Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cornelia Björk & Lena Kulin Contextio Ethnographic November 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cornelia Björk & Lena Kulin Contextio Ethnographic November 2012"— Presentationens avskrift:

1 Cornelia Björk & Lena Kulin Contextio Ethnographic November 2012
Utvärdering av Nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande inom Bo bra på äldre dar Cornelia Björk & Lena Kulin Contextio Ethnographic November 2012

2 Projektets organisering
4 nodledare med uppdrag att samordna var sitt regionalt nätverk och anordna nätverksträffar. Deltagare från 51 kommuner. Även representanter från bostadsbolag, kommunförbund, föreningar, konsultbolag samt FoU i Väst/GR.

3 Projektets mål Bygga upp kompetens kring bostäder och boendemiljö för äldre Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner Underlätta ett strategiskt arbete i frågor som rör bostäder och boendemiljö för äldre

4 Syftet med utvärderingen är att mäta i vilken mån projektmålen har uppnåtts

5 Utvärderingens frågeställningar:
Hur ser deltagarna på sin medverkan i nätverken? Har projektetmålen uppnåtts? Vad har gynnat respektive hindrat måluppfyllelse? Vilka förväntningar finns när det gäller nätverkens framtid?

6 Webbenkätens respondenter
72 % av deltagarna besvarade enkäten (58 av 76 personer) Svaren representerar 36 av 51 kommuner Mellan 13 och 18 svar inkom från varje nätverk

7 Frågeställning 1. Hur uppfattar deltagarna sin medverkan i nätverken?

8 Nätverksträffarna var givande eller meningsfulla därför att… (1/2) Deltagarna fick tillfälle att utbyta erfarenheter kunskap om sakfrågor information om hur andra kommuner arbetar tips och goda exempel nya idéer

9 Nätverksträffarna var givande eller meningsfulla därför att… (1/2)
Nätverksträffarna gav deltagare stöd, inspiration och drivkraft i arbetet förbättrad omvärldsbevakning draghjälp i att förankra frågan i den egna kommunen nya kontakter

10 Frågeställning 2. Har projektetmålen uppnåtts?

11 Bygga upp kompetens om bostäder och boendemiljö för äldre
Projektmål 1: Bygga upp kompetens om bostäder och boendemiljö för äldre

12 Har kunskapen tagits tillvara inom verksamheten där respondenten arbetar?
1. Ny kunskap har bidragit till utveckling av arbetet med frågorna. 2. Ny kunskap har medfört att man tagit initiativ till nya insatser och aktiviteter. 3. Deltagare har spridit ny kunskap till ”rätt” personer inom den egna verksamheten/kommunen. 4. Nätverksträffarna har främst bekräftat redan vedertagna kunskaper och metoder.

13 Bygga upp kompetens om bostäder och boendemiljö för äldre
Bedömning av måluppfyllelse av projektmål 1: Bygga upp kompetens om bostäder och boendemiljö för äldre Projektet har i viss mån bidragit till att öka kompetensen kring bostäder och boendemiljö för äldre genom att deltagarna har fått tillfälle att utbyta kunskap, erfarenheter, goda exempel och idéer.

14 Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner
Projektmål 2: Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner 34 % har knutit nya kontakter med person/er inom annan verksamhet i samma kommun. 58 % har knutit nya kontakter mer person/er inom en nämnd/förvaltning i en annan kommun. Deltagare betonar att nätverken medfört ökad kontakt mellan samhällsbyggnads- och omsorgsförvaltningar inom den egna kommunen.

15 Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner
Projektmål 2: Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner Har nätverksträffarna bidragit till en ökad samverkan mellan din kommun och andra kommuner? 1. Inte än, men ökad kännedom om vem som jobbar med frågorna i andra kommuner. 2. Samverkan sker redan genom utbyte av kunskap Kontakter har tagits inför eventuell framtida samverkan. 4. Nätverken har ännu inte bidragit till en ökad samverkan.

