Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s strukturfonder Strukturfondspartnerskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s strukturfonder Strukturfondspartnerskap"— Presentationens avskrift:

1 EU:s strukturfonder Strukturfondspartnerskap
Europeiska socialfonden – Svenska ESF-rådet Europeiska regionala utvecklingsfonden – Tillväxtverket Övervakningskommittéer EU:s sammanhållningspolitik syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Dess främsta verktyg är strukturfonderna: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Fonderna finansierar projekt som syftar till olika typer av förbättringar för EU:s regioner och utsatta grupper i samhället. I Sverige arbetar Regionala utvecklingsfonden för att öka den regionala konkurrenskraften. Socialfonden arbetar för att skapa fler och bättre jobb genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap på arbetsmarknaden. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Regionala utvecklingsfonden och Svenska ESF-rådet för Socialfonden. Sverige har åtta strukturfondregioner, och i varje region finns ett strukturfondsparterskap vars huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd. Prioriteringen är bindande för Nutek och Svenska ESF-rådet. På nationell nivå finns övervakningskommittéer som följer upp Regionala utvecklingsfondens och Socialfondens arbete samt säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden.

2 348 miljarder euro under sju år
Unionen har fastslagit tre mål med sin sammanhållningspolitik. Sverige kan få stöd för arbete inom två av dem, Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Territoriellt samarbete. Det tredje och mest omfattande målet är Konvergens men det är bara aktuellt för mindre utvecklade regioner inom EU:s medlemsländer.

3 Varav 15 miljarder kronor till Sverige
Sverige har tilldelats cirka 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel under perioden 2007– Ungefär 13 miljarder kronor kommer att satsas på insatser för regional konkurrenskraft och sysselsättning och ungefär 2 miljarder på territoriellt samarbete. Sverige ska bidra med lika mycket i offentlig medfinansiering.

4 6,2 miljarder kronor till Socialfonden (plus minst lika mycket i offentlig medfinansiering)

5 Europeiska socialfonden
EU:s Lissabonstrategi – gemensamma riktlinjer för sysselsättning Europeiska sysselsättningsstrategin Sveriges nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20072013

6 Två programoråden Kompetensförsörjning – sysselsatta
Ökat arbetskraftsutbud – arbetslösa/sjukskrivna 1. Ska ge ökade möjligheter till utveckling och omställning i arbetslivet – sysselsatta Inom detta område ryms satsningar för att underlätta för sysselsatta att utvecklas i takt med arbetslivets krav via bland annat kompetensutveckling. En annan viktig målsättning är att främja åtgärder för likabehandling i arbetslivet, till exempel ökad integration, bryta den könssegregerade arbetsmarknaden samt förebygga långtidssjukskrivningar. 2. Ska ge nya möjligheter till arbete – fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Det gäller till exempel långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, socialbidragstagare och unga i övergången mellan studier och arbetsliv.

7 Socialfonden i Siffror
Hur många projekt handlar det om och hur många individer har deltagit? Har satsningen nått ut till rätt grupper? Vilka resultat kan man se? Kan man redan nu spåra några långsiktiga effekter av projekten?

8 Schematisk bild över indikator rapportering
ESF-rådet skickar info till SCB om projekt SCB skickar länk till projektet Projektet registrerar händelser utifrån krav i indikatorer Uppgifterna skickas till SCB för bearbetning utifrån indikatorerna SCB samman- ställer rapporter SCB gör ev. sekretess- prövn. Rapporter utifrån behov önskemål

9 Ger hög säkerhet för den personliga integriteten
SCB;s rapportering är ett viktigt instrument för att mäta framgången i Socialfonden Ger hög säkerhet för den personliga integriteten Ger hög säkerhet och god kvalité i statistiken Ger möjlighet till jämförelser med övrig register och är den officiella statistiken Ger möjlighet för forskning, inte minst gällande långsiktig effekter

10 Hur många projekt handlar det om och hur många individer har deltagit?
1498 projekt beviljats 5000 ansökningar individer i PO 1 individer i PO 2

11 Har satsningen nått ut till rätt grupper?
För tidigt att säga men värt att notera så här långt: Andel unga klart över mål (PO2) Andel medelålders överrepr. (PO 1) Andel högutb kvinnor överepr. (PO 1) Andel privata företag hög (PO 1) Mindre arbetsplatser flest deltagare Det finns både

12 Vilka resultat kan man se?
Endast 30 tal genomförandeprojekt avslutade Men det finns intressanta resultat inte minst de 4 exemplen i kapitel 3

13 Socialfonden i siffror
Kan man redan nu spåra några långsiktiga effekter av projekten? Svårt att uttala sig om men det finns ändå ett viktigt lärande för framtiden

14 Socialfonden i siffror
Vad kan vi lära för framtiden? Lätt att hamna på fokus av aktiviteter och utfall. Högre kvalité i projektansökningar Mer innovativitet, våga mer Starkare ägarskap Lärande utvärdering, kvalitétshöjare i projekten Jämställdhet, tillgänglighet mångfald måste få en mer strategisk roll i projekten


Ladda ner ppt "EU:s strukturfonder Strukturfondspartnerskap"

Liknande presentationer


Google-annonser