Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRE VIKTIGA PBL-ÅR 1987 (Ny plan- och bygglag) 1995

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRE VIKTIGA PBL-ÅR 1987 (Ny plan- och bygglag) 1995"— Presentationens avskrift:

1 TRE VIKTIGA PBL-ÅR 1987 (Ny plan- och bygglag) 1995
Nya PBL TRE VIKTIGA PBL-ÅR 1987 (Ny plan- och bygglag) 1995 (Tydligare rågång mellan kommunens och byggherrens ansvar) 2011 (Nya begrepp, tillsyn och kontrollsystemet utvecklas) Sven-Åke Sonesson

2 KAP. 1 Definitioner, allmänt INLEDNING Ändrad kapitelindelning
Nya PBL INLEDNING Ändrad kapitelindelning Planmonopolet kvar KAP. 1 Definitioner, allmänt Myndigheternas tillsynsroller numera i kap. 11:2-6 Nya definitioner (1:3), t.ex. nybyggnad (även flyttning av byggnad) ombyggnad (byggnad som påtagligt förnyas, ev. följdkrav) ändring av byggnad (åtgärd som ändrar konstruktionen, funktionen, användningen, utseendet eller det kultur historiska värdet) sammanhållen bebyggelse, bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark Sven-Åke Sonesson

3 NYTT – definition av ”byggnad”
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den Sven-Åke Sonesson

4 KAP. 2 Allmänna och enskilda intressen
Nya PBL KAP. 2 Allmänna och enskilda intressen Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra (2:1), jämför proportionalitets-principen!  Vid planläggning och annan prövning ska mark- och vattenområden användas för det ändamål de är mest lämpade för, 3 o. 4 kap. MB ska tillämpas (2:2) Sven-Åke Sonesson

5 Vid planläggning ska beaktas (2:3)
Nya PBL Vid planläggning ska beaktas (2:3) ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder god social livsmiljö, tillgänglig för alla samhällsgrupper god långsiktig hushållning med mark, vatten, energi och råvaror god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens Sven-Åke Sonesson

6 Nya PBL Vid planläggning och vid lokaliserings-prövning av bygglov och förhandsbesked ska tas hänsyn till (2:5) människors hälsa och säkerhet jord- berg- och vattenförhållanden möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och elektronisk kommunikation och övrig samhällsservice möjligheter att förebygga vatten- och luftföroreningar och bullerstörningar risken för olyckor, översvämning och erosion Sven-Åke Sonesson

7 Nya PBL Vid planläggning och bygglovprövning ska byggnadsverkets utformning och placering vara lämplig med hänsyn till (2:6) stads och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena och en god helhetsverkan (från 3:1 i PBL idag) skydd mot brand, trafikolyckor och andra olyckshändelser skydd mot verkan av krigshandlingar hushållning med energi och vatten och behovet av goda klimat- och hygienförhållanden möjligheter att hantera avfall Sven-Åke Sonesson

8 Vid planläggning och bygglovprövning…
Nya PBL Vid planläggning och bygglovprövning… trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö områdets användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga behovet av framtida ändringar och kompletteringar Historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas  Ändringar och tillägg i bebyggelse ska göras varsamt, befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tillvaratas Omgivningspåverkan (9§) Byggnadsverk får inte påverka grundvattnet eller omgivningen med fara för hälsa ochg säkerhet eller innebära betydande olägenhet (jmfr 3 kap. 2§ i nuvarande PBL!) Sven-Åke Sonesson

9 Nya PBL Vid planläggning ska hänsyn tas till behovet av att det i anslutning till sammanhållen bebyggelse finns (2:7) gator och vägar torg parker och andra grönområden lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse möjligheter att anordna rimlig samhälls- och kommersiell service Vid prövning av ansökan om bygglov inom planlagt område ska bl.a. kraven i 2 kap. 1, 6, 8 och 9§§ uppfyllas Sven-Åke Sonesson

10 ALLMÄNT OM PLANER, PLANBESKED
Nya PBL ALLMÄNT OM PLANER, PLANBESKED ÖP, DP och områdesbestämmelser blir kvar i huvudsak sin nuvarande form Fastighetsplanen avvecklas, ersätts med reglering i DP Regionplan (7 kap.) får antas av ett regionplaneförbund (eller kommunalförbund), regionplanen är vägledande för beslut om övriga planer i regionen och gäller i åtta år Sven-Åke Sonesson

