Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete
Syftet med ramverket är att skapa en helhetsbild över patientsäkerhetsområdet och en struktur för patientsäkerhetsarbetet. Ramverket specificerar tre viktiga perspektiv för en säker hälso- och sjukvård. Dessa är att vården är patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Ramverket beskriver åtgärder inom respektive perspektiv på mikronivå, mesonivå och makronivå som i sin tur bidrar till en säkrare vård för patienten. Ramverket innehåller förslag på åtgärder inom respektive perspektiv och nivå. För ett antal av de föreslagna åtgärderna finns metoder och verktyg som är framtagna specifikt för att förebygga vårdskador. Ramverket kan också användas som underlag för att identifiera inom vilka perspektiv respektive nivåer som organisationen har bra rutiner eller behöver förstärka med insatser.

2 Patientfokuserat patientsäkerhetsarbete
Vad innebär det för patient och närstående? En ökad kunskap om den egna hälsan samt vård och behandling. Bättre information om risker som rör den egna vården och behandlingen. Patientens synpunkter och erfarenheter tas tillvara för att göra vården säkrare. Den som drabbas av en vårdskada blir informerad om vad som inträffat samt vilka åtgärder som kommer att vidtas. Vad innebär det för hälso- och sjukvårdspersonalen? Diskutera vård och behandling samt risker utifrån patientens förutsättningar och behov. Involvera patienter och närstående i arbetet med att förbättra processer och rutiner. Identifiera och förebygg risker i vården utifrån patientens erfarenheter och synpunkter. Vad innebär det för den operativa ledningen på olika nivåer? Skapa förutsättningar för att patienter och närståendes erfarenheter och synpunkter systematiskt sammanställs och tas tillvara i förbättringsarbeten. Visa öppenhet kring risker och skador i vården. Skapa rutiner för ett strukturerat omhänder-tagande av patient och närstående i samband med en oönskad händelse. Vad innebär det för den högsta ledningen? Skapa förtroende hos medborgare och medarbetare. Utarbeta former för medborgardialog. Underlätta för medborgarna att framföra klagomål och synpunkter.

3 Kunskapsbaserat patientsäkerhetsarbete
Vad innebär det för den operativa ledningen på olika nivåer? Skapa struktur och förutsättningar för en patientsäkerhetskultur som stödjer ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Systematisk uppföljning och utvärdering av patientsäkerhetsarbetet. Kontinuerligt samla in, analysera och agera på rapporter om risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vad innebär det för patient och närstående? Kunskap om att vården arbetar med att förebygga och minska risker i vården. Kunskap om att mina erfarenheter, synpunkter och förslag bidrar till en säkrare vård. Vad innebär det för hälso- och sjukvårdspersonalen? Arbeta utifrån evidensbaserade kunskapsunderlag, åtgärdspaket och riktlinjer. Rapportera och följ upp risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Identifiera riskområden och förebygg risker i vården. Följ upp, utvärdera och förbättra processer och rutiner. Vad innebär det för den högsta ledningen? Systematisk uppföljning och utvärdering av patientsäkerhetsarbetet. Integrera patientsäkerhet i kompetensutveckling, arbetsmiljö, ekonomi, IT och e-hälsa.

4 Organiserad patientsäkerhet
Vad innebär det för den operativa ledningen på olika nivåer? Utarbeta och kommunicera mål och strategier som stödjer ett systematiskt patient-säkerhetsarbete. Fördela det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhet. Skapa rutiner för patient och närstående att lämna synpunkter på vård och behandling samt förslag till förbättringar. Säkerställa och uppmuntra till att medarbetare rapporterar risker för vårdskador. Skapa förutsättningar för god kommunikation i vårdens övergångar, såväl internt som externt. Vad innebär det för den högsta ledningen? Utarbeta och kommunicera övergripande mål, strategier och värderingar som stödjer ett systematiskt patient-säkerhetsarbete. Skapa rutiner som stödjer ledning och styrning av det strategiska patientsäkerhets-arbetet på alla nivåer. Dokumentera det organisa-toriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. Vad innebär det för patient och närstående? Patienten upplever att alla som är involverade i patientens vård har tillgång till nödvändig och adekvat information. Patienten vet vem han/hon kan vända sig till med frågor om sin vård samt hur synpunkter och klagomål tas emot. Vad innebär det för hälso- och sjukvårdspersonalen? Utarbeta och använda standardiserade processer/rutiner för att förebygga och minska risk för vårdskador. Skapa rutiner för god kommunikation mellan verksamhetens olika delar samt övergångar.


Ladda ner ppt "Nationellt ramverk för patientsäkerhetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser