Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort Leaderpresentation * Landsbygdsprogrammets mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort Leaderpresentation * Landsbygdsprogrammets mål"— Presentationens avskrift:

1 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Kort Leaderpresentation * Landsbygdsprogrammets mål * Leaders speciella uppgift * Leaderområdet * Vad är ett bra Leaderprojekt? * Resultat att sträva efter * Kan kulturprojekt få stöd från Leader? * Långsiktighet * Ungdomsprojekt * Praktiska saker BG

2 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Övergripande mål för landsbygds-programmet : Att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Leaders uppgift: Att möjliggöra samverkan för att uppnå gemensamma mål. Leader ger stöd till nätverk som samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. Leader ger inte stöd till enskilda företag.

3 Leader Nedre Dalälven 2008-2014

4 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Ett bra Leaderprojekt: * Utgår från områdets natur- och kulturresurser * Har goda förutsättningar att ge resultat * Innebär uppbyggnad av resurser * Har planerat för fortsatt verksamhet efter projektet * Bedrivs enligt Leadermetoden * Snedvrider inte konkurrensen * Är inte miljöskadligt eller miljöstörande * Innehåller inte drift av normal offentlig verksamhet

5 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Direkta resultat: Resultat som bör uppnås i alla ”vuxenprojekt”: * Försörjningsmöjligheter – nya och bevarade * Inflyttning av permanentboende och företag Övriga resultat (stärker ansökan): * Minskad miljö- och klimatpåverkan – ger prioritet! * Bevarande av naturvärden – biologisk mångfald * Ökad delaktighet i samhällsutvecklingen * Ökad jämställdhet och integration * Bevarande och utveckling av kulturvärden

6 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Kulturprojekt inom Leader: * Natur- och kulturresurser är verktyg för att uppnå huvudmålen (jobb, inflyttning, miljö) * Leader har inte mandat att stödja kulturverksamhet för dess egen skull * Bifall till kulturprojekt förutsätter tydlig koppling till försörjningsmöjligheter – oftast inom turismen * Hittills dåligt utvecklad möjlighet: Samarbete där turismföretagare köper kulturtjänster från föreningar och kulturutövare

7 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Några viktiga resurser för fortsatt utveckling: * Nya och bevarade företag * Ökat entreprenörskap * Nätverk * Bevarade och tillgängliggörande av natur- och kulturresurser * Attraktiva miljöer för inflyttning och besök * Materiella resurser inkl. planer, hemsidor etc. * Nya varor och tjänster * Kompetens * ”Välkändhet” – effekt av marknadsföring * Mentala resurser – samarbetsanda, framtidstro m.m

8 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Långsiktighet – fortsatt verksamhet: * Fokus på långsiktiga och bestående effekter * Sanningens minut: När projektmedlen är slut * Ekonomiskt självbärande verksamheter * Fortsättning på själva projektverksamheten? * Lägger projektet en grund för andra verksamheter?

9 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Organisation och arbetssätt enligt Leadermetoden: * Lokalt engagemang utgångspunkten för arbetet * Bred lokal förankring, många som deltar aktivt * Trepartnerskap även på projektnivå * Underifrånperspektiv - idéerna från dem som berörs * Nätverkssamarbete – även över trad. gränser * Nytänkande – på sin ort eller i sitt sammanhang * Öppenhet för deltagande, informerar omvärlden * Tillgång till olika kompetenser i projektet

10 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Konkurrensneutraliteten är viktig! * Tillgångar som byggs upp inom ett Leaderprojekt måste vara allmänt tillgängliga för alla som vill använda dem * Leaderstöd kan inte ges till förmån för ett enskilt företag * Företagsstöd söks hos länsstyrelsen * Den ideella sektorn kan inte få stöd för verksamheter som riskerar att konkurrera med affärsmässiga verksamheter * Stöd ges ej för uppbyggnad av logi, konferens, servering eller tankställen

11 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Ungdomsprojekt (fullskaliga) * Som ungdomar räknas år * Ansökan m.m. som vanliga projekt * Lokala projekt med mål att skapa jobb och/eller inflyttning - max kr i Leaderstöd per år * Ej med mål att skapa jobb eller inflyttning - max kr i Leaderstöd per år

12 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Miniprojekt för ungdomar: * Som ungdomar räknas år * Maximalt kr per miniprojekt * Enklare ansökan, beslut och redovisning * Handläggs av Kia Olofsdotter

13 Leader Nedre Dalälven 2008-2014
Praktiska saker: * Blanketter, urvalskriterier m.m.: * Ansökan skickas till Leaderkansliet i Gysinge * LAG ger bifall eller avslag utifrån urvalskriterierna * Formellt beslut om stöd tas av länsstyrelsen (W) * Ideella föreningar kan ansöka om förskott * Senaste datum för ansökningar anges på hemsidan.


Ladda ner ppt "Kort Leaderpresentation * Landsbygdsprogrammets mål"

Liknande presentationer


Google-annonser