Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HHUS årsmöte 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HHUS årsmöte 2013."— Presentationens avskrift:

1 HHUS årsmöte 2013

2 Föredragningslista Mötet öppnas Val av mötesordförande som leder mötet
Val av mötessekreterare Val av justerare tillika rösträknare Godkännande av föredragningslista Mötets behöriga utlysande Verksamhetsberättelse Revisionsberättelser från räkenskapsrevisor och inspektor Styrelsens förslag till vinstdisposition Fastställande av balans- och resultaträkning för föreningen Styrelsens ansvarsfrihet Medlemmarnas inkomna motioner Styrelsens propositioner Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor Mötet avslutas

3 2. Val av mötesordförande
1. Mötet öppnas Föredragande: Maximilian Mohlkert 2. Val av mötesordförande Förslag till beslut: Martina Ridne 3. Val av mötessekreterare Föredragande: Martina Ridne Förslag till beslut: Frida Björklund

4 4. Val av justerare tillika rösträknare
Föredragande: Martina Ridne 5. Godkännande av föredragningslista 6. Mötets behöriga utlysande Annonserat på Facebook samt hemsida den 26 mars, affischer uppe den 4 april, samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan den 7 april. Förslag till beslut: Anse mötet behörigen utlyst

5 7. Förvaltningsberättelse
Föredragande: Maximilian Mohlkert 8. Revisionsberättelse Föredragande: Olof Suneson

6

7

8 Ekonomisk berättelse

9 Verksamhetsberättelse
Avsteg från stadgar Röstningsförfarande Avsteg från reglemente Ledamotsposten Ordförande ekonomiutskottet Protokollförande av publedningsmöten

10 7. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Maximilian Mohlkert Förslag till beslut: Fastställa verksamhets-berättelsen och lägga den till handlingarna 8. Revisionsberättelse Föredragande: Olof Suneson

11 Verksamhetsberättelse
Föredragande: Maximilian Mohlkert Förslag till beslut: Fastställa verksamhets-berättelsen och lägga den till handlingarna 8. Revisionsberättelse Föredragande: Olof Suneson

12

13 Inspektorns berättelse
Inspektors rapport avseende HHUS verksamhet 2012/ 2013 Föreliggande rapport utgör en granskning av HHUS:s förvaltning utifrån ett verksamhetsperspektiv i enlighet med 39§ i föreningens stadgar. Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. Inför det nya verksamhetsåret har de olika utskotten redovisat under mandatperioden vidtagna åtgärder . Verksamheten har bedrivits ansvarsfullt och framtidsinriktat samt i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsearbetet har präglats av en påtaglig ambition vad gäller kontroll av föreningens olika verksamheter och det är en stor glädje att notera den målinriktade styrningen från ledningens sida. Utbildningsbevakningen har skötts på ett framgångsrikt sätt av kvalitetsutskottet- och ett gott samarbete har här upprätthållits och utvecklats ytterligare mellan HHUS och USBE. Föreningens ekonomiansvarige har visat utomordentligt goda kunskaper och har aktivt arbetat med bl a ett bättre interredovisnings- och internfaktureringssystemen vilket inneburit en noggrannare uppföljning av föreningens ekonomi. HHUS ekonomi har utvecklats positivt under verksamhetsåret och det främsta skälet är här ekonomiutskottets ordförande och hans eminenta förmåga att strukturera, analysera samt presentera HHUS ekonomi.. E-pubens verksamhet har under detta år drivits effektivt. Det sociala utskottet har genom dess ordförande fått ett ökat ansvar för etiska, moraliska och imagemässiga ställningstaganden för olika event och aktiviteter. Utskottet har även framgångsrikt genomfört ett antal aktiviter där diplomeringsbalen var den mest omfattande aktiviteten. Marknads-och näringslivsutskottens arbete har präglats av hög ambition med lyckade resultat där bl a olika sponsoravtal och framtida samarbeten känns spännande. Styrelsens arbete med Uniaden har varit framgångsrik och denna verksamhet gav föreningen ett stort överskott som stärkt HHUS ekonomi. Styrelsen har under året deltagit aktivt i diskussionerna kring Handelshögskolans fortsatta organisering och har därmed skapat goda förutsättningar för att stärka den nya USBE-organisationen där ämnena nationalekonomi och statistik ingår tillsammans med företagsekonomiska institutionen. HHUS tidning har ytterligare utvecklats och därmed blivit ännu mera läsvärd. Däremot har arbetet med hemsidan försenats och blir en mycket viktig uppgift för den nya styrelsen.. Jag har i egenskap av HHUS inspektor deltagit i de flesta styrelsesammanträdena och kan konstatera en god uppslutning och kreativa diskussioner bland ledamöterna vad gäller att presentera olika förslag samt att effektivt komma till snabba men ändå ändamålsenliga beslut. Styrelseordförandens arbete kännetecknas av handlingskraft, tydlighet och framåtanda. Vid styrelsens sammanträde gjordes en noggrann genomgång av villkoren för att delta som delägare motsvarande 10 % och med en insats på :-i det nybildade AB Kårstyrelsen som bl a ska driva det fortsatta arbetet med Corona. Styrelsen uttalade att det framtida samarbetet skulle präglas av ömsesidig respekt mellan studentkåren och HHUS samt att samverkan skulle gynna båda organisationerna. Jag rekommenderar årsmötet att bevilja styrel- sen ansvarsfrihet vad gäller verksamhetens förvaltning samtidigt som jag vill rikta ett stort tack till alla styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret samt en fortsatt framgång i yrkeslivet. . Owe R Hedström Inspektor

14 7. Verksamhetsberättelse
Föredragande: Maximilian Mohlkert Förslag till beslut: Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 8. Revisionsberättelse Föredragande: Olof Suneson Förslag till beslut: Fastställa revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

15 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Olof Suneson 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen

16 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 97 804

17 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Olof Suneson Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen

18 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Olof Suneson Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen

19 Resultaträkning Not Föreningens intäkter Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga verksamhetskostnader Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar 3 Resultat efter finansiella poster Årets vinst

20 Balansräkning Summa tillgångar 1 828 931 1 709 953 Not Tillgångar
Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

21 9. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Föredragande: Olof Suneson Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen

22 11. Styrelsens ansvarsfrihet
Föredragande: Martina Ridne Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 12. Medlemmarnas motioner 13. Styrelsens propositioner Föredragande: Maximilian Mohlkert

23 11. Styrelsens ansvarsfrihet
Föredragande: Martina Ridne Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 12. Medlemmarnas motioner 13. Styrelsens propositioner Föredragande: Maximilian Mohlkert

24 11. Styrelsens ansvarsfrihet
Föredragande: Martina Ridne Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 12. Medlemmarnas motioner 13. Styrelsens propositioner Föredragande: Maximilian Mohlkert

25 Styrelsens propositioner (1/5)
Stadgeändring 1. Ändring av § 35 Röstningsförfarande Ersätta befintlig skrivelse §35 med text enligt bilaga: Förslag på stadgeändring Modernisering som gör elektronisk röstning möjlig enligt stadga. Möjliggör fortfarande analog röstning. Uppdaterad text med lämpliga regler kring valgenomförandet av valet som värnar om sekretess- en för röstlängd, röstning, rösträkning.

26 Styrelsens propositioner (1/5)
Stadgeändring § 35 Röstningsförfarande Förslag till beslut: Ersätta befintlig text i §35 enligt styrelsens förslag.

27 Styrelsens propositioner
Ändringar i reglementet 2. Omskrivning av p Krav för valbarhet 3. Tillägg p Krav för valbarhet 4. Tillägg p Valbarhet 5. Flytt av Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet

28 Styrelsens propositioner (2/5)
Omskrivning av p Krav för valbarhet Bakgrund: Nuvarande skrivelse lyder: Kandidat för styrelsepost bör ha läst minst 30 högskolepoäng företagsekonomi vid Handelshögskolan i Umeå. Där vi anser att det viktiga, är de godkända poäng kandidaten kan tillskriva sig. Varför ändring av skrivelsen bör göras till: Kandidat för styrelsepost bör ha med godkänt resultat klarat minst 20 högskolepoäng företags- ekonomi vid Handelshögskolan I Umeå. Förslag till beslut: Ändra skrivelsen enligt styrelsens förslag.

29 Styrelsens propositioner (3/5)
Tillägg p Krav för valbarhet Bakgrund: Under åren har problem uppstått när aktiva medlemmar varit engagerade och aktiva i verksamheter som direkt kan anses som konkurrerande gentemot föreningens. Då detta inte på något sätt är reglerat idag finns det därför heller inget handlingsutrymme, för varken årsmötet som är föreningens högst beslutande organ så som styrelsen, att agera för att lösa problematiken. Varför styrelsen vill tillföra följande tillägg i reglementet under p Krav för valbarhet I de fall där en kandidat inför valet är delaktig i verksamhet som kan betraktas som direkt skadlig för föreningen skall situationen i fråga lyftas inför föreningens inspektor. Inspektorn kan i sin tur bedöma huruvida kandidaten skall förklar- as som valbar eller ej. Kandidaten skall utan dröjsmål informeras om händelseförloppet och inspektorns beslut. Förslag till beslut: Godkänna det föreslagna tillägget till p

30 Styrelsens propositioner (4/5)
Tillägg p Valbarhet Bakgrund: Med bakgrund för styrelsens propositioner (3/5) bör ytterligare tillägg göras i p I de fall där en kandidat är delaktig i verksamhet som kan betraktas som direkt skadlig för föreningen skall styrelsen anse denne kandidat som icke valbar. Förslag till beslut: Godkänna det föreslagna tillägget till p

31 Styrelsens propositioner (5/5)
Flytt av Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet Bakgrund: Posten som finansmästare tillhör idag näringslivsutskottet och har så gjort ända sedan uppstarten av finansmästeriet. Anledningen till detta beror på att förr i tiden hade Finansmäsaren större anknytning till verksamheten inom utskottet i form av företagsevent med inriktning mot aktie, resor och utbildningar för resterande medlemmar inom HHUS. Idag är verksamheten begränsad till att förvalta HHUS gemensamma fonder, bedriva den årliga aktietävlingen samt att skriva i varje nummer av ekbladet. Vi ser därför inte längre någon naturlig koppling till den övriga verksamheten inom näringslivsutskottet. En flytt till ekonomiutskottet skulle innebära att Finansmästaren får en tydligare samhörighet med sitt utskott och ha en naturlig plats vid rapportering. Vi ser även fördelar i att finansmästaren under året kan vara behjälplig vid redovisning av försäljningar samt utdelningar på HHUS fondkapital då detta har varit ett problem under tidigare år.

32 Styrelsens propositioner (5/5)
Flytt av Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet Förslag till beslut: Flytta Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet

33 14. Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor
Föredragande: Olof Suneson Förslag till beslut: Att välja Jessica Semb på Baker Tilly till ny revisor.

34 16. Mötets avslutande Föredragande: Martina Ridne


Ladda ner ppt "HHUS årsmöte 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser