Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad"— Presentationens avskrift:

1 Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad
Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 19 september 2013

2 Arbetsmarknadsmålet Det prioriterade målet pekar på att vi ska ställa krav som underlättar för de göteborgare som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Här blir upphandling med social hänsyn ett verktyg! Prioriterade målgrupper Ungdomar Personer med funktionsnedsättning Utrikes födda

3 Upphandlingsmålet Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka.
Uppdrag Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn. Åtgärd för ökad måluppfyllelse En stödfunktion inrättas på UHB som ska ge efterfrågat stöd, visa på arbetsmetoder samt följa upp arbetet. Den ska stödja: förvaltningar, bolag och näringsliv. Upphandlingsbolaget – processägare av upphandlingsmålet.

4 Pilotprojektets syfte och mål
Stödfunktionen ska arbeta fram en modell för Göteborgs Stads arbete med sociala hänsyn i offentlig upphandling i samverkan med stadens organisationer, marknaden/branscher och samverkansparter. Ge stöd under hela upphandlingsprocessen hos upphandlande parter samt ansvariga för deltagare som tillhör de prioriterade målgrupperna. Pilotprojektet kommer specifikt att fokusera på: Anställning- och sysselsättningsmöjligheter Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter

5 Stödfunktionens roll Stöd i upphandlingen till:
upphandlande förvaltningar och bolag branscher och leverantörer de som är ansvariga för deltagare i de prioriterade målgrupperna. Samordning. Visa på metoder. Följa upp arbetet. Inför upphandlingen Under anbudstiden I samband med kontraktskrivande Under kontraktstiden

6 Arbetet med upphandlingsmålet
Alla verksamheter i staden ansvarar för att uppfylla det prioriterade målet i sina verksamheter. Upphandlingsbolaget är processägare för det prioriterade målet, vi samlar, sammanställer och sprider information vidare till övriga verksamheter samt för in Social hänsyn i de ramavtalsupphandlingar där det är möjligt. Upphandlingsbolaget har deltagit i projektet The Bridge där man har tittat på hur man arbetar med Social hänsyn i London. Erfarenheterna från The Bridge ligger till grund för pilotprojektet med en stödorganisation.

7 Arbetssätt i London Stödorganisation Upphandlande myndighet Leverantör
Inför upphandling Under kontraktstiden Som vi tidigare har redogjort för kan en mottagarorganisation se olika ut och vara uppbyggd på olika sätt med olika kompetenser. Syftet med att skapa en mottagarorganisation i Göteborg är att få en ”knutpunkt” som kan stödja upphandlande myndigheter inom Göteborgs Stad och leverantörer att uppfylla målet att ta social hänsyn i upphandlingen och även följa upp och kontrollera kravet under hela kontraktsperioden. Det kan röra sig om att förmedla arbetslösa personer som är lämpliga för någon form av anställning hos den leverantör som staden tecknat avtal med i en specifik upphandling. Det kan också handla om uppföljning av de ställda kraven och kontraktsvillkoren för att säkerställa att leverantören uppfyllt sina åtaganden gällande social hänsyn. Den upphandlande myndigheten ska en resurs som de kan vända sig till att få hjälp med relevanta och genomförbara krav kopplat till det upphandlade föremålet och leverantören ska ha en ingång (resurs) som de är fria att vända sig till för att få hjälp med att både förstå, planera för och genomföra de kvalificerande kraven på Social hänsyn. Gemensamt för de organisationer vi har träffat under våra besök i London och som anser sig ha lyckats förbättra de sociala förhållandena i stadsdelen är att de har en funktion, en s.k. mottagarorganisation som arbetar med punkterna ovan och som är med i hela upphandlings- och avtalsprocessen: Inför upphandling - bidra med kunskap och erfarenhet kring vilka krav man kan ställa. Under anbudstiden - hjälpa och informera anbudsgivare om hur de kan uppfylla de ställda kraven på social hänsyn. I samband med kontrakt - vara de som godkänner att anbudsgivaren uppfyller de ställda kraven. Under kontraktstiden - uppföljning och utvärdering av att kraven bibehålls. Mottagarorganisationen ser ut på olika sätt, i LB of Newham är det främst en person medan man på Transport for London har ett s.k. supplier skills team (SST) på fyra personer som aktivt arbetar med både leverantörer och upphandlaren. Vid upphandling av byggentreprenader samarbetar flera av stadsdelarna med ett företag som heter REDS10 och som är en kommersiell tredje sektor med inriktning på bygg. REDS10 arbetar på samma sätt som en intern mottagarorganisation och ger stöd till både leverantör och upphandlare. Under våra besök så nämner de vi träffar upprepade gånger vikten av att kunna följa upp och kontrollera de krav man ställer på social hänsyn. Många drar en parallell till när de började ställa krav på social hänsyn i upphandling och då upphandlaren inte hade någon hjälp med att följa upp eller ens att säkerställa att kraven faktisk genomfördes ute hos leverantören. Utvecklingen i de fattigare östra delarna av London med allt stegrande arbetslöshet har gjort att vikten av att följa upp kraven har ökat för att nå positiva ”spinoff” effekter och flera upphandlade myndigheter använder sig i dagsläget av någon form av mottagarorganisation, antingen en internt uppbyggd organisation eller extern tredje sektor. Under anbudstiden I samband med kontrakt

8 Pilotprojektet Upphandlingsbolaget, Higab, Älvstranden Utveckling, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen deltar. Samordningsförbunden, myndigheter och förvaltningar med ansvar för de prioriterade målgrupperna.

