Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lathund för inskrivningsärenden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lathund för inskrivningsärenden"— Presentationens avskrift:

1 Lathund för inskrivningsärenden
Observera att följande lathund endast är tänkt som ett hjälpmedel och är tillämplig för de flesta ärenden. Att lathunden följs är dock inte någon garanti för att ansökan kan beviljas. David Fridh,

2 Vad krävs i original? Huvudregeln är att följande handlingar ska inges i original: Fullmakter. Upplåtelseavtal som det söks inskrivning av, tomträttsupplåtelseavtal, nyttjanderättsavtal och avtalsservitut. Överlåtelsehandling som ansökan om inskrivning grundas på. Söks lagfart på exempelvis arvskifte så behöver inte bouppteckning och testamente ges in i original, kopia räcker för att utvisa att det är rätt personer som deltagit i skiftet.

3 Formkrav vid köp, byte och gåva
Fastighet ska vara angiven. Överlåtare och förvärvare ska framgå. Överlåtelseförklaring. För köp ska även köpeskilling vara angiven, kontrollera att samma belopp angivits med siffror och bokstäver. För lagfart krävs även att överlåtarens namnteckning är bevittnad av två personer.

4 Att tänka på vid köp, byte och gåva
Finns förbehåll antecknat för överlåtaren ska kopia på förbehållshandlingen inges tillsammans med eventuella medgivanden som visar att överlåtaren får förfoga över fastigheten. Om handlingen undertecknas med stöd av fullmakt så ska fullmakten inges i original. Observera att det ska framgå av fullmakten att den ger fullmaktstagaren rätt att överlåta/förvärva fast egendom. Om förvärvet är beroende av villkor så ska handlingar inges som visar att dessa är uppfyllda. Bestämmelserna om villkor varierar beroende på om fastigheten överlåts genom köp eller gåva. Köp får som huvudregel inte göras beroende av villkor under längre tid än två år, för då är köpet ogiltigt. Om en gåva görs beroende av villkor för längre tid än två år så är villkoret ogiltigt men gåvan är giltig och lagfart kan beviljas.

5 När behövs makemedgivande?
Som huvudregel krävs alltid makemedgivande när en person är gift eller har varit gift under den tid han eller hon ägt fastigheten och denne vill överlåta eller inteckna fastigheten. Makemedgivande krävs inte om fastigheten är enskild egendom genom: Gåvobrev (från annan än maken) med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Villkor i testamente om att egendomen är mottagarens enskilda egendom. Äktenskapsförord och fastigheten inte är makarnas gemensamma bostad. Observera att kravet på samtycke även gäller efter äktenskapsskillnad och att det inte finns någon generell preskriptionstid för när makemedgivande inte längre krävs. Huvudregeln är att kravet på samtycke gäller till dess bodelning sker. Egendom som införskaffats efter ansökan om äktenskapsskillnad kräver inte medgivande, så länge domen på äktenskapsskillnad blir gällande.

6 Bodelningsavtal Bodelning kan ske till följd av: Äktenskapsskillnad.
Maken avlidit. Bodelning under bestående äktenskap. Bodelning efter upphört samboförhållande. Observera att skrivelsen ”mot att” innebär att något är ett villkor. Olika krav gäller för olika typer av bodelningar.

7 Bodelning efter äktenskapsskillnad
Hela bodelningshandlingen i original ska inges. Handlingen skall vara undertecknad av makarna eller eventuellt av utsedd bodelningsförrättare. Bodelningshandlingen måste vara undertecknad efter att ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (eller samma dag). Föravtal är som huvudregel ogiltiga. Uppgift om vem som tillskiftas den aktuella fastigheten genom bodelning. Är bodelningsavtalet undertecknat av bodelningsförrättare så ska dennes förordnande inges tillsammans med handling som visar att bodelningsavtalet vunnit laga kraft. Fastighetsbeteckning ska framgå. Är avtalet beroende av villkor så ska handling inges som visar att villkoret är uppfyllt. Bodelning får inte omfatta enskild egendom p.g.a. gåva eller testamente om det inte framgår av testamentet/gåvobrevet att egendomen får göras till giftorättsgods.

8 Bodelning under äktenskapet
Bodelningshandling i original som ska vara undertecknad av makarna. Bodelningshandlingen måste vara undertecknad efter det att anmälan om att bodelning skall ske under bestående äktenskap, har inkommit till skatteverket. Anmälan om att bodelning ska ske under bestående äktenskap ska vara registrerad vid skatteverket, registreringen får ske efter att bodelningsavtalet undertecknats. Fastighetsbeteckning ska framgå. Är avtalet beroende av villkor så ska handling inges som visar att villkoret är uppfyllt. Bodelning får inte omfatta enskild egendom pga. gåva eller testamente om det inte framgår av testamentet/gåvobrevet att egendomen får göras till giftorättsgods. OBS! Egendomen utgör giftorättsgods även efter överförande av lagfart.

9 Bodelning sambos Bodelningsavtalet i original, av avtalet ska det framgå att: Samboförhållandet har upphört. Det är/har varit fråga om gemensam bostad som fördelas. Bodelningsavtalet är undertecknat av samborna. Uppgift som visar att fastigheten/tomträtten införskaffats för gemensamt bruk. Fastighetsbeteckning ska framgå. Är avtalet beroende av villkor så ska handling inges som visar att villkoren är uppfyllda.

10 Att tänka på vid inteckning
Ansökan ska vara undertecknad av fastighetsägaren. Vid dödning, utbyte etc. ska skriftliga pantbrev inges tillsammans med ansökan. Datapantbrev ska göras tillgängliga för Fastighetsinskrivningen genom frisläppande. Om inteckningsansökan har vilandeförklarats så ska vilandebeviset inges. tillsammans med de kompletteringar som krävs för fullföljd av inteckningen. Om en ansökan om inteckning har avvisats eller avslagits är ärendet avslutat och kan inte längre kompletteras. En ny komplett ansökan ska istället inges.


Ladda ner ppt "Lathund för inskrivningsärenden"

Liknande presentationer


Google-annonser