Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektör Sekretariat Stab

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektör Sekretariat Stab"— Presentationens avskrift:

1

2 Landstingsdirektör Sekretariat Stab
Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter-ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions-medicin Laboratorie-medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk-tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist-tandvård Tandtekniker-laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur-bruksskola Kalix natur-bruksgymnasium Länsservice Landstings-fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam-hetssystem Teknikakuten

3 Politisk organisation
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Revisorer Landstingsfullmäktige Demokratiutskott Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Valutskott Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Bolagsstyrelser Landstingsstyrelse Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Stiftelsestyrelser Regionala beredningen Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Det betyder att de viktigaste besluten fattas av fullmäktige. Dit hör mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Verkställighet och beslut i övriga frågor svarar landstingsstyrelsen för. Fullmäktiges beredningar. Fullmäktige utser under sig sex ordinarie beredningar med uppgift att ge ett medborgarperspektiv på verksamhetens innehåll. Det är regionala beredningen och programberedningen samt de fyra hälso- och sjukvårdsberedningarna Nord, Mitt, Öst och Syd.   Den regionala beredningen ska öka kunskapen om medborgarnas behov inom trafik och infrastruktur, kultur- och näringspolitik samt internationellt engagemang. Programberedningen granskar den medicinska verksamhetens innehåll för att öka kunskapen om patienternas behov och öka förståelsen och samverkan med de ansvariga inom sjukvården. De fyra hälso- och sjukvårdsberedningarna, som är geografiskt fördelade över Norrbotten, ska lyssna till medborgarnas behov, följa upp sjukvården inom det geografiska området och lämna förslag till förändringar. Revisorer. Fullmäktige utser också revisorer för granskning av verksamheten. Revisorerna arbetar obundet från landstingets verksamheter. Demokratiutskottets uppgift är att driva demokratiutvecklingen i landstinget. Utskottet svarar även för de fullmäktigeutbildningar som genomförs för de förtroendevalda. Valutskott. Landstingsfullmäktige utser ett valutskott med uppgift att lägga fram förslag i de valärenden som fullmäktige ska behandla. Bolags- och stiftelsestyrelser. Landstinget är stiftare eller ägare/delägare i följande bolag/stiftelser: Stiftelsen Norrbottensteatern, Länstrafiken i Norrbotten AB, Almi Företagspartner Norrbotten AB, Matlaget i Gällivare AB, Informationsteknik i Norrbotten AB, Filmpool Nord AB samt stiftelsen Ájtte. Landstingsstyrelsen har det politiska verkställighetsansvaret (driftstyrelse) för landstingets samlade verksamhet. Dessutom är styrelsen landstingets personal-, löne- och pensionsmyndighet samt krisledningsnämnd. Styrelsen har även det yttersta ansvaret för att bereda ärenden till landstingsfullmäktige, med undantag för valärenden som ett särskilt valutskott bereder. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter och närstående och personal kan vända sig. Patientnämnden ska arbeta för att främja kontakter mellan patienter och personal inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg samt folktandvården. Patientnämnden ska också utse stödpersoner till tvångsomhändertagna patienter (enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättpsykiatrisk vård). Programberedningen Driftsorganisation

4 Norrbotten är en fjärdedel av Sverige
Norrbotten är en fjärdedel av Sverige. Här bor cirka invånare på en yta lika stor som Belgien, Luxemburg och Nederländerna tillsammans.

5 · Pajala · Industri med skog och malm som råvarubas.
Kiruna Gällivare Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Älvsbyn Boden Luleå Piteå Överkalix Kalix · Pajala Övertorneå Haparanda Industri med skog och malm som råvarubas. Rymdteknik och IT växer snabbt. Turism allt viktigare för sysselsättningen. Landstinget är länets störste arbetsgivare.

6 Landstingets vision ”Ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt”

7 Landstingets verksamhetsidé
Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis välfärd, fördelad efter behov och i allt väsentligt finansierad genom skatter. Som folkvalt regionalt organ ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö.

8 Landstingets inriktnings mål
Norrbotten ska vara ett attraktivt län, så väl för norrbottningarna själva som för näringsliv och besökare. Det norrbottniska näringslivet ska vara välmående och dynamiskt med god förmåga till förnyelse. Norrbottningarna ska känna stolthet och engagemang för sitt län och kunna vara delaktiga i den regionala utvecklingen. Norrbottningen ska må bra och leva ett långt liv. Individen ska ha kunskap om vad som påverkar hälsa och ta ett aktivt ansvar för att behålla eller förbättra sin hälsa. Delmål finns inom områdena bra livsvillkor, goda levnadsvanor och hälsosamma miljöer. Norrbottningen ska utifrån behov ges rätt behandling, vid rätt tidpunkt och på rätt nivå.

9 Landstingets verksamheter
Hälso- och sjukvård Folktandvård Regional utveckling Trafik och infrastruktur Näringspolitik Utbildning Kultur

10 Hälso- och sjukvård och folktandvård i Norrbotten

11 Var kommer landstingets pengar ifrån? (utfall 2007)

12 Så fördelas landstingets resurser (utfall 2007)

13 Landstingets kostnader (Utfall 2007)


Ladda ner ppt "Landstingsdirektör Sekretariat Stab"

Liknande presentationer


Google-annonser