11 KAP. 3 Översiktsplan Förfarandet i huvudsak som idag
Nya PBL KAP. 3 Översiktsplan Förfarandet i huvudsak som idag Varje kommun ska ha en aktuell ÖP (3:1)  ÖP:n är vägledande och inte bindande (3:2-3) ÖP:n ska visa inriktningen av den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön (3:2) ÖP:n ska vara tydlig (3:6) Sven-Åke Sonesson

12 Nya PBL Av ÖP:n ska framgå (3:5) grunddragen om användningen av mark- och vattenområden hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses hur hänsynen tas till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (MB, kap.7 18e§) Sven-Åke Sonesson

13 Utställning och antagande av ÖP
Nya PBL   Utställning och antagande av ÖP ÖP:n är ett politiskt ”instrument”, kan bara överklagas via kommunalbesvär (formaliafrågor, ej sakfrågor) Planförslaget ska ställas ut i två månader (3:12) Innan utställningen sker ska kungörelse ske på anslagstavlan och i en ortstidning och utställningsmaterialet skickas till länsstyrelsen och berörda kommuner (3:13) Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska förslaget ställas ut på nytt ÖP:n antas av kommunfullmäktige (3:19) När ÖP:n vunnit laga kraft skall handlingarna (se 22§) skickas till Boverket, länsstyrelsen och berörda kommuner (3:22) Sven-Åke Sonesson

14 Nya PBL Ändringar av ÖP:n Ändring av viss del av kommunen kan ske med sex veckors granskningstid istället för utställning, granskningen ska kungöras på anslagstavlan och i en ortstidning (3:24) Vid s k tematiska tillägg, t ex om områden för landsbygdsutveckling vid sjönära lägen och områden för vindkraftverk gäller vanligt förfarande (två månaders utställning) Sven-Åke Sonesson

15 Nya PBL ÖP:ns aktualitet Länsstyrelsen ska minst en gång (och när kommunen begär det) under mandatperioden redovisa synpunkter som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet (3:28) Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod pröva översiktsplanens aktualitet (3:27) Sven-Åke Sonesson

16 KAP. 4 Detaljplaner och områdesbestämmelser
Nya PBL KAP. 4 Detaljplaner och områdesbestämmelser Planprocessen är till viss del ändrad Möjlighet till planbesked införd Planprogram ej obligatoriskt Granskningstid i stället för utställning Sven-Åke Sonesson

17 Kommunen ska pröva om DP erfordras (4:2)
Nya PBL Kommunen ska pröva om DP erfordras (4:2) Vid ny sammanhållen bebyggelse om det behövs Om bebyggelse ska ändras eller bevaras, om reglering behöver ske i ett sammanhang För ett nytt byggnadsverk, som inte är vindkraftverk, om det är bygglovpliktigt och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det är bebyggelsetryck i området Sven-Åke Sonesson

18 DP kan krävas för vindkraftverk (4:3) om
Nya PBL Nya PBL DP kan krävas för vindkraftverk (4:3) om det är bygglovpliktigt eller anmälanpliktigt det är stort bebyggelsetryck i området prövningen ej kan ske via bygglov eller anmälan Sven-Åke Sonesson

19 Bestämmelser som kan regleras i DP
Nya PBL Bestämmelser som kan regleras i DP Allmänna platser Annan än kommunen kan vara huvudman för allmänna platser om det finns särskilda skäl (4:7) Skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (4:8) Stängselskyldighet och utfarter mot allmänna platser Sven-Åke Sonesson

20 Exempel på frågor som kan regleras i DP
Nya PBL Exempel på frågor som kan regleras i DP Krav på vegetation och markytans utformning och höjdläge (4:10) Andelen lägenheter och lägenheternas storlek (4:11) Skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor översvämning och erosion (4:12) Åtgärder mot ex. luftförorening och buller om det finns särskilda skäl (4:12) Placering och utformning av parkeringsplatser (4:13) Omfattningen av kraven på bygglov Sven-Åke Sonesson

21 Exempel på frågor som kan regleras i DP, forts
Nya PBL Exempel på frågor som kan regleras i DP, forts Placering, utformning och utförande av byggnadsverk Ange områden och preciserade krav som behövs för att följa förbudet mot förvanskning (8:13) och kraven på varsamhet (8:14) Upphävande av strandskydd om det finns särskilda skäl för det och intresset för genomförande av planen väger tyngre än strandskyddsintresset Sven-Åke Sonesson

22 Nya PBL BN får i DP bestämma att bygglov får ges under förutsättning att (4:14) anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om eller fått den ändrade användning som anges i planen utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats markens lämplighet för byggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd vidtagits på tomten Sven-Åke Sonesson

23 Bestämmelser om fastighetsindelning m.m (4:18)
Nya PBL Bestämmelser om fastighetsindelning m.m (4:18) Största eller minsta storlek på fastigheter Markreservat för gemensamhetsanläggningar Hur området ska indelas i fastigheter Vilka servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas Vilka anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar Vilka fastigheter som ska delta i gemensamhets-anläggningarna och erforderliga utrymmen Sven-Åke Sonesson

24 Genomförandetid, tillfällig användning
Nya PBL Genomförandetid, tillfällig användning DP:s genomförandetid är 5 – 15 år räknat från tidpunkten för laga kraft (4:21) Genomförandetiden kan förlängas med högst 5 år i sänder (4:24) Saknas uppgift om genomförandetid är tiden 15 år (4:23) Tid för tillfällig användning får bestämmas till 10 år i DP, kan förlängas 5+5 år (4:27-29) Huvuddokument i DP är plankarta med bestämmelser och planbeskrivning som visar hur planen ska förstås och genomföras (4:30-31) DP får inte omfatta ett större område än vad som är befogat m.h.t. syftet och genomförandetiden (4:32) DP får inte vara mer detaljerad än nödvändigt m.h.t. syftet med den (4:33) Sven-Åke Sonesson

25 Planbeskrivningens innehåll (4:33)
Nya PBL Planbeskrivningens innehåll (4:33) Planeringsförutsättningarna Planens syfte Hur planen är avsedd att genomföras Överväganden som varit grund för planens utformning m h t motstående intressen och planens konsekvenser inkl. miljökonsekvenser vid en betydande miljöpåverkan Planens avvikelser från ÖP:n och skälen för det Illustrationsmaterial och redovisning av de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs DP:n får innebära en närmare bestämning av möjligheterna att bedriva handel endast om det finns skäl av betydande vikt (4:37) Sven-Åke Sonesson

26 Områdesbestämmelser, OB
Nya PBL Områdesbestämmelser, OB Ger ingen byggrätt Är avsedda för begränsade områden ej inom DP (4:41) Sven-Åke Sonesson

27 Med OB får kommunen endast reglera (4:42):
Nya PBL Med OB får kommunen endast reglera (4:42): grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål om det behövs för att säkerställa syftet med ÖP eller för att tillgodose ett riksintresse användningen och utformningen av mark för gemensam användning och skydd för sådan mark som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt Sven-Åke Sonesson

28 Med OB får kommunen endast reglera (forts)
Nya PBL Med OB får kommunen endast reglera (forts) största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana samt omfattningen på kraven på bygg, -rivnings eller marklov placering, utformning och utförande av byggnadsverk (även frågor om vegetation, skyddsanordningar och exploateringssamverkan) krav på marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i område avsett för bebyggelse eller nära försvarsanläggning, flygplats, kärnkraftsanläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde Sven-Åke Sonesson

29 KAP. 5 Planprocessen-planbesked
Nya PBL KAP. 5 Planprocessen-planbesked Om någon skriftligen begär det ska kommunen ge ett planbesked om man är beredd att påbörja ett planarbete inom ett område enligt ansökan (5:2) Planbeskedet ska lämnas inom fyra månader om man ej kommit överens om något annat Om kommunen avser att börja ett planarbete ska kommunen ange den tidpunkt man bedömer att planen kan komma att antas Om kommunen inte avser att påbörja en detaljplan ska kommunen i beslutet ange skälen för det Beslut om planbesked får ej överklagas (13:2,2) Sven-Åke Sonesson

30 Planprogram, allmänt Plansamråd i princip som idag
Nya PBL Planprogram, allmänt Plansamråd i princip som idag Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen i ett särskilt program ange planens utgångspunkter och mål (5:10) Enkelt planförfarande ändras ej Sven-Åke Sonesson

31 Länsstyrelsen ska i samrådet särskilt redovisa
Nya PBL Länsstyrelsen ska i samrådet särskilt redovisa statens intressen ge råd om tillämpningen av kap. 2 verka för att riksintressen och miljökvalitetsnormer enligt MB tillgodoses samordna grannkommunala frågor verka för att bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämplig m h t de boendes och övrigas hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion Statlig prövning kan omfatta… Riksintressen-Miljökvalitetsnormer-Mellankommunla intressen-Hälsa, säkerhet och risk för olyckor-Erosion och översvämningar-Upphävande av strandskydd Sven-Åke Sonesson

