Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadgar för Gullboda Tennisklubb (GTK) antagna 2005-05-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadgar för Gullboda Tennisklubb (GTK) antagna 2005-05-14."— Presentationens avskrift:

1 Stadgar för Gullboda Tennisklubb (GTK) antagna 2005-05-14

2 GULLBODA TENNISKLUBB S T A D G A R 1 § 1 • Firma Föreningens firma är Gullboda Tennisklubb (GTK) med säte på Muskö. § 2 • Verksamhet och mål GTK:s ändamål är att skapa förutsättningar för medlemmar att bedriva tennissport på Muskö samt att främja social samvaro i anslutning till tennisverksamhet under korrekta och trivsamma former. § 3 • Medlemskap Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. Medlemskap kan beviljas fysisk person som tackat ja till att inneha delägarebevis och som äger fastighet inom Gullboda Tomtägare- och Fiskevårdsförening (GTFF). Medlemskap kan även beviljas nära anhörig till fastighetsägare inom Gullboda Tomtägare- och FiskevårdsFörening (GTFF). Med nära anhörig menas barn, make/maka eller sambo. Även annan fysisk person kan beviljas medlemskap efter ansökan till styrelsen. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar.

3 GULLBODA TENNISKLUBB S T A D G A R 2 § 4 • Delägarebevis Reglerna angående delägarebevis och tillhörande speltid gäller så länge GTK disponerar mark enligt avtal med GTFF. Delägarebevis är ett värdepapper som visar ägandet av en årligen återkommande speltimme. Totalt får det finnas 638 st delägarebevis fördelade på 225 av Serie A respektive 413 av Serie B. Delägarebevisens värde fastställs av årsmötet. Medlem får äga högst 10% av delägarebevisens samlade värde. Styrelsen ombesörjer att liggare över delägarebevisen föres och hålles aktuell. Överlåtelser av delägarebevis ska för att bli giltiga anmälas till styrelsen. Varje bevis av Serie A berättigar till en speltimme på lördag, söndag eller helgdag alternativt två speltimmar på vardag. Varje bevis av Serie B berättigar till en speltimme på vardag. Två bevis av Serie B berättigar till en speltimme på lördag, söndag eller helgdag. Styrelsen administrerar lämpligt bokningssystem för bokning av speltimmar enligt denna paragraf. Speltimmar utöver ovanstående används för uthyrning. Medlem har rätt att för eget eller familjemedlems bruk hyra extra timmar till det reducerade pris per timme, som styrelsen beslutar. Medlem, som önskar avyttra bevis ska i första hand erbjuda GTK dessa. Undantag görs vid överlåtelser inom familj. Om GTK inte önskar köpa tillbaka bevisen är det fritt att försälja dem till medlem i GTK till av årsmötet fastställt pris.

4 GULLBODA TENNISKLUBB S T A D G A R 3 § 5 • Organisation GTK:s angelägenheter hanteras av styrelsen vad gäller löpande frågor. Övriga frågor beslutas på ordinarie årsmöte eller extra möte. Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 juni. Kallelse till årsmöte eller extra möte ska ske skriftligen senast 14 dagar före mötet. § 6 • Avgifter Föreningen äger genom beslut på årsmötet att uttaga avgifter för sin verksamhet. Fakturerade avgifter ska betalas inom 30 dagar. § 7 • Uteslutning Medlem som inte erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid kan av styrelsen uteslutas. Detta gäller även medlem som uppenbart motarbetar eller skadar föreningens verksamhet. I sådant fall återgår medlemmens delägarbevis utan ersättning till GTK och hans spelrätt upphör.

5 GULLBODA TENNISKLUBB S T A D G A R 4 § 8 • Styrelse och revision Styrelsen ska förutom ordföranden bestå av fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöternas mandattid är två år varvid halva antalet väljs växelvis varje år. Suppleanternas mandattid är ett år. En valberedning framlägger förslag inför aktuella val på årsmöte. Valbar till styrelsepost inom GTK är alla medlemmar i GTK eller nära anhörig till GTK-medlem. Definition av anhörig framgår av §3. GTK:s ordförande, som väljs av årsmötet för en mandattid om två år, leder styrelsens arbete. Ordföranden är härutöver ansvarig för klubbens dokumentation och arkiv om inte styrelsen beslutar annat. Styrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig sekreterare, kassör och materialförvaltare. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet på ett år. Revisorn ska granska föreningens räkenskaper och avge sin berättelse till årsmötet. För revisionen relevanta handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. § 9 • Rösträtt Vid omröstning har varje medlem en röst.

6 GULLBODA TENNISKLUBB S T A D G A R 5 § 10 • Årsmöte Vid ordinarie årsmöte (Se även § 5) ska följande behandlas: 1Mötets öppnande. 2 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 3 Godkännande av föreslagen dagordning. 4 Val av funktionärer vid årsmötet: - ordförande - sekreterare - två justeringsmän och tillika rösträknare. 5 Styrelsens och revisorns berättelse. 6 Fastställande av resultat- och balansräkning. 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8Disposition beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen. 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter – 2 resp 1år. 10Val av ordförande för kommande verksamhetsår – 2 år. 11 Val av revisor och revisorssuppleant – 1år. 12 Val av valberedning – 1år. 13 Fastställande av budget, avgifter och arvoden. (Gäller ej speltimmar enligt § 4, näst sista stycket) 14 Övriga, och till styrelsen senast 31 mars, anmälda frågor. Extra årsmöte kan begäras av en grupp om minst 10 medlemmar eller utlysas av styrelsen. På sådant möte tas enbart upp i kallelsen anmälda frågor. Alla beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet (Se även § 14). Vid lika röstetal har ordföranden ut- slagsröst. Röstning genom fullmakt får ske genom nära anhörig till medlem i GTK eller genom annan GTK-medlem. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande fysiskt eller med fullmakt.

7 GULLBODA TENNISKLUBB S T A D G A R 6 § 11 • Firmatecknare GTK:s firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och kassör var för sig. § 12 • Räkenskapsår GTK:s räkenskaper ska föras per kalenderår. § 13 • Ansvar för GTK:s förpliktelser Endast GTK:s tillgångar ska häfta för föreningens förpliktelser. Föreningens tillgångar tillhör föreningen. § 14 • Ändring av stadgar och upplösning Ändring av dessa stadgar beslutas på ordinarie årsmöte och kräver 2/3-majoritet av antal avgivna röster. Om föreningen skall upplösas krävs 2/3-majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning fördelas kvarvarande tillgångar i proportion till delägarebevisens värde. • • • annckiehdesign 2006-03-15


Ladda ner ppt "Stadgar för Gullboda Tennisklubb (GTK) antagna 2005-05-14."

Liknande presentationer


Google-annonser