Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verktyg för ökad patientsäkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verktyg för ökad patientsäkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Verktyg för ökad patientsäkerhet
Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation Birgitta Andersson

2 Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet, där en stor mängd kritisk information om enskilda patienter överförs mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda till att patientsäkerheten hotas. Det gäller även i dialogen mellan personal, patienter och deras närstående. Birgitta Andersson

3 Kommunikationsprocessen
Sändare Mottagare Budskap kanal Feed back Respons Birgitta Andersson

4 Birgitta Andersson

5 Riskområde Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde i vården. Det kan både handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, och bristande informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring en patient. Internationella studier kan ge oss en uppfattning om problemets storlek. Enligt ett kvalitetsinstitut för hälso- och sjukvård i USA (Joint Commission) var missar i kommunikationen den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador, under åren 1995 till 2006. I en studie i Australien granskades vårdskador, och det visade sig att 11 procent hade orsakats av kommunikationsproblem (källa: WHO). Birgitta Andersson

6 God och säker vård • vara fullständig • vara korrekt • vara avgränsad
God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. Speciellt viktigt är detta vid akuta situationer och när kommunikationen sker under tidspress. För att både avsändare och mottagare ska kunna skapa en gemensam förståelse av situationen ska kommunikationen: • vara fullständig • vara korrekt • vara avgränsad • komma i rätt tid MÅL Gemensam förståelse av situationen Birgitta Andersson

7 Brister i kommunikationen kan till exempel bestå i att:
• syftet med kontakten inte framgår • informationen innehåller faktafel eller missuppfattas • informationen är ofullständig • speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen inte framhålls eller uppmärksammas • rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis • eventuella oklarheter inte klaras ut mellan sändare och mottagare innan kommunikationen avslutas • en tydlig överenskommelse inte träffas om vad, vem och när. Birgitta Andersson

8 SBAR verktygets utveckling
SBAR har utvecklats av amerikanska marinen, där arbetet med kritiska moment ofta sker under tidspress. SBAR används numera även inom hälso- och sjukvården för att strukturera informationen och för att presentera viktiga fakta på ett snabbt och effektivt sätt. Birgitta Andersson

9 SBAR bidrar till struktur
Med SBAR skapas en gemensam kommunikationsstruktur för alla som ska kommunicera med varandra. Strukturen skapar förutsättningar för att fokusera på det viktigaste i budskapet och för att ovidkommande information undviks. All hälso- och sjukvårdspersonal och alla verksamheter kan använda SBAR. Strukturen ger möjlighet att utan omskrivningar kommunicera tydliga rekommendationer. SBAR kan öka patientsäkerheten genom att hela personalens kompetens tas tillvara. Birgitta Andersson

10 SBAR ett verktyg för strukturerad kommunikation och informationsöverföring
Birgitta Andersson

11 SBAR ett sätt att strukturera budskapet
En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud i vården är att kommunikationen brustit mellan olika personer. Patientsäkerheten hotas om vårdens personal missförstår varandra när de ska överföra information om en patients tillstånd. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. SBAR kan inte bara användas som ett verktyg mellan vårdens personal, utan fungerar lika bra i dialogen mellan personal, patienter och deras närstående. Material finns att ladda ner på SKL.se - patientsäkerhet Birgitta Andersson

12 Kommunikationsprocessen
Sändare Mottagare Budskap kanal Feed back Respons Birgitta Andersson

13 Länk Länk Birgitta Andersson


Ladda ner ppt "Verktyg för ökad patientsäkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser