Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HHUS årsmöte 2012 2011-03-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HHUS årsmöte 2012 2011-03-12."— Presentationens avskrift:

1 HHUS årsmöte 2012

2 Föredragningslista Mötet öppnas Val av mötesordförande som leder mötet
Val av mötessekreterare Val av justerare tillika rösträknare Godkännande av föredragningslista Mötets behöriga utlysande Verksamhetsberättelse Revisionsberättelser från räkenskapsrevisor och inspektor Styrelsens förslag till vinstdisposition Fastställande av balans- och resultaträkning för föreningen Styrelsens ansvarsfrihet Medlemmarnas inkomna motioner Styrelsens propositioner Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor Val av inspektor Mötet avslutas

3 2. Val av mötesordförande
1. Mötet öppnas Föredragande: Jimmy Kindholm 2. Val av mötesordförande Förslag till beslut: Maximilian Mohlkert 3. Val av mötessekreterare Föredragande: Maximilian Mohlkert

4 4. Val av justerare tillika rösträknare
Föredragande: Maximilian Mohlkert 5. Godkännande av föredragningslista 6. Mötets behöriga utlysande Föredragande: Jimmy Kindholm Annonserat på Facebook samt hemsida den 29 mars, affischer uppe den 2 april, samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan den 5 april. Förslag till beslut: Anse mötet behörigen utlyst

5 7. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Jimmy Kindholm 8. Revisionsberättelse Föredragande: Paula Westin

6 Verksamhetsberättelse

7 Verksamhetsberättelse

8 Ekonomisk berättelse 2011 2010 Omsättning Föreningen 2 698 861
Omsättning E-puben Resultat föreningen Resultat E-puben Flerårsjämförelse 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal aktiva medlemmar i verksamheten 280 270 260 240 200

9 Verksamhetsberättelse
Extra information Valet tidigarelagt för att ge en längre överlämningsperiod och därmed bättre kontinuitet i verksamheten Vi ser ett ökat intresse för HHUS verksamhet vilket är mycket glädjande En vision och strategiska mål-modell har tagits fram för att skapa ett helhetstänk kring respektive verksamhetsområde och de utskott vi har inom föreningen

10 Verksamhetsberättelse
Avsteg från reglemente Ledamotsposten Styrelseprotokoll Protokollförande av publedningsmöten Advisory board Tre Junior controllers istället för två

11 7. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Jimmy Kindholm Förslag till beslut: Fastställa verksamhets-berättelsen och lägga den till handlingarna 8. Revisionsberättelse Föredragande: Paula Westin

12 7. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Jimmy Kindholm Förslag till beslut: Fastställa verksamhets-berättelsen och lägga den till handlingarna 8. Revisionsberättelse Föredragande: Paula Westin

13 Revisionsberättelse

14 7. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Jimmy Kindholm Förslag till beslut: Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 8. Revisionsberättelse Föredragande: Paula Westin Förslag till beslut: Fastställa revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

15 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Paula Westin 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen

16 Förslag till vinstdisposition

17 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Paula Westin Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen

18 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Paula Westin Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen

19 Resultaträkning

20 Balansräkning

21 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Paula Westin Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen

22 11. Styrelsens ansvarsfrihet
Föredragande: Maximilian Mohlkert Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 12. Medlemmarnas motioner 13. Styrelsens propositioner Föredragande: Jimmy Kindholm

23 11. Styrelsens ansvarsfrihet
Föredragande: Maximilian Mohlkert Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 12. Medlemmarnas motioner 13. Styrelsens propositioner Föredragande: Jimmy Kindholm

24 11. Styrelsens ansvarsfrihet
Föredragande: Maximilian Mohlkert Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 12. Medlemmarnas motioner 13. Styrelsens propositioner Föredragande: Jimmy Kindholm

25 13. Styrelsens propositioner
Ändringar i stadgarna 1. Vakant post vid val

26 Styrelsens propositioner (1/7)
Vakant post vid val Bakgrund: Som ett led i att säkerställa föreningens återväxt krävs en förenklad process när en styrelsepost blir vakant inför ett nytt verksamhetsår. De senaste två åren har detta fall uppstått och styrelsen har valt att använda den stadga som finns avseende avgående ledamot även i fallet med vakant post. För att förenkla för kommande styrelser vill vi stadgereglera att detta är den process som ska användas även fortsättningsvis då det är en effektiv lösning som säkrar snabba åtgärder för att komma tillrätta med vakanta poster. Förslag till beslut del 1: Tillämpa samma stadga som då styrelseledamot avgår under sittande period, dvs. sittande styrelse får i uppdrag att finna och tillsätta lämplig kandidat. Förslag till beslut del 2: Uppdra nya styrelsen att utreda hur denna process skulle kunna effektiviseras ytterligare, särskilt avseende de fall där ordföranderollen är vakant.

27 13. Styrelsens propositioner
Ändringar i reglementet 2. Namnändring Utbildningsutskottet 3. Instiftande av vice ordföranderoll i Sociala utskottet 4. Förändring av antal Junior controllers i Ekonomiutskottet 5. Förändring av Valkommitténs uppgifter 6. Förändring av E-pubens ändamål 7. Instiftande av Redaktionschef inom Ekbladet

28 Styrelsens propositioner (2/7)
Namnändring Utbildningsutskottet Bakgrund: Inom utskottet har det under de senaste två åren förts diskussioner om att byta namn på utskottet för att modernisera och göra det lite ”sexigare”. Både förra årets och årets utskott har varit inne på samma spår. Förslag till beslut: Ändra namn på Utbildningsutskottet till Kvalitetsutskottet samt ändra namn på programbevakare till kvalitetsansvarig

29 Styrelsens propositioner (3/7)
Instiftande av vice ordföranderoll i Sociala utskottet Bakgrund: Tidigare år har arbetsbelastningen på Sociala utskottets ordförande varit oerhört stor. Därför har ett utvärderingsprojekt genomförts under för att se om det skulle bli bättre med en vice ordförande som avlastar ordförande i det dagliga arbetet. Det arbetet har lett fram till att vi ser ett mer väl fungerande utskott med en sådan roll. Förslag till beslut: Instifta en roll som vice ordförande i Sociala utskottet.

30 Styrelsens propositioner (4/7)
Förändring av antal Junior controllers i Ekonomiutskottet Bakgrund: Redan förra året utökades antalet Junior controllers till tre stycken. Då gjordes dock ingen förändring av reglementet utan enbart avsteg från reglementet rapporterades vid årsmötet Nu ser vi att det fungerat mycket väl med tre Junior controllers även under Förslag till beslut: Ändra antalet Junior controllers till tre stycken

31 Styrelsens propositioner (5/7)
Förändring av Valkommitténs uppgifter Bakgrund: Vi har under flera år haft svårt att få personer att söka till enskilda styrelseposter. Vi ser det som vårt ansvar att minska risken att det fortsätter så. Därför vill vi föreslå en modell som går ut på att enskilda medlemmar ska kunna nominera personer de tycker kan passa bra för en viss post till Valkommittén och denna ska uppmuntra sådana nomineringar. Förslag till beslut: Lägga till att Valkommittén ska främja nomineringar till styrelseposter av enskilda medlemmar.

32 Valkommitténs uppgifter
Ny punkt under punkt i reglementet Valkommittén ska främja möjligheten att låta enskilda medlemmar nominera kandidater till styrelseposterna. Om sådan nominering sker ska den föreslagna kandidaten tillfrågas om han eller hon vill kandidera.

33 Styrelsens propositioner (6/7)
Förändring av E-pubens ändamål Bakgrund: E-puben har aldrig gjort ett positivt resultat sett över ett helt räkenskapsår. Analys visar att vi under haft ett ökande antal studenter från andra studentgrupperingar vilket har gynnat E-puben ekonomiskt. Detta beror i mångt och mycket på en tydligare profil för E-puben samt ett utökat samarbete med andra studentföreningar på Campus som gjort att de kommit till oss i större utsträckning. Vi tror att en fortsättning på den banan är ett krav för att på sikt kunna driva E-puben på ett lönsamt sätt. Förslag till beslut: Förändra E-pubens ändamål

34 Förändring av E-pubens ändamål
Förändring av punkten 7.1 i reglementet Gammal formulering E-pubens ändamål är att främja god kamratskap mellan föreningens medlemmar Ny formulering E-puben ska erbjuda kvällsupplevelser präglade av kreativitet, öppenhet och högsta möjliga kvalitet till Umeås studenter

35 Styrelsens propositioner (7/7)
Instiftande av Redaktionschef i Ekbladet Bakgrund: Under det gångna året har ambitionen varit att ha ett större fokus på lönsamheten avseende Ekbladet. Det ställer högre krav på annonsförsäljning och ekonomisk uppföljning. För att få det att fungera tror vi att det krävs att chefsredaktören arbetar mer övergripande med just försäljning och uppföljning och att det instiftas en redaktionschef som ska ha ett större fokus på tidningens utformning. Förslag till beslut: Instifta en roll som Redaktionschef i reglementet

36 Förändring av Ekbladets organisation
Förändring av punkten 8.2 i reglementet Gammal formulering Ekbladets Chefredaktör leder arbetet i Redaktionen tillsammans med en eller flera redaktörer. Det är Chefredaktören som ytterst ansvarar för medlemstidningen gentemot HHUS styrelse och dess ansvarige utgivare. Ny formulering Ekbladets Chefredaktör leder arbetet i Redaktionen tillsammans med en redaktionschef och en eller flera redaktörer. Det är Chefredaktören som ytterst ansvarar för medlemstidningen gentemot HHUS styrelse och dess ansvarige utgivare.

37 14. Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor
Föredragande: Paula Westin Förslag till beslut: Ernst & Young 15. Val av inspektor Föredragande: Jimmy Kindholm Förslag till beslut: Välja Owe Hedström på ytterligare två år.

38 16. Mötets avslutande Föredragande: Maximilian Mohlkert


Ladda ner ppt "HHUS årsmöte 2012 2011-03-12."

Liknande presentationer


Google-annonser