Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 11/4-2014. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika rösträknare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 11/4-2014. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika rösträknare."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 11/4-2014

2 Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika rösträknare 5.Godkännande av föredragningslista 6.Mötets behöriga utlysande 7.Förvaltningsberättelse 8.Ekonomisk berättelse 9.Revisionsberättelser från räkenskapsrevisor och inspektor 10.Fastställande av balans- och resultaträkning för föreningen 11.Styrelsens förslag till vinstdisposition 12.Styrelsens ansvarsfrihet 13.Medlemmarnas inkomna motioner 14.Styrelsens propositioner 15.Val av inspektor 16.Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor 17.Övriga frågor 18.Mötet avslutas

3 •1. Mötet öppnas –Föredragande: Oscar Sellhed •2. Val av mötesordförande –Föredragande: Oscar Sellhed –Förslag till beslut: Maximilian Mohlkert •3. Val av mötessekreterare –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Förslag till beslut: Maria Kapell

4 •4. Val av två justerare, tillika rösträknare –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Förslag till beslut: Maja Lundmark och Viktor Fredlund •5. Godkännande av föredragningslista –Föredragande: Maximilian Mohlkert

5 •6. Mötets behöriga utlysande –Föredragande: Maximilian Mohlkert Annonserat på facebook samt hemsidan den 26 mars. Affischer uppe den 31 mars. Samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan den 4 april. –Förslag till beslut: Att anse mötet behörigen utlyst

6 •7. Förvaltningsberättelse –Föredragande: Olof Suneson

7

8

9

10 •Avsteg från stadgar: - Röstningsförfarande •Avsteg från reglemente: - Ordförande ekonomiutskottet - Styrelseprotokoll på hemsidan

11 •8. Ekonomisk berättelse –Föredragande: Henrik Näslund

12

13 •9. Revisionsberättelse –Föredragande: Maximilian Mohlkert

14

15 Inspektorns berättelse avseende HHUS verksamhet 2013/2014 Föreliggande rapport utgör en granskning av HHUS:s förvaltning utifrån ett verksamhetsperspektiv i enlighet med 39§ i föreningens stadgar. Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. Inför det nya verksamhetsåret har de olika utskotten redovisat under mandatperioden vidtagna åtgärder. Verksamheten har bedrivits ansvarsfullt och framtidsinriktat samt i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsearbetet har präglats av en påtaglig ambition vad gäller kontroll av föreningens olika verksamheter och det är en stor glädje att notera den målinriktade styrningen från ledningens sida. Utbildningsbevakningen har skötts på ett framgångsrikt sätt av kvalitetsutskottet- och ett gott samarbete har här upprätthållits och utvecklats ytterligare mellan HHUS och USBE. Föreningens ekonomiansvarige har även detta år visat utomordentligt goda kunskaper och har aktivt arbetat med bl a ett bättre interredovisnings- och internfaktureringssystemen vilket inneburit en noggrannare uppföljning av föreningens ekonomi. HHUS ekonomi har utvecklats positivt under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret har styrelsen medverkat i att förbättra föreningens ekonomi genom korttidsuthyrning av puben dagtid. Det är viktigt att den nya styrelsen utvärderar denna verksamhet innan nytt kontrakt skrivs med hyresgästen. E-puben har under slutet av 2013 fått en varning av Umeå kommuns alkoholansvarige på grund av dålig kontroll av nykterheten bland besökarna. Under 2014 har utskottet vidtagit nödvändiga åtgärder vilka också resulterat i en bättre ordning vid tillställningarna på E-puben. Det som dock återstår är att reducera antalet personer som har nyckel till puben och dessutom måste den nya styrelsen förbättra betalningsrutinerna genom att introducera möjligheterna till kortbetalningar. Det sociala utskottet har genom dess ordförande fått ett ökat ansvar för etiska, moraliska och imagemässiga ställningstaganden för olika event och aktiviteter. Utskottet har även framgångsrikt genomfört ett antal aktiviter där diplomeringsbalen var den mest omfattande aktiviteten. Marknads-och näringslivsutskottens arbete har präglats av hög ambition där bl a olika sponsoravtal och framtida samarbeten med nya huvudsponsorer blir en utmaning för den nya styrelsen. Styrelsens arbete med Uniaden har varit framgångsrik och denna verksamhet gav föreningen ett stort överskott som stärkt HHUS ekonomi. Styrelsen har nu kunnat skörda frukterna av tidigare arbete med med Handelshögskolans organisering. HHUS tidning har ytterligare utvecklats och därmed blivit ännu mera läsvärd. Beröm från externa professionella bedömare har noterats. Styrelsen har i slutet av verksamhetsåret beslutat att till årsmötet föreslå ändringar ledningsposternas innehåll och namn så att bl a marknadsföringsansvarig blir vice ordförande för marknadsutskottet samt att IT-ansvarig fortsättningsvis benämns kommunikatör Vidare föreslås att avskaffa ledningsposten som marknadsföringsansvarig för e-puben samt införa en funktion som vice ordförande för näringslivsutskottet. Jag har i egenskap av HHUS inspektor deltagit i de flesta styrelsesammanträdena och kan konstatera en god uppslutning och kreativa diskussioner bland ledamöterna vad gäller att presentera olika förslag samt att effektivt komma till snabba men ändå ändamålsenliga beslut. Styrelseledamöternas arbete kännetecknas av handlingskraft, tydlighet och framåtanda. Jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet vad gäller verksamhetens förvaltning samtidigt som jag vill rikta ett stort tack till alla styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret samt en fortsatt framgång i yrkeslivet. Owe R Hedström Inspektor

16 •10. Fastställande av resultat- och balansräkning –Föredragande: Henrik Näslund

17

18

19

20 •11. Styrelsens förslag till vinstdisposition –Föredragande: Henrik Näslund

21

22 •12. Styrelsens ansvarsfrihet –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet –Förslag till beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

23 •13. Medlemmarnas motioner –Föredragande: Maximilian Mohlkert

24 •14. Styrelsens propositioner –Föredragande: Maximilian Mohlkert

25 •Ändringar i reglementet –1. Vice ordförande Näringslivsutskott p. 2.3.1 –2. Avskaffande av junior controller för sociala utskottet. p.2.3.4 –3. Namnbyte IT ansvarig till kommunikatör. p 2.3.5 –4. Namnbyte marknadsföringsansvarig till vice ordförande. p 2.3.5 –5. Byte av namn på Kvalitetsutskott till Utbildningsutskott p. 2.3.2

26 •15. Val av inspektor –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Förslag till beslut: Att utse Owe R Hedström till föreningens inspektor för perioden 2014-04 till 2016-04.

27 •16. Val av revisor –Föredragande: Maximilian Mohlkert –Förslag till beslut: Att utse Jessica Semb och revisionsbyrån Baker Tilly till föreningens revisorer inför kommande mandatperiod.

28 •17. Övriga frågor –Föredragande: Maximilian Mohlkert •18. Mötet avslutas –Föredragande: Maximilian Mohlkert


Ladda ner ppt "Årsmöte 11/4-2014. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande som leder mötet 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika rösträknare."

Liknande presentationer


Google-annonser