Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inbjudan till VIC’s årsmöte 2013 Torsdagen den 18 april kl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inbjudan till VIC’s årsmöte 2013 Torsdagen den 18 april kl"— Presentationens avskrift:

1 Torsdagen den 18 april kl 15.10-16.10
Inbjudan till VIC’s årsmöte 2013 Torsdagen den 18 april kl Plats: Svenska Mässan Göteborg Sal H2

2 DAGORDNING Årsmötet öppnas Godkännande av mötets utlysande
Fastställande av dagordning Val av a/ Mötesordförande b/ Mötessekreterare c/ Två justeringsmän tillika rösträknare Rapporter från arbetsgrupperna Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Revisorns berättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Förslag om nya stadgar Fastställande av medlemsavgiften för 2014 Skrivelser Motioner Val av ledamöter Fastställande av verksamhetsplan 2013/14 Övriga frågor Årsmötet avslutas

3 Verksamhetsberättelse för 2012
Följande verksamhetsberättelse är under-tecknad av VIC’s styrelse under år Styrelsen har bestått av Ordförande: Maria Bäck, Göteborg Past ordförande: Mona Schlyter, Malmö Sekreterare: Monica Sterner, Uppsala Kassör: Kristina Åhlund, Vänersborg Medlemsansvarig: Gabriella Karlsson, Umeå Medlemsansvarig: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå Stipendieansvarig: Margareta Ring, Stockholm Hemsideansvarig: Catarina Svensson, Linköping Styrelsemedlem : Mona From-Attebring, Göteborg Revisorer: Dan Malm, Jönköping, Revisorsuppl: Åsa Axelsson, Göteborg Valberedningen: Lotta Jansson, Linköping, Karin Nordgren, Göteborg, LiseLott Johansson Halmstad Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 styrelsemöten, varav 3 varit telefonmöten. Ett möte var med representanter för arbetsgrupperna, vilket ägde rum i november 2012. VIC har under 2012 haft 1048 betalande medlemmar.

4 Styrelsens arbete Styrelsen ansvarar för VIC´s fyra sidor i Svensk Cardiologi tillsammans med vetenskapliga rådet. Ordföranden och past ordföranden har tillsammans med övriga representanter för den Nordisk/Baltiska gruppen planerat för den XXIV Nordisk-Baltiska Kardiolog-kongressen i Oslo den juni 2013. VIC´s styrelse har tillsammans med arbetsgrupperna haft en fortlöpande planering inför State of The Heart november 2013. Ordförande och sekreterare från VIC’s styrelse ingår i Svenska Hjärtförbundets organisationskommitté för planering av program inför Kardiovaskulära Vårmötet. Styrelsen har planerat VIC’s program för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg april 2013. Maria Bäck är VIC’s representant i den Nordiska hjärtarbetsgruppen och representerar VIC i CCNAP. Mona Schlyter är ordförande i National Society Committee inom CCNAP. Mona From Attebring representerar VIC i Swedheart.

5 Styrelsens arbete forts
VIC´s styrelse har under det gångna året utarbetat förslag på nya stadgar. VIC´s styrelse har utarbetat ett nyhetsbrev som mailas ut två gånger per år till medlemmarna samt utformat en informationsbroschyr om VIC med syfte att öka antalet medlemmar. Arbetsgrupper Vetenskapliga rådet har haft 6 möten varav 4 varit telefonmöten. Vetenskapliga rådet fortsätter sitt arbete för att den vetenskapliga utvecklingen inom kardiologisk omvårdnad ska nå VIC’s medlemmar och främja applicerandet av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. Arbetsgrupperna för Hjärtsvikt, Arytmi, PCI, sekundärprevention har under året arrangerat utbildningsdagar i VIC´s regi.

6 Ekonomisk berättelse:
VIC har en fortsatt stabil ekonomi. Årets resultat är kr, vilket dock måste anses vara ett negativt resultat. Tre av arbetsgrupperna som under året ordnat kurser har gjort det med god vinst. Förutom kontanta medel ( kr) på Nordea konto, har VIC räntebärande fonder som under året ökat i värde. Vid årsskiftet var de värda kr. Under verksamhetsåret har totalt kr delats ut i stipendium. VIC betalade vårmötet för två personer per arbetsgrupp 2012. Det instiftade vetenskapliga priset av Bengt Fridlund på kr utdelades år 2012 till professor, leg sjuksköterska Anna Strömberg, Linköping

7 VERKSAMHETSPLAN Under verksamhetsåret 2012-2013 har VIC:s styrelse prioriterat följande frågor:
• Fortsatt samarbete med Svenska Cardiologföreningen • Utveckla föreningens hemsida samt förbättra medlemsservicen i samarbete med Malmö Kongressbyrå Utarbeta informationsmaterial och hitta kanaler för att öka medlemsantalet • Vetenskapliga rådets arbete fortlöper med att implementera forskningsresultat i klinisk verksamhet • Verka för att öka möjligheterna för VIC-medlemmar att söka stipendier • Verka för att stärka VIC-medlemmars inflytande inom det kardiovaskulära området • Verka för utökat nordiskt och europeiskt samarbete Att aktivt deltaga i processen för utveckling av specialistsjuksköterskeutbildningen

8 Förslag på nya stadgar §3 Ansökan om medlemskap i VIC görs via hemsidan. §4 Medlemsavgiften fastställs vid föreningens årsmöte. I medlemsavgiften ingår tidskriften Svensk Cardiologi 4 nummer/år. För att erhålla stipendier från föreningen krävs att medlemmen betalt medlemsavgift under de tre senaste åren. Medlem som önskar utträde ur föreningen gör detta via hemsidan. §6 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter. Avgående ordförande finns tillgänglig som pastordförande 1-2 år och utgör den sjunde ledamoten. Samtliga ledamöter med undantag för past ordförande väljs för 2 år med möjlighet till omval två perioder. Styrelsens sammansättning skall representera medlemmarna och det är önskvärt med en geografisk spridning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Den håller minst fyra sammanträder årligen och är beslutsmässig med fyra ledamöter närvarande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst tre styrelseledamöter begär det. VICs vetenskapliga råd består av disputerade medlemmar. Dess uppgift är att vara rådgivande till styrelsen i bedömningar av abstrakts och projektstipendier. Vetenskapliga rådet ansvarar för att publicera månadens artikel på VIC:s hemsida. Styrelseledamot, ledamot i vetenskapliga rådet eller i valberedningen kan inte vinna muntligt eller skriftligt posterpris som försteförfattare. Stipendier kan ej heller erhållas av ledamot i styrelsen, vetenskapliga rådet eller valberedningen.


Ladda ner ppt "Inbjudan till VIC’s årsmöte 2013 Torsdagen den 18 april kl"

Liknande presentationer


Google-annonser