Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPU April 2009. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPU April 2009. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn."— Presentationens avskrift:

1 PPU April 2009

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn till nollränterestriktionen

3 Diagram 2. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Den streckade linjen visar prognosen i huvudscenariot.

4 Diagram 3. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram 4. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

6 Diagram 5. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

7 Diagram 6. Arbetskraft och sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

8 Diagram 7. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

9 Diagram 8. KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

11 Diagram 10. Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

12 Diagram 11. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

13 Diagram 12. Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

14 Diagram 13. BNP i USA och euroområdet Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

15 Diagram 14. Skattade gap Procentuell avvikelse från HP-trend, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

16 Tabell 1. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.

17 Tabell 2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009. Källor: SCB och Riksbanken

18 Tabell 3. Reporänteprognos Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.

19 Tabell 4. Finansiella prognoser i sammanfattning, årsgenomsnitt Procent om ej annat anges * Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.

20 Tabell 5. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.

21 Tabell 6. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring, om ej annat anges * Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter Källor: SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.

22 Tabell 7. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring, om ej annat anges * Procent av arbetskraften Källor: Arbetsförmedlingen, SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.

23 Tabell 8. Löner och enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, om ej annat anges, kalenderkorrigerad data * Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPR februari 2009.


Ladda ner ppt "PPU April 2009. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser