Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår förening - Så kan du vara med och påverka!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår förening - Så kan du vara med och påverka!"— Presentationens avskrift:

1 Vår förening - Så kan du vara med och påverka!
om demokrati och föreningskunskap - Så kan du vara med och påverka! Offensivt styrelsearbete ingår i idrottens och SISU Idrottsutbildarnas koncept Idrottens föreningslära (IFL). Under den rubriken har vi valt att samla allt som har att göra med föreningskunskap och föreningsutveckling – och allt som ryms där emellan! Syftet med Idrottens föreningslära är att genom kunskap bidra till att skapa bättre förutsättningar i idrottsföreningar som vill utveckla både sin organisation och sin verksamhet. Vi har valt att dela in Idrottens föreningslära i tre steg: IFL – grund introducerar, informerar och inspirerar i grunderna inom föreningsläran. IFL – fortsättning ger styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap så att de ska kunna leva upp till sina respektive uppdrag. IFL – fördjupning ger både förtroendevalda och anställda organisationsledare fördjupade kunskaper i olika teman som är kopplade till föreningsläran. Mer om Idrottens föreningslära finns på 1

2 Frågan är… Vad betyder egentligen ordet demokrati?

3 Demokrati Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket (medlemmarna), och κράτος kratos, styrelse, med den ungefärliga betydelsen "folkstyre” (medlemsstyrelse). ”Demokrati är ett uselt sätt att styra ett land, men alla andra styrelseformer är sämre”. Winston Churchill Man kan byta ut folket mot medlemmarna i föreningen för att associera mer till föreningen.

4 Föreningskunskap Under de senaste decennierna kan man tydligt se hur de grundläggande föreningskunskaperna blivit allt sämre inom idrottsrörelsen. Det som görs är viktigare än varför det görs Kommersiella drivkrafter har satts i förgrunden Punkt två: Tydliggör att många idag gör en massa aktiviteter i föreningen utan att reflektera på varför eller vilket syfte föreningen har. Ex. man spelar och tränar fotboll och är nöjd med det men man reflekterar inte över varför man gör det just i föreningsform. Punkt tre: Här kan man peka på bland annat kommersiella verksamheter har blivit allt viktigare för föreningarna. Ex: Att göra vissa arbeten för företag, exempelvis inventering, packjobb och liknande i syfte att tjäna pengar.

5 Vad händer med föreningarna i framtiden om vi får alltmer
företagsliknande verksamhet, Och man som medlem bara ägnar sig åt tävling och träning och inte utnyttjar sin rätt att vara med och påverka? Släng ut frågan till ungdomarna och se hur dom reagerar, tanken är att svaren ska komma i kommande bilder. Om man märker att ungdomarna inte har några svar och ingen diskussion uppkommer gå vidare.

6 Frågan är… Föreningens stadgar, vad är det? Hmmm……… det är väl ……..
Ställ frågan och låt ungdomarna försöka svara så gott dom kan innan ni går vidare.

7 Stadgarna Varför bra stadgar! - grundstomme - hjälpmedel - trygghet
Stadgarna är ett ”avtal” mellan medlemmarna i föreningen om vilka regler som gäller Klicka fram Varför bra stadgar (den ligger dold) Varför bra stadgar! - grundstomme - hjälpmedel - trygghet - uppslagsverk - medlemmarnas skydd - möta samhällets krav

8 Vad ska stadgarna innehålla? - Fullständiga stadgar!
§ § § § § § § Föreningens målsättning/ändamål Den ort där föreningen har sin hemvist Hur man blir medlem i föreningen Hur medlemsavgift bestäms Antalet styrelseledamöter, revisorer, mandattid Hur styrelse utses Vad som gäller för att styrelsen ska kunna fatta beslut och vilka beslut . Om räkenskapsår Om föreningssammanträden, hur kallelse skall ske, hur beslut fattas Ärenden på föreningssammanträdet (årsmötet/stämman) Vad händer med föreningens tillfångar om föreningen skulle upphöra? Förutsättningarna för uteslutning av medlem Tryck på att varje föreningen själv kan bestämma sina stadgar, dom kan se olika ut från förening till förening. Ex, vissa föreningar har bestämt att man ska vara nio stycken i styrelsen medans andra tycker att det räcker med fem Ett bra tips är att ha med sig den egna föreningens stadgar och titta på dom.

9 Frågan är… Vem är det som egentligen bestämmer i våran förening?

10 Föreningens hierarki Årsmötet (medlemmarna)
Styrelsen (sysslomän) ……………………………….. Sektioner/Kommittéer Lag Funktionärer/ledare Anställda Krav på en formell hierarkisk struktur I alla föreningar finns ett krav på en formell hierarki i den meningen att det alltid är medlemmarna som ytterst bestämmer, och det gör man på årmötet (extra eller ordinarie). Styrelsen har fått ett uppdrag av medlemmarna och ett förtroende att leda verksamheten när årsmötet inte är samlat. Den styrelse som inte handlar efter medlemsmajoritetens vilja kommer förmodligen att ganska snabbt avsättas! Under denna nivå kan föreningen organisera sig som man själv vill. Vanligt är att en förening med flera idrotter har flera sektioner. Både eventuella sektionsstyrelser och sektionsårsmöten är i den formella hierarkin underställda styrelsen (och självfallet föreningens årsmöte). Skulle en sektionsstyrelse inte följa föreningsstyrelsens anvisningar finns inget hinder för styrelsen att avsätta sektionsstyrelsen. Det finns inget krav på att sektioner måste finnas. Man kan ha en särskild utsedd person som får ansvar för en viss idrott, man kan ha en kommitté etc. Genomgående gäller att underliggande organ och ledare har att följa de övergripande organens beslut och direktiv. En ungdomstränare får därför inte tex toppa lagen om föreningen i sina av årsmötet antagna policydokument (Föreningen vill) har bestämt att alla ska få spela. Anställda bör se sig själva som stödpersoner till de som genom val eller beslut har fått ett förtroendeuppdrag direkt av medlemmarna eller genom styrelsebeslut. Att anställda inte är valbara till föreningens styrelse, valberedning eller som revisor är ett uttryck just för att de inte ska blanda ihop sin roll som arbetstagare med att ha fått ett förtroendeuppdrag – en i många stycken ”ohälsosam kombination”!

11 Frågan är… Om det nu är medlemmarna och årsmötet som är dom
som bestämmer, vad gör då egentligen styrelsen?

12 Det här är styrelsens roll och ansvar.
Förvalta Utveckla Företräda Genomföra Förvalta: Exempelvis att styrelsen förvaltar föreningens ekonomi och egendomar, ex klubbstuga maskiner mm Företräda: Styrelsen företräder förening gentemot kommun och andra myndigheter med flera Utveckla: Styrelsen ska jobba med att hela tiden utveckla föreningen och dess verksamhet, till exempel genom att ta fram olika policydokument och utbilda ledare i olika befattningar. Genomföra. Styrelsen ska genomföra dom beslut som bland annat fastställs på årsmötet och i vissa fall beslut som fattats av kommun eller annan myndighet.

13 Frågan är… Menar du mer än att bara Visste du att vi som medlemmar
träna och spela???? Visste du att vi som medlemmar har en massa rättigheter? Låt ungdomarna få fundera och svara så gott dom kan innan ni visar svaren på nästa bild. Ge tid för diskussion

14 Dina rättigheter som medlem är:
Påkalla extra årsmöte (minst 10% av medlemmarna) Rösträtt. Förslagsrätt Påverkansrätt Att vara medlem är frivilligt Som medlem har man rätt att delta i föreningens aktiviteter Rätt till information Rätt att bli behandlad lika som alla andra

