Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”"— Presentationens avskrift:

1 Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”

2 Ehälsokommitténs uppdrag, ffa
Se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredaren ska: Kartlägga ansvarsförhållanden för it-stöd i sjukvård/socialtjänst Beskriva oklarheter/problem som finns i ansvarsfördelningen mellan stat, huvudmän och andra, samt lämna förslag som tydliggör ansvarsfördelningen Analysera statens samordning på it-infrastrukturområdet för sjukvård och socialtjänst, samt lämna förslag på hur den statliga samordningen kan effektiviseras

3 Forts. Utredaren ska: Göra en översyn av insatserna för att främja gemensam informationsstruktur och terminologi Föreslå nödvändiga författningsändringar samt beskriva vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för förslagen Utreda och lämna förslag för bättre hantering av information i ordinationskedjan, inkl. frågor om beslutsstöd för läkemedel I samverkan med bl.a. huvudmännen utreda behovet av att överföra vissa förvaltningsuppgifter/uppdrag till eHälsomyndigheten Utreda om ansvaret för informationssäkerhetsfrågor är ändamålsenligt Uppdraget ska redovisas i ett betänkande den 27 mars 2015

4 Diskussionspromemorian
En del i kommitténs dialog med intressenterna Kommittén redogör för den övergripande problembilden man ser Innehåller generella resonemang och tyckanden på övergripande nivå, inga skarpa förslag redovisas Kommittén vill ha in synpunkter Kommittén har precis satt samman en referensgrupp med representanter från SKL, Inera, myndigheterna m.fl.

5 Ehälsokommittén menar att
Staten behöver styra det nationella e-hälsoarbetet genom normering, tillsyn, myndighetsstyrning och samordning Det finns behov av nationella krav för att säkerställa interoperabilitet Det behövs en långsiktig ekonomisk satsning från stat och huvudmän Den statliga tillsynen behöver förstärkas Staten i större utsträckning behöver ge råd, stöd, vägledning Staten bör se till att en ny eHälsostrategi med handlingsplan utarbetas Det finns behov av tydligare rollfördelning mellan statliga myndigheter eHälsomyndigheten bör få ett utökat uppdrag och koordinera insatser i handlingsplanen (eHälsostrategin) Tempot måste höjas för att införa strukturerad och entydig information, samt att läkemedelsområdet bör prioriteras Vårdgivare måste ta större ledningsansvar för informationshanteringen

6 Kommittén om ansvarsfördelning m.m. för informationshanteringen
Ansvaret är tydligt Vårdgivare och de som bedriver socialtjänst är ansvariga De tar inte sitt ledningsansvar fullt ut De behöver arbeta mer strategiskt med upphandling och hantering av innovationer De behöver tillhandahålla användbara system

7 Vad bör göras för att aktörerna ska ta sitt ansvar?
Ev. utveckla regleringen på området Ev. införa en ny ledningsfunktion med mandat och utkrävbart ansvar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (vid sidan av verksamhetschef) Stärka den statliga tillsynen av hur ledningsansvaret utövas Ev. inom ramen för ny eHälsostrategi ta in stöd- och utbildningsinsatser för att tydliggöra ansvaret

8 Upphandling enligt kommittén
Aktörerna behöver utveckla sin styrning i upphandlingsfrågor Upphandlingsarbetet är för tekniskt orienterat Ökad statlig styrning, t.ex. med krav på funktionalitet och informationssäkerhet, skulle kunna vara ett stöd för aktörerna i upphandlingsarbetet Leverantörerna har nytta av ett ramverk med nationella krav

9 Innovation enligt kommittén
Måste betraktas som en ledningsfråga Kan inte bedrivas för långt från verksamheten It-avdelningarna måste ha en nära relation till verksamheten och till de enheter som bedriver innovationsarbete Aktörerna måste organisera innovationsarbetet så att det finns fungerande kanaler mellan innovation och verksamhet

10 Statens ansvar enligt kommittén
Stärkt statlig styrning genom t.ex. normering, tillsyn, myndighetsstyrning och samordning Tydliggöra de statliga myndigheternas ansvar Tydliggöra vilket ansvar som åligger huvudmännen Ev. statlig styrning för teknisk och semantisk interoperabilitet, t.ex. genom nationella krav från eHälsomyndigheten De operativa delarna bör inte hanteras av departementet, utan av myndigheterna, främst eHälsomyndigheten IVO måste utveckla sin kompetens och sin tillsyn av informationssäkerheten

11 Kommittén om stöd till huvudmännen i informationssäkerhetsfrågor
Statliga myndigheters uppdrag för att stödja huvudmännen att kunna ta sitt ansvar för informationssäkerhet bör utvecklas Stöd för implementering av regelverk behöver förbättras Den norska modellen med ”Normen” bör övervägas, d.v.s. gemensamt överenskomna krav på informationssäkerhet (krav som specificerar och kompletterar lag och föreskrifter) eHälsomyndigheten kan tillsammans med huvudmännen m.fl. ta fram Normen och ansvara för förvaltning, rådgivning och stöd.

12 Kommittén om gemensam informationsstruktur
Idag bedrivs lokala projekt utan koppling till varandra eller till Socialstyrelsens arbete Tempot behöver höjas och inriktningen bli tydligare En mer kraftfull nationell ledning Bättre lokal ledning Professionsföreträdarna måste involveras mer Stabil och långsiktig finansiering av förvaltning och utveckling på nationell nivå Prioritera områden som läkemedel, varningsinformation och labsvar Behov av tydligare förutsättningar för samsyn när det gäller användning av standarder

13 Kommittén om statens roll i infrastruktur-/arkitekturfrågor
Nationella krav för att säkerställa interoperabilitet (t.ex. krav på tekniska specifikationer, gränssnitt, algoritmer, funktionskrav) Behov av nationell kompetensfunktion för råd och stöd, t.ex. på eHälsomyndigheten Frågorna måste få högre prioritet hos huvudmännen Ev. låta eHälsomyndigheten ta över ansvar för drift, utveckling och förvaltning av infrastruktur som HSA, SITHS, Sjunet, säkerhetstjänsterna Samordna drift, förvaltning och utveckling av register som finns på flera myndigheter till eHälsomyndigheten


Ladda ner ppt "Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”"

Liknande presentationer


Google-annonser