9 Styrgrupp: UHB Stöd- funktion AF FK SDF SDF/Arbetsmarknads Higab enhet
Stadsledningskontoret Upphandlingsbolaget Stadsdelsförvaltning Higab Älvstranden Park och natur Trafikkontoret Arbetsförmedlingen Styrgrupp: Personal- och arbetsmarknads- politiska utskottet UHB Arbets-/referens-grupp Stöd- funktion AF FK SDF Higab Älvstranden UHB Park och natur Trafikkontoret SDF/Arbetsmarknads enhet Samordnings- förbund VGR

10 Stödfunktionen ska Ha en tidig beredskap avseende:
stadsbyggnad upphandlingar kompetensbehov. Beakta kommande stora satsningar som Västsvenska paketet och annan stadsutbyggnad.

11 Möjligheter enligt lagen?
LOU 1 kap. 9a § och LUF 1 kap. 24 § Upphandlande myndigheten bör ta social hänsyn i upphandlingar Direktiv 2004/17/EG, artikel 38, och 2004/18/EG, artikel 26. det går att ta social hänsyn EG rättsliga principerna; Likabehandling Ömsesidigt erkännande Proportionalitet Transparens Icke diskriminering Så, vilka möjligheter bedömer vi att vi har enligt vår lagstiftning att ställa dessa krav? I vår svenska lagstiftning, lagen om offentlig upphandling – står att vi bör, (om upphandlingens art motiverar detta!) LOU/LUF - Vi saknar ännu en gemensam nationell definition och praxis – positivt för dem som vågar testa och utmana, men det skulle vara önskvärt om denna typ av krav skall få större genomslag. LOU/LUF säger inte speciell mycket om vad SH kan vara – så vi får titta på de direktiv som vår lagstiftning bygger på. Direktivet säger att det går, men att vi behöver beakta de EG – rättsliga principerna. De EG rättsliga principerna är alla viktiga men det som vi upplevt är att det är extra viktigt att hela tiden ha med sig proportionalitetsprincipen när kravställningar på social hänsyn mm. diskuteras. Kraven som ställs på Social hänsyn måste stå i proportion till det föremål vi upphandlar. Så direktivet säger inte heller mycket om vad SH skulle kunna vara, bara att det går…

12 Möjligheter enligt lagen?
EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR Som ett komplement släppte EU-komissionen ett tolknings meddelande med en betydligt mer fylligt innehåll. Dessa aspekter öppnar för en väldigt bred tolkning utav vad som är social hänsyn. De tar hänsyn till hela Europa och de olika förutsättningar som finns inom den Europeiska unionen. De markerade punkterna återkommer i stadens budget och är de som bernörs av vårt prioriterade mål. - De två nedersta punkterna CSR, etisk handel och hållbarhetskriterier/miljökrav har vi sedan länge arbetet med i våra upphandlingar.

13 Mobiliseringsfasen Nulägesanalys SWOT-analys
Kunskaps- och erfarenhetsinhämtning Kontakter - nätverk LFA-workshop Projektplan Kommunikationsplan

14 Resultat och analys Det hållbara resultatet från projektet sprids fortlöpande. SLK är mottagare av pilotprojektets resultat och bereder hur detta kan implementeras i staden. Analysera modellen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där flera dimensioner och payoff effekter studeras, mäts och följs upp.

15 Framgångsfaktorer Göteborgs Stad får: Leverantörerna får:
samlad kompetens som ger stöd och specialisthjälp till våra upphandlande myndigheter kartläggning av lämpliga upphandlingar kvalitetssäkring att kraven är relevanta och genomförbara. Leverantörerna får: information och stöd inför upphandling aktiv samverkan under kontraktstiden för att kunna genomföra kravet i praktiken.

16 Informationsspridning
Projektets hemsida: Rapporter & erfarenheter Guider & toolkit Exempel från upphandlingar

17 Kommunikation & kunskapsspridning
Göteborg satsar på social hänsyn i offentlig upphandling för att främja kompetensförsörjning och social hållbarhet i staden. Följ med på vår resa!

18 Frågor? Besök vår hemsida socialhansyn.se uhb.goteborg.se Ring oss på
Kontakta oss på


Ladda ner ppt "Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad"

Liknande presentationer


Google-annonser