15 Frågan är… Sen har vi tydligen skyldigheter också? Jasså, vilka då????
Låt ungdomarna få fundera och svara så gott dom kan innan ni visar svaren på nästa bild. Ge tid för diskussion

16 Dina skyldigheter som medlem är:
Betala medlemsavgift Följa gemensamt fattade beslut Du är skyldig att betala medlemsavgift och övriga avgifter som står i stadgarna. När det gäller till exempel försäljning av lotter är du inte skyldig att sälja dessa om det inte står i stadgarna, om ditt lag ändå väljer att sälja lotter för att finansiera ett träningsläger och du väljer att inte sälja kan du inte kräva att ta del av förtjänsten, dvs du kan få betala hela ditt träningsläger själv. Du måste vara medlem för att få tävla för föreningen Du måste följa angivna tävlingsregler

17 Frågan är… Hur fungerar demokratin i praktiken i en idrottsförening?

18 Grundläggande demokratiska principer
Majoritetsprincipen Likhetsprincipen Likhetsprincipen är ett begrepp inomjuridiken. Principen innebär att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt. Majoritetsprincipen. Betyder generellt att det förslag som fått flest röster vinner.

19 Grundläggande Principer
För all demokratisk fören.verksamhet MAJORITETSPRINCIPEN LIKHETSPRINCIPEN "Den mening som fått de flesta antalet röster avgör i regel uppkommande fråga" (dock. kval. och rel. majoritet) Majoriteten får vid sitt besluts- fattande inte utan "lagstöd" utsätta de enskilda medlemmarna för olika behandling Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än enkel majoritet (hälften). Den kvalificerade majoriteten uttrycks vanligen i bråkform, till exempel 2/3 majoritet. 2/3 eller 3/4 majoritet är vanliga nivåer. Gränserna syftar till att ge skydd för minoriteten eller för att förhindra att viktiga förändringar beslutas genom en tillfällig enkel majoritet. Relativ majoritet (eller relativt flertal) har ett förslag erhållit om det fått fler röster i en omröstning än något annat förslag utan för att för den skull behöva utgöra absolut fler-tal. Relativ majoritet kallas också ibland för pluralitet. Exempel: elva personer skall rösta i en fråga och det finns tre förslag till beslut. Om fem personer röstar på förslag 1, fyra personer på förslag 2 och två personer på förslag 3, så har förslag 1 fått stöd av en relativ majoritet (flest röstande). För att få stöd av en absolut majoritet hade förslag 1 dock behövt stöd från minst sex personer (mer än hälften av dem som röstar).

20 Idrottsliga likhetsprincipen
Den idrottsliga likhetsprincipen säger att jag har samma rätt som du - fast inte på plan!! Exempel är att när man deltar i seniorverksamhet så är det uttagningsregler som gäller och som baseras på prestation. Till exempel kan jag inte kräva att få vara med och spela o träna med HK Aranäs seniorlag bara för att jag har löst medlemskap 14 § i Normalstadgarna 8 kap 8 § RF:s stadgar

21 Vem/vilka bestämmer i föreningen, och hur?
Medlemmarna är föreningen Medlemmarna tillsammans bestämmer Alla har rätt att bli medlem Majoritetsprincipen gäller vid beslut Likhetsprincipen och den idrottsliga likhetsprincipen Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningen Hur var det nu igen med allt vi gått igenom? Kort sammanfattning av basic föreningskunskap Vanlig föreningskunskap!!

22 Frågan är… Vad är det bästa Vad finns det för nackdelar med demokrati
Börja med att diskutera det bästa med demokratin innan ni tar fram frågan om vad det finns för nackdelar. Lämna stort utrymme för diskussion, låt dom gärna jobba tre o tre och sedan redovisa vad dom kommit fram till.

23 Nu är det slut… Tack för mig!!! Och glöm inte att gå på
föreningens årsmöte – du är med och bestämmer!!!!!


Ladda ner ppt "Vår förening - Så kan du vara med och påverka!"

Liknande presentationer


Google-annonser