Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 31 augusti 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Återhämtningen tar en paus Även Sverige påverkas – arbetslösheten planar ut Förutsätter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 31 augusti 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Återhämtningen tar en paus Även Sverige påverkas – arbetslösheten planar ut Förutsätter."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 31 augusti 2011 Jesper Hansson

2 Sammanfattning Återhämtningen tar en paus Även Sverige påverkas – arbetslösheten planar ut Förutsätter en oförändrad reporänta till nästa sommar Utrymme för expansiv finanspolitik Utvecklingen kan bli betydligt sämre

3 Prognosen i sammandrag (juni 2011 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 0,3 (0,5)-0,1 (0,2)-0,2 (-0,2) Offentligt finansiellt sparande 3 2,25 (3,00)2,00 (2,25)1,25 (1,25)Reporänta 2 1,3 (1,6)1,5 (1,6)2,0 (2,0)KPIF 7,5 (7,2)7,5 (7,5)8,4 (8,4)Arbetslöshet 1 1,9 (2,9)4,3 (4,4)5,7 (5,7)BNP 201220112010 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

4 Hög offentlig skuldsättning i många länder Offentlig bruttoskuld 2010, procent av BNP

5 Statsskuldsoron har eskalerat Statsobligationsräntor med 10 års löptid, procent, dagsvärden, 5 dagars glidande medelvärde

6 Kraftigt fallande börskurser i augusti Börsindex 2006-12-29=100, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

7 Konsumentförtroendet faller också Index 1985=100 respektive nettotal

8 Svag tillväxt under 2011 som sedan ökar gradvis BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Råvarupriser på väg ner Index 2005=100 respektive dollar/fat, veckovärden

10 Inflationen i euroområdet är på väg ner Konsumentpriser, årlig procentuell förändrig, månadsvärden

11 Fortsatt låga styrräntor i omvärlden Styrräntor, procent, dagsvärden

12 Minskande framtidstro hos hushåll och företag även i Sverige Hushållens och näringslivets förtroendeindikatorer, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

13 Konsumtions- och investeringsbeslut skjuts upp Hushållens konsumtion och BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

14 Exporten växer också långsammare Export, miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongsrensade kvartalsvärden

15 Investeringarna fortfarande på låg nivå Fasta bruttoinvesteringar i Sverige och OECD, index 2008 kvartal 3=100, säsongsrensade kvartalsvärden

16 Sysselsättningen ökar långsammare Anställningsplaner i näringslivet och sysselsättning, nettotal respektive årlig procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

17 Arbetslösheten planar ut 2012 Arbetslöshet och sysselsättning, procent av arbetskraften respektive miljoner

18 Långtidsarbetslösheten ökar Arbetslösa fördelade på tid i arbetslöshet, tusental, säsongsrensade månadsvärden

19 Fortsatt låg inflation Konsumentpriser, årlig procentuell förändring

20 Riksbanken avvaktar med räntehöjningar till nästa sommar och justerar ner räntebanan Reporänta, procent, dags-, respektive kvartalsvärden

21 Prognos för ofinansierade finanspolitiska åtgärder – 10 miljarder kronor 2012 20122013201420152012-15 Prognos: Ofinansierade åtgärder, miljarder kronor 103012 64 Konjunkturjusterat sparande 1 1,51,3 1,5 Utan åtgärder: Konjunkturjusterat sparande 1 1,72,32,63,0 1 Procent av potentiell BNP

22 Marginellt åtstramande finanspolitik 2012 Finansiellt sparande och konjunkturjusterat sparande, procent av BNP respektive potentiell BNP

23 Bättre konjunkturutveckling med 30 miljarder kronor ofinansierade åtgärder 2012 (”tidigarelagd finanspolitik”) Arbetslöshet, procent av arbetskraften

24 Betydande risk att skuldkrisen i euroområdet fördjupas Det mest sannolika är att oron dämpas – Men sårbar finansieringssituation för statsfinansiellt svaga länder Om osäkerheten består under 2012 – BNP i euroområdet faller med 0,5 procent 2012 – Problemen sprider sig till banksektorn Resten av världen inklusive Sverige drabbas – Högre osäkerhet – Turbulens på finansiella marknader – Svagare export till euroområdet Det finns ändå utrymme för ofinansierade finanspolitiska åtgärder i Sverige

25 Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet BNP i Sverige, procentuell förändring, kalenderkorrigerad

26 Arbetslöshet stiger och blir varaktigt högre Procent av arbetskraften

27 Riksbanken sänker räntan Reporänta, procent, årsmedelvärden

28 Offentliga finanser försämras men det finns ändå utrymme för ofinansierade åtgärder Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP

29 Sammanfattning Återhämtningen tar en paus Även Sverige påverkas – arbetslösheten planar ut Förutsätter en oförändrad reporänta till nästa sommar Utrymme för expansiv finanspolitik Utvecklingen kan bli betydligt sämre

30 Nyckeltal 20112012201320142015 BNP4,31,93,42,82,6 Arbetslöshet 1 7,5 7,36,86,4 KPIF1,51,31,71,92,0 Reporänta 2 2,002,252,753,253,50 Offentlig finansiellt sparande 3 -0,10,30,40,81,1 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 31 augusti 2011 Jesper Hansson. Sammanfattning Återhämtningen tar en paus Även Sverige påverkas – arbetslösheten planar ut Förutsätter."

Liknande presentationer


Google-annonser