Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteri – fokus på bredband i mark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteri – fokus på bredband i mark"— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteri – fokus på bredband i mark
Svante Dolff Presentation Något om Lantmäteriet´s verksamhet i samhället Lantmäteri - markberoende projekt-bredband Lantmäteriets hemsida Landsbygdsnätverk Olika sätt att ordna marktillgång Hur kan en lantmäteriförrättning gå till Sammanfattning /Vad har vi sagt?/Vad vill vi lyfta fram/förmedla?

2 Lantmäteriets fyra kärnprocesser
Fastighetsbildning Informationsförsörjning Fastighetsinskrivning Tjänsteexport

3 www.lantmateriet.se Kundtjänst 0771-63 63 63

4 Stödjande bredbandsinformation på www. lantmateriet
Stödjande bredbandsinformation på , sök på Bredband normalavtal för markupplåtelse, bildspel med olika lösningar för att få tillgång till mark broschyr Bredband på Landsbygden och markfrågor rapport; jämförelse av olika föreningsformer (förvaltning) körsschema för ”Byanät” vid lantmäteriförrättning

5

6 Kontor i Västra Götaland och Värmland

7 Vid markberoende projekt, vad behöver man veta och ta ställning till
Information om fastigheter, ägare, planer mm Tillgång till behövlig mark/vatten Få rätt att använda mark som grannen äger Tillgång till väg Vem ska äga anläggningen /verksamheten Samverkan mellan fastigheter Förvaltning/skötsel

8 Trygga ledningens framtid…
…med avtal markavtal, nyttjanderätt, servitut …med lantmäteriförrättning gemensamhetsanläggning, ledningsrätt

9 Lantmäteriförrättning
Gemensamhetsanläggning (Samfällighetsförening) Ledningsrätt (juridisk person t ex ekonomisk förening, AB) Vilken lösning passar oss? ägande långsiktighet kombinerat ändamål tidsbesparing, före – under – efter

10 Hur kan en lantmäteriförrättning underlätta föreningens arbete?
Sakägarförteckning – rätt fastighet, rätt ägare Karta Ersättning Tvångssituationer Kvalitetssäkring - juridisk prövning Långsiktigt hållbart-säker tillgång till mark över tiden- ingen bevakning vid ägarskiften el fastighetsreglering Tydlighet vad som ska gälla mellan fastighetsägare/ledningsägare- officiell handling Spara tid, före – under - efter EU-bidrag till kostnaden

11 Lantmäteriförrättning
Föreningen väljer själva hur stor deras arbetsinsats ska vara Markavtal inte nödvändigt Enkelt –sparar tid

12 Förrättningsprocessen
Ansökan Utredning Kallelse Sammanträde Sakägarförteckning Samråd m.m. Ledningsbeslut Tillträdesbeslut Ev. förskott Processbeskrivningen gäller nybyggnation av ledning. Grå pil anger aktivitet hos sökanden. Grön pil anger aktivitet hos Lantmäteriet. 1. Ledningshavaren (den som avser att bygga en ledning) skickar in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet. 2. Förrättningslantmätaren utreder ärendet. Vid behov samråder denne med andra myndigheter t.ex. byggnadsnämnd, länsstyrelse, Naturvårdsverket m.fl. (myndighetssamråd). 3. I samband med att kallelsen skickas ut finns möjlighet för berörda att ställa frågor till förrättningslantmätaren som även tar emot synpunkter och diskuterar yrkanden. 4. Vid förrättningssammanträdet avhandlas förslag till ledningsbeslut, tillträdesbeslut samt eventuella yrkanden om förskott på ersättningen. Förrättningslantmätaren diskuterar också hur ersättningsfrågorna ska hanteras. Vid behov beslutas om att tillsätta en opartisk, sakkunnig, värderingsman. Ofta fattar lantmätaren därefter besluten hemma på kontoret, någon dag efter själva förrättningssammanträdet. Ledningsbeslutet tas ofta innan ersättningsfrågorna har hanterats (s.k. preliminärfråga). Sakägarna får underrättelse om fattade beslut genom utskick av kopia på protokoll och beslutshandlingar eller lämplig sammanfattning.

13 Forts. förrättningsprocessen
Förhandling Värdering Kallelse Sammanträde Ersättningsbeslut Avslutningsbeslut Byggskede 5. Parterna förhandlar om ersättning på frivillig väg. Detta påbörjas normalt under byggskedet. 6. I de fall parterna inte har lyckats med att träffa en frivillig överenskommelse om ersättning finns möjlighet att förordna sakkunnig som ska utreda och lämna förslag till intrångsersättningar. Både ledningsägare och berörda fastighetsägare underrättas om värderingsresultatet. 7. Kallelse nummer två skickas ut till ett avslutande sammanträde. 8. Vid det andra sammanträdet diskuteras ersättningsfrågorna och beslut meddelas. Förrättningen avslutas genom ett avslutningsbeslut. Både ersättningsbeslut och avslutningsbeslut kan fattas direkt på sammanträdet eller meddelas i efterhand.

14 Lantmäteriförrättning
Inmätning – koordinatsystem, noggrannhet, redovisning på kartan Dokumentering – fastighetsregistret – allmänt tillgängligt!

15 Lantmäteriförrättning - kostnader
Utgångspunkt 1250:-/timme Av erfarenhet cirka 1000:-/fastighet (ca 25 berörda fastigheter) Av erfarenhet ca kr/fastighet (ca berörda fastigheter) Anm EU bidrag kan utgå till förrättningskostnad Inskrivning av rättighet kr/fastighet Kostnaden är FÖRE eu-bidrag och beräknad per belastad fastighet i ärendet (man har då gått med lr ända in till huset). Den som är relevant i kategorin avslutad förrättning med lr grundad på avtal landade på knappt 300:-/fastighet. De som fortfarande pågår (finns ingen avslutad) i kategorin inga avtal så ligger kostnaden idag på ca :-/fastigheter. Det som återstår är slutsammanträde. Utan att räkna in ev ersättningar och ev värdering så bedömer jag att dessa förrättningar hamnar på :-/fastighet. Antal fastigheter ca

16 Vad kostar det? 175:-/fastighet för att aldrig behöva…
EXEMPEL LR/GA: 25 belastade fastigheter = (1500x25)=52 500 = 1050:-/fastighet med bidrag LR/GA: 150 belastade fastigheter = (1000x150)= = 550:-/fastighet med bidrag Inskriven rättighet = 375:-/fastighet + uppdatering av avtal vid ägarbyte + bevakning 175:-/fastighet för att aldrig behöva… …omförhandla avtal …riskera att betala dubbla ersättningar …bevaka ägarbyte …bli av med ledningen

17 Några kom ihåg Ta upp / lös fastighetsrättsliga frågor tidigt , se till att ha kompetens och rätt fastighetsinformation Lantmäteriförrättning/ledningsrätt; hållbar, framtidssäker, tydlighet, ordning och reda Planera tillsammans vem som kan göra vad mellan ledningsägare/byalag och lantmäteriet kan ex v vara ledningsinmätning, ev markupplåtelseavtal Spara tid och arbete Kolla stödjande information på

18 www.lantmateriet.se Kundtjänst 0771-63 63 63


Ladda ner ppt "Lantmäteri – fokus på bredband i mark"

Liknande presentationer


Google-annonser