Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2. 2 Grund- karta 3 Välkomna till föreningens femte årsmöte! 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2. 2 Grund- karta 3 Välkomna till föreningens femte årsmöte! 4."— Presentationens avskrift:

1

2 2

3 Grund- karta 3

4 Välkomna till föreningens
femte årsmöte! 4

5 1 . Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av dagordning 3. Justering av röstlängd Mötets stadgeenliga utlysande Val av två justerare vilka också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redogörelse Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning, budget jämte disposition av uppkommen förlust/vinst Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av årsavgift 11. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt ev. övriga funktionärer 12. Styrelsens förslag till stadgeändring 13. Val av styrelseordförande 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer jämte suppleanter 16. Val av valberedning 17. Årsmötets eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen 18. Styrelsens förslag och föreningsmedlemmarnas motioner 19. Övriga frågor 20. Avslutning 5

6 Verksamhetsberättelse för 2010
Föreningen Nenningesund bildades under Föreningen Nenningesund arbetar ideellt för att öppna den historiska vattenvägen som gör Rådmansö till en ö igen. Sundet ska gå i sin forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun, mellan Höggarnsfjärden (Hattsundet) i väster och Prästfjärden (Åkeröfjärden) i öster, och innebär en skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Nynäshamn till Öregrund. Det skulle också främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Målet är att inviga sundet under våren 2013. Nu pågår förberedelserna inför en prövning i Miljödomstolen och arbete med att hitta olika vägar till att finansiera projektet – bland annat via EU-medel. 6

7 Verksamhetsberättelse för 2010
För att informera om projektet har föreningen skapat en hemsida på Internet, nenningesund.se.På hemsidan läggs föreningens styrelseprotokoll ut löpande men även annan information går att nå via hemsidan. Hemsidan har under verksamhetsåret gjorts om och uppdaterats. Föreningen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten. Föreningen har under verksamhetsåret utvecklat samarbetet samarbetspartner i Estland. Esterna driver egna projekt, bland annat ett som går ut på att utveckla Rågöarna utanför Paldiski. Delar av styrelsen har lagt ner mycket tid och stort engagemang i denna del. Vid två tillfällen har styrelseledamöter varit i Tallin och diskuterat samarbetsformerna inför en ny gemensam EU-ansökan. Föreningen har även en åländsk samarbetspartner. Samarbetspartner är en viktig del för att kunna ansöka om medel ur EU-programmen.

8 Verksamhetsberättelse för 2010
Föreningen har vidare föredragit projektet för en delegation inom kommunen med kommunalrådet Kjell Jansson i spetsen. Kommunen har beslutat bevilja föreningen ett bidrag om ca kr. För närvarande pågår sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen. En första del av miljörapporten har sammanställts och ligger ute på hemsidan. Föreningen har medverkat på Rådmansödagen och tagit fram en uppskattad broschyr. Föreningen har hållit informationsmöte för berörda markägare (23/1), informerat Nenninge vägförening/samfällighetsförening, träffat avtal med markägare och börjat föra dialog kring tänka platser för uppläggning av muddermassor. Antalet betalande medlemmar 2010 var ca 265 st. (en ökning med ca 32 procent sedan 2009) 8

9 En förutsättning för att Nenningesund ska bli verklighet är att miljön sammantaget inte försämras. För att säkerställa detta har föreningen anlitat företaget Naturvatten för att göra en så kallad miljökonsekvens-beskrivning, MKB, som finns att läsa på hemsidan.

10 2010 10

11 Resultatrapport 2010 Intäkter Medlemsavgifter 32 700,00 kr
Kommunala bidrag ,50 kr Övriga bidrag ,00 kr Ränteintäker ,98 kr Kostnader Projektkostnader ,00 kr Reklamtrycksaker ,00 kr Hemsida ,00 kr Porto ,00 kr Bankkostnader ,00 kr Resultat ,48 kr 11

12 Budget för 2011 Intäkter: Avgifter 275 medlemmar á 200 kr 55 000 kr
Kostnader: Annonsering NT – kr Utskick, tryck, porton m.m. – kr Flottans män lokalhyra – kr Hemsida – kr Naturvatten AB, sammanställning av MKB – kr Rådmansödagen – kr Pg och bg – kr Övriga kostnader – kr Oförutsedda utgifter kr Summa kostnader: kr 12

13 Styrelsen 2010 Ordförande Mats Dahlström, (vald 2009 på 2 år)
Ledamöter (2 år) Gunnar Fagerberg (vald 2009 på 2 år) Jan Mosander, sekr. (vald 2009 på 2 år) Staffan Persson (vald 2009 på 1 år) Håkan Widmark (vald 2009 på 1 år) Ann Axelsson (vald 2009 på 1 år) Birger Winbladh (vald 2009 på 2 år) Suppleanter (1 år) Titti Winbladh Olle Zetterberg Ann Bogren-Mattsson Anneli Björck Nilsson Anders Börjegård Revisorer (1 år) Nils Eriksson Svante Jansson Revisorssuppleant (1 år) Kerstin Dahlström Valberedning Christina Söderman (sammankallande) Bo Erik Lind Mikael Andersson 13

14 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna
Styrelsen föreslår en stadgeändring så att antalet ordinarie styrelseledamöter ska bestå av minst fem (5) (ingen ändring) och högst nio (9) (ändring från nuvarande 7) Fler impulser och fler kompetenser behövs

15 Tack för er uppmärksamhet och ert engagemang!


Ladda ner ppt "2. 2 Grund- karta 3 Välkomna till föreningens femte årsmöte! 4."

Liknande presentationer


Google-annonser