Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?."— Presentationens avskrift:

1 Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?

2 Styrande dokument Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utfärdad Samfällighetens stadgar

3 Lagens innehåll § 1: Olika typer av samfälligheter
§ 4: Samfällighet förvaltas Särskilt bildad samfällighetsförening Delägarförvaltning § 17: Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslutning § 18: Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats (forts)

4 Lagens innehåll (forts)
Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål för vilken den bildats § 19: Avsättning till fonder för att säkerställa underhåll och förnyelse § 20: Samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antager stadgar och utser styrelse (forts)

5 Lagens innehåll (forts)
§ 25: Föreningen registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten § 28: Stadgar skall ange föreningens firma samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen ort där styrelsen har sitt säte hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet

6 Lagens innehåll (forts)
hur revision skall utföras föreningens räkenskapsperiod grunderna för fondavsättning hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas sätt och tidpunkt för kallelse till föreningsstämma

7 Lagens innehåll (forts)
§ 35: Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag stadgarna föreningsstämmobeslut § 40: Uttaxering av bidrag § 49: Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits (enkel majoritet)

8 Utdrag ur föreningens stadgar 1981-06-03
§ 5: Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter och 3 suppleanter § 6: Stämman utser ordförande. Övriga befattningar utses av styrelsen internt. Mandatperiod 2 år. § 9: Styrelsen skall förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar föra redovisning över räkenskaperna föra förteckning över delägande fastigheter med ägare och andelstal årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

9 Utdrag ur föreningens stadgar
§ 11: Räkenskapsperiod 1 jan – 31 dec § 12: Föreningsstämma hålls under mars månad § 13: Skriftlig kallelse 2 veckor innan § 14: Motioner skall inlämnas senast 31 jan § 15: Dagordning vid ordinarie stämma


Ladda ner ppt "Vad är en samfällighet ? Hur förvaltas den ?."

Liknande presentationer


Google-annonser