Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar service i Västerbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar service i Västerbotten"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar service i Västerbotten
Förutsätter Samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå Samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor Alla har samma bild av målet Nationell nivå – resurser samt lagar, förordningar etc Regional nivå – Samla regionala partnerskapet, ta fram serviceprogrammet, ansvar för servicefrågor på regional nivå, finansiering Lokal nivå – kommunerna viktig aktör eftersom de har det lokala ansvaret, lokala serviceplaner och lokalt partnerskap Viktigt – alla måste också ha samma bild av nuläget för att vara överens om behoven

2 Offentlig service – Västerbotten
Arbetsförmedling – personal i alla kommuner Försäkringskassa – 4 bemannade kontor (servicekontor) i Skellefteå, Umeå, Lycksele o Vilhelmina alla dagar Skatteverket – besök endast på servicekontor Polisen – kvar i alla kommuner än så länge, varierande besökstider OBS! Dessa uppgifter är från hösten 2009, kan ha förändrats sedan dess. Arbetsförmedlingen – Mindre kontoret öppet två dagar i veckan, med möjlighet för drop-in besök. Lycksele, Skellefteå, Umeå och Vilhelmina öppet alla dagar i veckan. Försäkringskassan – i övriga kommuner finns ingen bemanning utan man kan boka besök på lokalkontor eller försäkringscenter Skatteverket – Besök endast på ”servicekontor”, s.k. handläggningskontor där handläggning av ärenden sker är inte öppna för besök Polisen – debatt om poliskontoret i Bjurholm ska finnas kvar

3 Postservice i Västerbotten
Lantbrevbärare – får inte längre hjälpa människor att betala räkningar eller hämta ut kontanter Postservice övrigt - nerdragning av tjänster, uppsägning av postombud i butiker etc Blattnicksele, Bullmark, Tvärålund etc.

4 Kommersiell service Hotbilden Minskande kundunderlag
- Försämrad likviditet - Stora investeringsbehov men inte råd att genomföra Kunderna väljer fräschare butiker i centralorten Ingen vinst på drivmedelsförsäljning Inte råd att ta ut lön, risk för personlig konkurs Mellan åren 1996 och 2005 har cirka 40 dagligvarubutiker lagts ner i länet. De senaste åren har inga större förändringar skett. År 2009 fanns det 49 butiker på landsbygden och 46 drivmedelsstationer. Nu ett år senare har 1 av butikerna försvunnit och det har tillkommit 1 drivmedelsanläggning. . Det finns ett antal butiker som har god lönsamhet och som klarar sig bra, men det finns en stor hotbild. Investeringsbehov – många butiker finns i gamla, slitna och inte ändamålsenliga fastigheter, inredningen är gammal och sliten – många har inte råd att investera och ligga ute med pengar även om de har möjlighet att få stöd från kommersiell service.

5 Regionalt Serviceprogram
Ett partnerskap för arbetet med serviceprogrammet, med aktörer från alla sektorer - Ideell, offentlig och privat sektor Bra samarbete med kommunerna, hjälp med underlag samt med att initiera projekt inom området.

6 RSP – Övergripande mål Västerbottens läns boende och företag ska ha god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd

7 Servicelösningar – test av nya lösningar
Resultatmål Projekt med samordnade transporter genomförs 3 servicepunkter har inrättats för att samordna och säkerställa servicen 1 studie genomförs avseende s.k. e-handel Utfall 8 nov 2010 Ingen projektansökan inkommit 1 projekt avseende servicepunkter beviljats 1 projekt - Modellutveckling för hållbara service-lösningar har beviljats 1 projekt på G i Skellefteå 1 projekt planeras i 4 nordliga länen ang. detta

8 Servicelösningar – Tillgänglighet och Betaltjänster
Resultatmål Ett försök med inköpsresor genomförs En studie genomförs som belyser butikernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning En kartläggning görs för att bedöma om grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov Utfall 8 nov 2010 Ingen ansökan inkommit avseende inköpsresor, på G i Vännäs Medel beviljat till ett projekt som KCT HSO bedriver, kartläggning av butiker och bensinstationer i länet - Genomförs årligen för rapport till regeringen

9 Servicelösningar – Kompetens- och utbildningsinsatser
Resultatmål Ett projekt genomförs med utbildning/ mentorsverksamhet där ca 30 butiker deltar Informationsinsatser genomförs avseende lokal upphandling Utfall 8 juni 2010 Inneliggande ansökan som berör 7 av länets kommuner - Tillväxtverket ska genomföra ett projekt om lokal, innovativ upphandling i Västerbotten hösten 2011

10 Innovativa lösningar för upphandling i gles- och landsbygder
Anordnas av - Tillväxtverket i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten Riktar sig till - upphandlare/inköpare, kostchefer, landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare eller politiker och som vill lära sig mer om hur kommunen kan öka förutsättningarna för tillväxt med hjälp av offentlig upphandling. 6 utbildningstillfällen - med fokus på olika delar i upphandlingsprocessen och med deltagande från experter inom juridik, logistik/transporter, processutveckling och dialog. Fokus ligger på livsmedelsupphandlingar. Boka in hösten 2011, en dag varannan vecka från vecka 33 – 43. Projektet bedrivs i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Västerbotten under år Redan påbörjat i Västra Götaland. Projektet riktar sig även till företag som vill delta i upphandlingar och vid ett utbildningstillfälle ingår att deltagare möter företag

11 Extra medel till kommersiell service
20 miljoner per år under 2011 – 2014 Stärka butiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse i gles- och landsbygder Utveckla nya innovativa servicelösningar Tillväxtverket tar fram fördelningsmodell


Ladda ner ppt "Hållbar service i Västerbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser