Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållningspolitiken och Europa 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållningspolitiken och Europa 2020"— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020
Charlotte Haentzel EU-Kommissionen i Sverige

2 Europahuset

3 Europa-Direkt www.ec.europa.eu/europedirect 18 ED kontor i Sverige
Svarar på allmänhetens frågor om EU Sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov Främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor Ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik

4 Sammanhållningspolitiken och Lissabonstrategin + Europa 2020
: miljarder € investeringar i EU27 67%, dvs 230 miljarder € ‘öronmärkta’ för “tillväxt och jobb” För att bidra till att Europa blir den mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomin i världen. Mål 2010: 70% sysselsättningsgrad 3% av BNP till FoU Nästan 90% överensstämmelse med “smart tillväxt”, “hållbar tillväxt” samt “tillväxt för alla”

5 Erfarenheter från Lissabonstrategin
Ojämna resultat i medlemsländerna Bristande ägarskap och förståelse av EU-visionen Otillräckligt enagemang på den regionala och lokala nivån Mao, Europa 2020-strategin bör försöka dra nytta av ett förbättrat genomförandesystem, genom ett bredare enagagemang och effektivare subsidiaritet, inklusive bättre samordning och synergier mellan de olika styrelsenivåerna. Det är enbart genom insatser på EU, nationell och regional nivå och genom samspelet mellan dessa nivåer som strategin kommer att kunna leverera fullt ut.

6 Europa 2020 3 strategiska prioriteringar
Smart tillväxt : utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation Hållbar tillväxt : främja en effektivare, grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi Tillväxt för alla: främja en ekonomi med hög sysselsättning och social och territoriell sammanhållning

7 5 huvudmålsättningar Sysselsättning: 75 % (20–64) – 2009: 69,1 %
Utbildning: Högst 10 % slutar skolan i förtid – 2009: 14,4 % 40 % avslutad högre utbildning (30–34) – 2009: 32,3 % Fattigdomsbekämpning: 20 miljoner människor befriade från risk att drabbas av fattigdom och utestängning – 2009: 120 miljoner Klimatförändring och energi: 20 %/20 %/20 % utsläpp av växthusgaser (ev. 30%) /förnybar energi/energieffektivitet Forskning och innovation 3 % av BNP investeras i FoU – 2008: 1,9* (Uppskattning, Eurostat) NEW slide proposed by EMPL 7

8 Europa 2020: Sveriges mål Till år 2020:
80 % anställningsgrad (% av befolkningen- män och kvinnor - mellan 20 och 64) Ca 4% investeringar i FoU (% av EU’s BNP) “40/49/20” klimat/energi mål Öka utbildningsnivån: minska antalet som slutar skolan i förtid till under 10% och öka andelen av befolkningen (30-34 år) som har avslutat högre utbildning till 40-45% Reducerat utanförskap: att minska antalet kvinnor och män mellan 20 och 64 som står utanför arbetsmarknaden, är långtidsarbetslösa eller sjukskrivna 8

9 Olika nationella mål beroende på olika utgångsläge!
… Medlemsstaterna har kommit överens om att öka andelen förnybar energi med 20% (ev 30%) Olika nationella mål beroende på olika utgångsläge! 9

10 Europa 2020: 7 flagskeppsinitiativ
Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Innovation « Innovations Unionen » Klimat, energi och mobilitet « Ett resurseffektivt Europa» Sysselsättning och kompetens « En agenda för nya kunskaper och jobb » Utbildning « Ungdom på väg » Konkurrenskraft « Industripolitk för en globaliserad tid » Bekämpa fattigdom « En Europeisk plattform mot fattigdom » Det digitala samhället « En digital agenda för Europa»

11 Meddelande från Kommissionen om Europa 2020
3 mars 2010 ‘Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kommer att utgöra kärnan i Europa 2020-strategin för att all energi och kapacitet ska mobiliseras och inriktas på att förverkliga de prioriterade målen. Sammanhållningspolitiken och strukturfonderna, som redan i sig är betydelsefulla, är också viktiga genomförandemekanismer för att uppnå prioriteringarna för en smart och hållbar tillväxt för alla i medlemsstaterna och regionerna.’

12 En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar
Efter 2013 En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar Genomgripande ekonomiska, sociala och demografiska omvälvningar i Europa på senare år Sammanhållningspolitiken måste förbättras för att möta dessa utmaningar: Ny EU-budget efter 2013 – diskussioner pågår Sammanhållningspolitiken i dag = mer än en tredjedel av EU:s totala budget Nya EU-mål – ambitiösa mål för 2020 i syfte att möta nya utmaningar 12

13 EU:s budgetöversikt Fokus på prioriterade politikområden – Europa 2020 – globala utmaningar Mervärde, mervärde, mervärde - skalfördelar, gränsöverskridande projekt.. Fokus på resultat – nya indikatorer, förenkling vs kontroll Solidaritet genererar ömsesidiga vinster 5+5 år Ny budgetfinansiering..

