Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olov Kronberg Lantmätare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olov Kronberg Lantmätare"— Presentationens avskrift:

1 Olov Kronberg Lantmätare
Lantmäteriet Division Fastighetsbildning Box STOCKHOLM tel fax e-post:

2 Mikael Almén Lantmätare Lantmäteriet Division Fastighetsbildning Box STOCKHOLM

3 Närvarolistan SKRIV ERT EGET NAMN ÄVEN OM NI FÖRETRÄDER NÅGON ANNAN MED FULLMAKT! SKRIV FASTIGHETSBETECKNING! TEXTA!

4 Kallelse till sammanträde
Kallelsen har delgivits genom annonsering i Länstidningen och Post- och Inrikes Tidningar (8/4 2013). Kallelse har dessutom skickats till samtliga kända sakägare. För kallelse till sammanträde i fortsättningen gäller att annonseringen slopas.

5 Förrättningens omfattning
Vägarna och 2-4

6 Rättsinstanser HÖGSTA DOMSTOLEN MARK- och MILJÖÖVERDOMSTOLEN MARK- och MILJÖDOMSTOLEN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

7 Vägar Allmän väg: Staten är väghållare Enskild väg: väg som inte är allmän Statsbidrag kan erhållas till enskilda vägar om vissa villkor är uppfyllda. Om bidrag erhålles måste vägen hållas öppen för allmänhetens trafik

8 Omvandling till allmän väg?
Samråd 19/ med Trafikverket (Nils-Olov Lindberg, avd. enskilda vägar: N-O Lindberg bedömer att Trafikverket ej kommer att omvandla vägen till allmän väg. Vägen har inget större nationellt värde för det allmänna kommunikations-behovet. Men man kan i och för sig ansöka och motivera varför vägen ska bli allmän.

9 Omprövning 35 § anläggningslagen
Inträder ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan kan denna prövas vid ny förrättning. Ny förrättning får även äga rum om det framkommit ett klart behov av omprövning. Upphävande av förrättningarna 1934 resp (väglottsdelningar)

10 Förrättning enl. anläggningslagen
Bilda gemensamhetsanläggning Deltagande fastigheter Kostnadsfördelning (andelstal) Upplåta utrymme Ev. ersättningsreglering

11 Anläggningslagen 5 §: Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. 6 § Gemensamhetsanlägg får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.

12 15 §: Kostnader för utförande:
Anläggningslagen 15 §: Kostnader för utförande: Fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har av anläggningen. Kostnader för drift: Fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

13 FÖRVALTNING ALT 1 DELÄGARFÖRVALTNING ALT 2
Alla delägare måste deltaga i besluten och dessutom vara helt överens ALT 2 FÖRENINGSFÖRVALTNING Delägarna avgör frågor på stämma med majoritetsbeslut En styrelse ser till att delägarnas beslut verkställs Stadgar reglerar föreningens verksamhet

14 Andelstalsberäkning tonkilometermetoden
Andelstal = trafikmängd (ton) x väglängd (km) TRAFIKMÄNGDTAL (ton/år) Helårsbostad /st Fritidsbostad /st Obebyggd tomt /st Företagsutfart jordbruk 90/ha åker Interna jordbrukstransp. 130/ha Skogs-, betes-, övr mark 30/ha

15 Trafikmängd specialobjekt?
Vidbynäs 1:18 (Vidbynäs Slott AB) Hotell- och konferensanläggning Vidbynäs 1:19 (Vidbynäs Golf AB) Golfanläggning Rysssjön 1:3 (Selebo häradsallmänning) Skjutbanor och modellflygfält

16 Vägkostnader Kämstavägen 6970 m Trafikverkets beräknade underhållskostnad inkl. 25% moms: kr Statsbidrag: kr Nettokostnad kr – kr = kr Stångarövägen 720 m Trafikverkets beräknade underhållskostnad inkl. 25% moms: kr Statsbidrag: kr Nettokostnad: kr – kr = kr

17 Överenskommelse 43 § anläggningslagen
Fastighets inträde eller utträde (eller ändring av andelstal) kan regleras genom en skriftlig överenskommelse som undertecknas av firmatecknare för styrelsen och av berörd fastighetsägare. Överenskommelsen skall godkännas och registreras av Lantmäteriet.

18 Ändring av andelstal Andelstal kan ändras genom styrelsebeslut om styrelsen erhållit sådan befogenhet enligt beslut av lantmäteriet om fastighets användningssätt ändras stadigvarande. Styrelsen ska genast underrätta berörd fastighetsägare om ändringsbeslutet och anmäla beslutet för införing i fastighetsregistret. Beslutet får tillämpas först efter registreringen.

19 Ändring av andelstal Lantmäterimyndigheten kan besluta om ändring av andelstal vid ändring i fastighetsindelningen (t.ex. avstyckning, fastighetsreglering). Ändring av andelstal kan också ske genom förrättningsbeslut (omprövning).

20 Lantmäterikostnader Kostnaden står i direkt proportion till nedlagd tid. Nu gällande timtaxa Dagtid: 1550 kr/tim Kvällstid (efter kl. 18): 1850 kr/tim Helger inkl. fredag kväll: 2150 kr/tim

21 Lantmäterikostnader Kostnadsbedömning: Ca 160 fastigheter, kanske 1600:- per fastighet i genomsnitt vilket medför totalt ca :- ??? Grundbelopp 800:- per fastighet täcker halva kostnaden. Resten fördelas genom tilläggsbelopp i direkt proportion till andelstalens storlek


Ladda ner ppt "Olov Kronberg Lantmätare"

Liknande presentationer


Google-annonser