Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisera vattentjänsterna för framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisera vattentjänsterna för framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Organisera vattentjänsterna för framtiden
Sverige har 290 kommuner och för närvarande 275 huvudmän. Tretton VA-organisationer verkar i mer än en kommun. Därutöver finns ett stort antal förvaltningar och kommunala bolag som driver delar av VA-verksamheten (som dricksvattenproduktion eller avloppsrening) i samverkan mellan kommuner. Totalt omsätter vattentjänstorganisationerna 13 miljarder kronor per år och har ca 6000 anställda. Investeringsvolymen är idag omkring 5 miljarder per år. Nära 90% av Sveriges befolkning har kommunala vattentjänster.

2 Vattentjänstorganisationernas utmaningar
Miljökraven ökar. Klimatförändringen ställer nya tekniska krav på vattenförsörjning och ledningsnät. Investeringstakten behöver öka Vattentjänstföretagen får allt fler och diversifierade uppgifter. Vattenförvaltning förutsätter samverkan mellan kommuner inom samma avrinningsområde.

3 Vattentjänstorganisationerna behöver stärkas:
Expertfunktioner inom till exempel dricksvatten, miljö, ekonomi etc. Interna personalresurser för att hantera ökad investeringstakt Kapacitet och kompetens för strategiskt planarbete. Starka stödfunktioner inom t ex ekonomi, kundhantering etc. Samverkan både med andra kommuner i regionen och med andra delare av egna kommunen som t ex stadsplanering och miljöskydd. Möjligheter till skalfördelar vid investering och drift. Optimera (dvs sam- och stordriftsfördelar) och hantera (projektering etc.) investeringar för förnyelse och ökad kapacitet - Dricksvattenproduktion - Avloppsrening - Ledningsnät Skapa kapacitet och kompetens för att utveckla av ny och förbättrad teknik Säkerställa resurser och kompetens för strategisk VA-planering Utveckla uppströmsarbete och kommunikation med hushåll och verksamheter Säkerställa en bra organisation för administration, upphandling, ekonomistyrning, IT etc. Utveckla verksamheter inom VA-uppdraget - Slamhantering (produktion, kvalitetssäkring, försäljning) - Biogas (produktion, kvalitetssäkring, försäljning) Rekrytera och behålla personal till: - Ledning - Expertfunktioner och mellanchefer - Driftpersonal - Administrativ personal Utveckla samverkan med andra kommuner inom Vattenförvaltningen och arbeta strategiskt med vattenfrågor.

4 Former för samverkan Regionala organisationer/bolag för hela VA-verksamheten. Gemensamt bolag eller kommunalförbund. Samverkansorganisationer för delar av verksamheten, t ex genom interkommunalt bolag för vattenproduktion eller avloppsrening. Samverkan med andra verksamheter inom kommunen genom multi-utility bolag eller gemensam förvaltning

5 Vertikal och horisontell integration

6 Vilken lösning är bäst? Vilken väg en kommun eller grupp av kommuner väljer beror på lokala förhållanden Vad är förutsättningarna att bilda regionala organisationer? Hur drivs VA i grannkommuner och hur drivs närliggande verksamheter i kommunen? Vilka är investeringsbehoven? Vilka utmaningar står man främst inför? Olika lösningar ger olika möjliga positiva effekter. Finns redan idag etablerad samverkan?

7 Vad behöver kommunerna göra?
Politiska beslutsfattare bör i ett tidigt skede aktivt söka bästa möjliga lösningar för den egna kommunen i samverkan med grannkommunerna Framtida behov vad gäller kapacitet och investeringar måste identifieras Organisera verksamheten så att den möjliggör expertfunktioner och blir attraktiv för kompetenta medarbetare. Söka samverka med andra kommuner inom avrinningsområdet

8 Vad gör Svenskt Vatten? Stödjer vattentjänstorganisationerna i deras samverkansdiskussioner Anordnar organisationsseminarier Tar fram vägledande rapporter För diskussioner med Universitet och högskolor samt gymnasieutbildningar för att säkra att vatten- och avloppsfrågor finns med i olika grundutbildningar. Stöder forskning inom området Vattentjänstorganisationer.


Ladda ner ppt "Organisera vattentjänsterna för framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser