Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gripsholms Golklubb Årsmöte 20123

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gripsholms Golklubb Årsmöte 20123"— Presentationens avskrift:

1 Gripsholms Golklubb Årsmöte 20123
Årsmötets agenda Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Val av a. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen b. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år d. upp till tre (3) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år e. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta f. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. Avgående ordföranden har ordet Nye ordföranden har ordet 13. Fastställande av, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret Klubbchefen har ordet Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Övriga frågor inkluderat lite handikapp och slopeinformation  . Gripsholms Golklubb Årsmöte 20123 1


Ladda ner ppt "Gripsholms Golklubb Årsmöte 20123"

Liknande presentationer


Google-annonser