16 Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner
Bedömning av måluppfyllelse för projektmål 2: Verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner Projektet har i viss mån har skapat bättre förutsättningar för en framtida samverkan genom att främja kontaktskapande och kommunikation om de aktuella frågorna både inom och mellan kommuner.

17 Projektmål 3: Underlätta ett strategiskt arbete i frågor som rör bostäder och boendemiljö för äldre Vidtagna åtgärder (pga. nätverket) som främjat ett strategiskt arbete: Underlag för politiker Medborgardialog Tillgänglighetsinventeringar Inventeringar av kommande behov av olika boende och verksamhetsutveckling inom omsorg Kommunala bostadsbolag har fått i uppdrag att utreda och analysera sitt bostadsinnehav

18 Bedömning av måluppfyllelse av projektmål 3:
Underlätta ett strategiskt arbete i frågor som rör bostäder och boendemiljö för äldre Projektet har i viss mån skapat bättre förutsättningar för ett framtida strategiskt arbete med de aktuella frågorna genom att höja deltagarnas kunskapsnivå och bidra till att lyfta frågorna inom kommunerna.

19 Sammanfattningsvis om måluppfyllelse
Projektmålen är ambitiösa i förhållande till projektets resurser vad gäller tid och ekonomiska medel. De medverkande kommunerna har delvis uppnått de satta målen, och fått bättre förutsättningar att uppnå målen på lång sikt. Deltagarna har fått ökad kunskap och entusiasm inför frågorna. Omsorgs- och samhällsbyggnadsförvaltningar har i ett flertal kommuner fått en bättre dialog om frågorna. Deltagare hur knutit kontakter med tjänstemän i andra kommuner, vilket främjar framtida samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner.

20 Frågeställning 3. Vad har gynnat respektive hindrat måluppfyllelse?
Framgångsfaktorer: Deltagarnas olikheter vad gäller kunskap, yrke, erfarenhet, samt kommunernas olikhet i storlek och arbetssätt möjliggör ett lärorikt utbyte- Lärorikt att inkludera andra verksamheter utöver kommunala förvaltningar, såsom bostadsbolag mm. Nodledarnas kompetens och arbetsinsats.

21 Frågeställning 3. Vad har gynnat respektive hindrat måluppfyllelse?
Hinder och utmaningar Svårigheter att förankra projektet hos kommuner Projektperioden var för kort Otydligt uppdrag från HI Geografiska avstånd mellan kommuner inom samma nätverk

22 Frågeställning 4. Vilka förväntningar finns när det gäller nätverkens framtid?
Respondenterna vill gärna att nätverken får en fortsättning. Viktigt att nätverken organiseras på ett sätt som gör att de blir långsiktigt hållbara. Önskemål: att nätverksträffarna får ett tydligt syfte, ger användbar kunskap och medför utveckling av arbetet med enskilda frågor.

23 Deltagarnas förslag inför framtiden:
Skapa långsiktig kontinuitet och regelbundenhet i nätverken. Skapa grupper med olika syften och deltagare vid nätverksträffarna. Ordna nätverksträffar som hålls i workshop-format. Tillåt deltagare i nätverken att avsätta arbetstid från sina ordinarie arbetsuppgifter för att medverka vid nätverksträffar. Skapa nätverk som sträcker sig över mindre geografiska områden.

24 Contextios reflektion om nätverkens framtid
Nätverkens överlevnad förutsätter en huvudman och långsiktig finansiering. Viktigt att vid en fortsättning få till en fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan nodledare och huvudman som gör nätverken långsiktigt hållbara.

25 Att diskutera: Finns det någon huvudman som har intresse av att åta sig att äga, administrera och finansiera nätverken? Kan nodledare och deltagande kommuner hjälpas åt att organisera och informera om nätverksträffar?

26 Hela rapporten finns att ladda ner på www.gbgreg.kommunalforbund.se
Tack!


Ladda ner ppt "Cornelia Björk & Lena Kulin Contextio Ethnographic November 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser