Arbetskraften har ökat starkt sedan 2006 Antal personer i arbetskraften, tusental

19 De första avtalen i hamn – industrin sätter märket Svag arbetsmarknad dämpar löneökningstakten Arbetsmarknadsgap och timlön i näringslivet, procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring

20 Låg inflation Konsumentpriser, årlig procentuell förändring

21 Riksbanken fortsätter sänka reporäntan Procent, dagsvärden

22 Rekordstor skillnad mellan bolåneränta och reporänta Räntor, procent, dagsvärden, 3 månaders löptid

23 Sveriges offentliga skuldsättning på historiskt låg nivå Procent av BNP

24 Ingen skuld utan till och med positiv finansiell ställning Finansiell nettoförmögenhet (tillgångar minus skulder), miljarder kronor respektive procent av BNP

25 Ingen ytterligare expansiv finanspolitik efter 2012 Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

26 Konjunkturinstitutets prognos för ofinansierade finanspolitiska åtgärder 2013–2016 Miljarder kronor 201220132014201520162013- 2016 Prognos av ofinansierade åtgärder 1411 131550 • Regeringen antar ”oförändrade regler” i finanspolitiken i sina prognoser • Ger orealistiska prognoser som är svåra att jämföra med andras prognoser

27 Oförändrade regler i finanspolitiken ger orealistiska prognoser Offentligt finansiellt sparande, procent av BNP

28 Utan ytterligare ofinansierade åtgärder 2013–2016 blir arbetslösheten högre Arbetslöshet, procent av arbetskraften

29 Trots stramare finanspolitik är regeringen mycket mer optimistisk om arbetslösheten framöver Arbetslöshet, procent av arbetskraften

30 Nyckeltal 201120122013201420152016 BNP4,50,63,0 3,22,9 Arbetslöshet 1 7,57,87,97,77,26,5 KPIF1,41,21,51,41,61,9 Reporänta 2 1,750,751,251,753,003,75 Offentlig finansiellt sparande 3 0,1-0,4-0,20,10,61,1 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP Årlig procentuell förändring respektive procent


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 21 december 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning •Euroområdet hankar sig fram men osäkerheten lättar andra halvåret 2012 •Fallande BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser