Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN Innehåll •Barometerindikatorn •Konjunkturbarometern Företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN Innehåll •Barometerindikatorn •Konjunkturbarometern Företag."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN

2 KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN Innehåll •Barometerindikatorn •Konjunkturbarometern Företag •Konjunkturbarometern Hushåll •Inflationsförväntningar

3 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN

4 4 Barometerindikatorn

5 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN

6 6 Tillverkningsindustri Konfidensindikator

7 7 Tillverkningsindustri Orderingång, utfall

8 8 Tillverkningsindustri Total orderstock

9 9 Tillverkningsindustri Orderingång, förväntningar

10 10 Tillverkningsindustri Produktionsvolym

11 11 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande

12 12 Tillverkningsindustri Färdigvarulager

13 13 Tillverkningsindustri Antal anställda

14 14 Tillverkningsindustri Lönsamhet

15 15 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikator

16 16 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet

17 17 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstock

18 18 Bygg- och anläggningsverksamhet Antal anställda

19 19 Bygg- och anläggningsverksamhet Förväntningar närmaste året

20 20 Detaljhandel Konfidensindikator

21 21 Livsmedelshandel Försäljningsvolym

22 22 Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen

23 23 Handel med motorfordon Försäljningsvolymen

24 24 Privata tjänstenäringar Konfidensindikator

25 25 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagens tjänster

26 26 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag

27 27 Privata tjänstenäringar Antal anställda

28 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN

29 29 Hushåll Konfidensindikatorn

30 30 Hushåll Makroindex

31 31 Hushåll Mikroindex

32 32 Företagens och hushållens inflationsförväntningar

33 Sammanfattning Indikatorer

34 Peter Svensson KONJUNKTURINSTITUTET 25 juli 2013 Uppdatering av konjunkturbilden

35 Sammanfattning av Konjunkturläget, juni 2013 • Fortsatt svag utveckling i Europa • Överraskande stark tillväxt i Sverige första kvartalet • Återhämtning inleds mot slutet av året • Måttliga löneavtal bäddar för låg inflation • Riksbanken rör inte reporäntan • Finanspolitiken är expansiv i år men måste stramas åt framöver om överskottsmålet ska nås

36 Fortsatt svag global industrikonjunktur Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

37 Konsumentförtroendet har stigit Standardiserade avvikelser från medelvärde, månadsvärden

38 Något spretiga signaler från den amerikanska bostadsmarknaden, men återhämtningen fortskrider Påbörjade lägenheter respektive nettotal, säsongsrensade månadsvärden

39 Stigande långräntor Statsobligationsräntor med 10-års löptid, procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

40 Ny information ger stöd åt bilden av en försiktigt stigande svensk exporttillväxt Nettotal respektive procentuell förändring

41 Överraskande svag industri- och tjänsteproduktion i maj Procentuell förändring, kalenderkorrigerad årstakt

42 Något stigande Barometerindikator i juli. BNP-tillväxten ökar andra halvåret 2013 Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

43 Arbetslösheten stiger ytterligare något Säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

44 Dämpad sysselsättningstillväxt Nettotal respektive procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

45 Den svaga arbetsmarknaden dämpar löneökningstakten KL-löner i hela ekonomin

46 Såväl Konjunkturinstitutets som Riksbankens syn på reporäntan oförändrad Procent, dagsvärden

47 Underskott i de offentliga finanserna – kräver åtstramning om överskottsmålet ska nås Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 25 juli 2013 ROGER KNUDSEN Innehåll •Barometerindikatorn •Konjunkturbarometern Företag."

Liknande presentationer


Google-annonser