Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extrastämma för att konfirmera stadgeändring 25 januari kl. 19.00 i föreningslokalen Dagordning § 1 Stämmans öppnande § 2Val av ordförande vid stämman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extrastämma för att konfirmera stadgeändring 25 januari kl. 19.00 i föreningslokalen Dagordning § 1 Stämmans öppnande § 2Val av ordförande vid stämman."— Presentationens avskrift:

1 Extrastämma för att konfirmera stadgeändring 25 januari kl. 19.00 i föreningslokalen Dagordning § 1 Stämmans öppnande § 2Val av ordförande vid stämman § 3Anmälan av ordförandens val av protokollförare. § 4Godkännande av röstlängd § 5Fråga om kallelse behörigen skett § 6Fastställande av dagordning § 7 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare. § 8Godkännande av föreningsstämmans beslut den 27/10 2005 om att anta ändring av §21 i Brf Hammarby Strands stadgar, (andra läsningen) avseende att ersättning för kabel-TV, bredbandsanslutning, IP-telefoni och liknande kan bestämmas lika per lägenhet oavsett andelstal. Beslutet den 27/10 togs med 37 röster för och 6 emot. §9Avslutning Allmän bakgrund: Med nuvarande stadgar måste all ersättning utgå från andelstalet, vilket vid t.ex. grupp­anslutning för bredband betyder att en lägenhet med ett större andelstal betalar mer än en lägenhet med ett mindre andelstal, trots att föreningens kostnad bara beror på antalet lägenheter i fastigheten. För att en stadgeändring ska vara giltig krävs beslut på två på varandra följande stämmor. Extrastämman beslutade också att föreningen ska teckna gruppanslutningsavtal med Bredbands­bolaget och debitera 150 kr per månad och lägenhet. Avtal har tecknats med Bredbandsbolaget och då detta skedde innan den 31 december 2005, så kan de som vill börja nyttja bredband och/eller IP-telefoni från Bredbandsbolaget göra detta inom en viss tid utan att betala anslutningsavgift. Styrelsens avsikt var att ordinarie stämma 2006 skulle ta beslut nummer två, men då en medlem driver frågan att beslutet om utdebiteringen av avgiften 150 kr ännu inte är giltigt, vilket rent formellt är korrekt kallas nu till en extra stämma. OBS! Vi hoppas på högt deltagande. Det krävs kvalificerad majoritet 2/3 av rösterna. Godkänd stadgetext den 27/10 2005: Insats, andelstal och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För kabel –TV, bredbandsanslutning, IP-telefoni och liknande investeringar kan ersättning för dessa nyttigheter bestämmas lika per lägenhet oavsett andelstal/insats. Efter stämman inbjuds du till att träffa styrelse, valberedning och övriga medlemmar – Vi ordnar tilltugg samt ett glas vin, öl eller alkoholfri dryck. Underlätta våra inköp genom att senast den 20 januari meddela styrelsen om hur många som kommer att delta efter stämman. Skicka ett mejl till styrelsen@hammarbystrand.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda på Sickla Kanalgata 32.styrelsen@hammarbystrand.se Välkomna !


Ladda ner ppt "Extrastämma för att konfirmera stadgeändring 25 januari kl. 19.00 i föreningslokalen Dagordning § 1 Stämmans öppnande § 2Val av ordförande vid stämman."

Liknande presentationer


Google-annonser