14 Ny budgetfinansiering
Egna resurser, exempelvis: EU skatt inom finansiella sektorn EU inkomster från Utsläppsrätter EU avgift på flygtransporter EU moms EU energi skatt EU bolagsskatt…

15 Framtidens sammanhållnings- politik måste anpassas efter Europa 2020
5:e sammanhållningsrapporten: Sammanhållningspolitik: nyckelroll för att uppnå målen för EU 2020 Europa 2020-strategin – en ny strategi för Europa Smart tillväxt Tillväxt för alla Hållbar tillväxt EU-medlemsstaterna föreslår nationella mål för 2011 Framtidens sammanhållnings- politik måste anpassas efter Europa 2020 Men, finansieringen kommer att fortsätta att koncentreras till mindre utvecklade regioner. 15

16 5:e sammanhållningsrapporten: Öka det europeiska mervärdet
Stärka den strategiska planeringen för att översätta målen för Europa 2020 till investeringsprioriteringar – tydlig vägledning på EU-nivå Koncentrera resurserna till ett begränsat antal huvudprioriteringar Införa starkare incitament och villkor – sanktioner, kontroll av additionalitetsprincipen, prestandareserv Förbättra utvärdering, prestation och resultat – indikatorer, konsekvensanalyser Större tonvikt på nya finansiella instrument – hävstångseffekt och kombinationer av bidrag och lån De utvärderingsrapporter som kom i april 2010 visar tydligt vilka resultat politiken har gett. Det är oerhört viktigt att fånga in sammanhållningspolitikens effektivitet och resultat för att den ska kunna fortsätta att vara framgångsrik. Att informera allmänheten om vad politikens investeringar har lett till är avgörande för öppenheten och ansvarsskyldigheten. Dessutom ger det möjlighet att lära av goda metoder på andra håll och att kontinuerligt förbättra projekt och program. Konkurrenskraften måste ständigt skyddas och utvecklas i en framgångsrik ekonomi – ingen region i Europa kan ta ett evigt välstånd för givet. Det är viktigt att regionerna diversifierar sina ekonomiska verksamheter för att upprätthålla sina framgångar – en regionalpolitisk strategisk planering bidrar till detta. 16

17 En ny modell för den sammanhålllnings- politiska programplaneringen
En gemensam strategisk ram där Europa 2020 målen omsätts i investerings prioriteringar Ett partnerskapsavtal mellan Kommissionen och medlemsstaterna för utveckling och investeringar Operativa program som omsätter strategin i konkreta investeringar med tydliga, mätbara mål

18 Sammanhållningspolitiken - några fördelar
Nyckelinstrument för att leverera Europa strategin tack vare flernivåstyrning i kombination med partnerskap Erbjuder ett integrerat tvärsektoriellt arbetssätt som förbinder ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen samt erbjuder skräddarsydda lösningar Kan leverera investeringar med fokus på Europa prioriteringar, samtidigt som planering på mellan och längre sikt möjliggörs Erbjuder stabil finansiering ( : 230 miljarder € öronmärkta för Europa 2020)

19 forts. Ca 86 miljarder € till investeringar inom forskning och innovation, inkl. entreprenörskap, innovativ ICT och mänsklig potential för innovation. ( : 4%, : 7%, : 11%, : 25%) 48 miljarder € till åtgärder relaterade till klimat-förändringarna, inkl. hållbara transporter och energi. Underlättar främjande av social innovation and tillhandahåller investeringar i ny kompetens som kan öka sysselsättningen i marginaliserade landsbygds- och stadsområden.

20 En stark sammanhållningspolitik för en stark Europa 2020-strategi
På basis av erfarenheterna av Lissabon-strategin, kan sammanhållningspolitiken bidra till Europa 2020-strategins framgång genom att: främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, vilket är målsättningar i både Europa 2020-strategin och Lissabonfördraget; öka ägarskapet genom att involvera den regional och lokala nivån; erbjuda konkreta och påtagliga resultat som är synliga på den regionala och lokala nivån

21 Europa 2020 och Sammanhållningspolitiken
Integrerat tvär-sektoriellt arbetssätt Mer samordning mellan territoriellt samarbete och konvergens-/konkurrenskraftsprogrammen Mer samordning med andra EU-instrument och politikområden (tex FP7 och CIP) Fokusering Flexibilitet beträffande mix av politikområden Projekt av hög kvalitet – resultat, effektivitet Kombinera stöd med lån, mer nyttjande av nya finansiella instrument

22 För att bidra till Europa 2020 målsättningarna
Vi bör Få till stånd ett snabbare genomförande … men samtidigt reducera risker för ev. felaktigheter Fokusera på EU-prioriteringar … men öka det lokala engagemanget Främja mer innovativa metoder … men förenkla förvaltning och bibehålla kontinuitet För att bidra till Europa 2020 målsättningarna Life is so easy working in Cohesion Policy!!!

23 Stärka konkurrenskraften för att möta globaliseringen
Europeiska företag behöver verksamheter som bygger på hög kompetens och stort mervärde för att förbättra sin globala position Anpassning till förändringar och innovationer är de viktigaste källorna till ökad produktivitet och tillväxt 23

24 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Sammanhållningspolitiken och Europa 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser