Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTA - Tryckavlopp för småhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTA - Tryckavlopp för småhus"— Presentationens avskrift:

1 LTA - Tryckavlopp för småhus

2 Gemensamt avlopp

3 Innehåll Avlopp – en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen?
Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten?

4 Avlopp – en gemensam fråga
Enskilda avlopp orsakar ofta miljöproblem Ofta uppstår krav på renovering eller nyanläggning av avlopp i t ex omvandlingsområden Miljökontoret utfärdar förelägganden på fastighetsägare Arbetet görs ofta i kommunal regi Inte alltid praktiskt eller ekonomiskt genomförbart I annat fall har fastighetsägarna möjlighet att gå ihop och tillsammans lösa sina avloppsfrågor Hos Lantmäteriet kan man ansöka om att bilda en s k gemensamhetsanläggning Hjälper till reglera vilka fastigheter som ska delta, rättigheter och skyldigheter

5 Avlopp – en gemensam fråga
Fördelar att göra arbetet tillsammans Lägre kostnader och bättre teknisk lösning än om var och en gör det själv Förenklar upphandling av varor och tjänster genom att agera som juridisk person Kan vara lättare att ordna med finansiering hos bank Möjligt åtgärda även andra gemensamma frågor vid samma arbete Vattenförsörjning, förbättra vägar, gatubelysning, bredband etc Höjer värdet på fastigheten Minskar miljö- och hälsorisker med dåliga avloppslösningar

6 Hur börjar man? Börja med att kontakta kommunens miljökontor Vad gäller i ditt område? utsläppskrav? ev planer på VA-utbyggnad Om kommunen förordar gemensam anläggning Kalla de fastighetsägare som kan tänkas vara berörda till ett möte Bjud även in representanter från kommunen och Lantmäteriet som kan informera om olika lösningar, för-/ nackdelar med enskild och gemensam anläggning Diskutera även möjligheter till andra gemensamma frågor Vattenförsörjning? Vägar? Bredband/kabelnät? Hur påverkas planbestämmelserna? Ökad byggrätt? Hur ser man på att bilda gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening?

7 Hur börjar man? Försök även reda ut vilka krav myndigheterna ställer och vilka krav vill ni som grupp ställa på den ev gemensamma anläggningen? Drift och underhållsfrågor? Se till att informera de som inte haft möjlighet delta på mötet – gör ett kort informationsblad och dela ut efter mötet Tänk på Frågor kring hur dricksvattentäkter påverkas av avloppet kan vara en starkare drivkraft för många Visa på andra möjligheter och vinster arbetet kan ge Ökat fastighetsvärde, möjlighet till bredband, ökad byggrätt Var uthållig!

8 Vad säger lagen? Frågor om gemensamma avloppsanläggningar regleras primärt i dessa lagar och förordningar Anläggningslagen (AL) Plan- och bygglagen Miljöbalken med förordningen och miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Varje kommun kan också ha sina egna regler i hälsoskyddsföreskrifter eller liknande Samfällighetsföreningar kan inte göra skatteavdrag och det går inte att undgå att betala moms genom att bilda en ekonomisk förening

9 Olika föreningsformer
Det finns två sätt för fastighetsägare att samverka: Ekonomisk förening Registreras hos Bolagsverket Enskilda personer är medlemmar – inte kopplat till ägandet av fastigheten Risk att nya fastighetsägare inte blir medlemmar och att gamla medlemmar flyttar Gemensamhetsanläggning Det är fastigheterna som utgör en samfällighet som ska utföra, underhålla och driva anläggningen Drivs antingen med delägarförvaltning eller föreningsförvaltning i en samfällighetsförening Lösningen med samfällighetsförening rekommenderas för att säkra fastighetsägarnas rätt till VA och en ekonomisk säkerhet för drift av anläggningen Delägarförvaltning kan användas för enklare anläggningar och om det bara är ett fåtal fastigheter som deltar. De måste då i princip vara eniga i varje beslut som rör anläggningen.

10 Hur bildas en samfällighet?
Gemensamhetsanläggningen bildas av Lantmäteriet vid en s k anläggningsförrättning Alla berörda fastighetsägare är sakägare och har rätt att yttra sig Frågan prövas enligt Anläggningslagen För vilka fastigheter är det av väsentlig betydelse ha del i anläggningen? Fördelar med anläggningen vägs mot kostnader och olägenheter Utrymmet för anläggningen prövas också Utrymmet upplåts med servituträtt och kan upplåtas såväl på fastigheter som ska delta i anläggningen som på fastigheter som står utanför den. Ersättning kan utgå för upplåtet utrymme Anläggningen ska byggas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad Vid en anläggningsprövning prövas alltså även ev motstående intressen och beslut tas av Lantmäteriet i frågan

11 Hur bildas en samfällighet?
Lantmäteriet beslutar om anläggningen Beslutet reglerar vad det är som ska skötas och hur det ska göras Ger tydlighet för fastighetsägarna och hjälper till förebygga tvister För varje fastighet fastställs ett andelstal Reglerar fördelning av kostnader för både byggandet och driften En samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet Registreras i register hos Lantmäteriet Styrelse utses och stadgar antas Rättigheter och skyldigheter regleras i Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) Framtida ägare är automatiskt bundna av det som bestämts hur det ska fungera

12 Hur drivs samfälligheten?
Samfällighetsföreningen har för att bekosta byggande, renovering eller underhåll av anläggningen rätt att kräva betalning av medlemmarna, fondera medel eller ta upp lån Föreningen kan också försäkra anläggningen mot vissa slags skador Föreningsstämman är föreningens beslutande organ Hålls normalt en gång per år Styrelsen är föreningens verkställande organ Ser till att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas Ser även till att föreningsstämma kommer till stånd

13 Mer information och källor
Kommunernas hemsidor Lantmäteriet – Information om anläggningsförrättning, samfällighetsföreningar, förslag på stadgar, kom igång-kurser för styrelser m m Avloppsguiden – Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp Innehållet i detta material är hämtat från JTIs (Institutet för jordbruks – och miljöteknik) rapport ”Gemensamt avlopp – så kan det gå till”


Ladda ner ppt "LTA - Tryckavlopp för småhus"

Liknande presentationer


Google-annonser