32 GRANSKNING I STÄLLET FÖR UTSTÄLLNING
Nya PBL GRANSKNING I STÄLLET FÖR UTSTÄLLNING Efter samrådet ska kommunen kungöra planförslaget på anslagstavlan (5:18) och i en ortstidning och låta det granskas under tre veckor (ersätter dagens utställningsförfarande). Samtidigt ska kända sakägare få del av innehållet i kungörelsen, länsstyrelsen och berörda kommuner få kopior av förslaget och samrådsredogörelsen Granskningsutlåtande ska upprättas av kommunen (5:23) DP:n antas av kommunfullmäktige eller, om det är fråga om planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse, kommunstyrelsen eller BN (5:27) Sven-Åke Sonesson

33 Nya PBL KAP. 8 Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser En byggnad och anläggning ska 1. vara lämplig för sitt ändamål 2. ha en god form- färg- och materialverkan, och 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga (8:1) Kraven ovan ska gälla för hela byggnaden vid nybyggnad för ändringarna vid ändring av byggnaderna  vid ombyggnad för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som förnyas genom ombyggnaden (8:2) (Dessa krav gäller också byggnadsverkets tekniska egenskaper) Sven-Åke Sonesson

34 Byggnadsverks tekniska egenskaper
Nya PBL Byggnadsverks tekniska egenskaper Bärförmåga, stadga och beständighet Säkerhet i händelse av brand Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön Säkerhet vid användning Skydd mot buller Energihushållning och värmeisolering Lämplighet för det avsedda ändamålet Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Hushållning med vatten och avfall (8:4) Sven-Åke Sonesson

35 Avsteg från utformnings- och egenskapskraven
Nya PBL Avsteg från utformnings- och egenskapskraven Arbetslokal om kravet är obefogat m h t den verksamhet som lokalen är avsedd för Fritidshus med högst två bostäder Tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus om det m h t terrängen inte är rimligt att uppfylla kravet (8:6) Ett tvåvånings bostadshus ska vara projekterad så att hiss eller lyftanordning kan installeras utan svårighet (förslag i PBF 3:5) Sven-Åke Sonesson

36 Nya PBL Ombyggnad, ändring Vid ändring eller flyttning av byggnad får avsteg göras m h t ändringens omfattning och flyttningens syfte och m h t byggnadens förutsättningar och bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning, 8:7 Vad gäller tillgänglighet får avsteg göras endast om det m h t ändringens omfattning eller ändringens syfte och byggnadens standard vore uppenbart oskäligt att uppfylla kraven (8:8) Förbud mot förvanskning (tidigare 3:12) finns nu 8:13 Kravet på varsamhet vid ändring och flyttning av byggnad (tidigare 3:10) finns nu i 8:17 Sven-Åke Sonesson

37 Bygglov, rivningslov och marklov
Nya PBL Bygglov, rivningslov och marklov Allmänt Bygganmälan mönstras ut ur PBL  Bygglovfria åtgärder i princip lika dagens regler, till-byggnad utanför planlagt område måste vara liten (tidigare mindre, skillnad?) Begreppet samlad bebyg-gelse ersätts med sammanhållen bebyggelse. Rivningslov, ingen ändring Marklov kan med stöd av OB krävas i ett område avsett för bebyggelse eller planerad anläggning för totalförsvaret, flygplats, kärnreaktor, annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde , i övrigt som idag Sven-Åke Sonesson

38 Anmälningsplikt, förhandsbesked, villkorsbesked
Nya PBL Anmälningsplikt, förhandsbesked, villkorsbesked Förhandsbesked kvar, ingen ändring Villkorsbesked ska BN ge om någon t.ex. vill få besked om ev. villkor i ett senare bygglovbeslut (hisskrav t.ex.), ej bindande Anmälningsplikt kommer att gälla för vissa ärenden (ej kombinerat med bygglovkrav), bl a för åtgärder som idag kräver bygganmälan men ej bygglov ( i förordning)  BYGGLOV (Förhandsbesked) Tekn.samråd>Startbesked>Arb.pl.besök>Slutsamråd>Slutbesked (Villkorsbesked) (Fastställande KP) ANMÄLAN Sven-Åke Sonesson

39 Ändringar bygglovplikt, anmälningsplikt
Ändringar jämfört med 8:2 och 8:3 i gällande PBL: Tåg- och vägtunnlar undantas från bygglovplikt Skyltar och ljusanordningar kräver bygglov endast om de innebär mycket stor omgivningspåverkan Anmälningsplikt enligt PBF (gäller vid åtgärder som inte kräver lov) Rivning av byggnad utanför DP Ändring som berör bärande delar eller påverkar planlösningen avsevärt Installation eller väsentlig ändr. av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation Installation eller väsentlig ändr. av VA i en byggnad eller på tomt Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser Nybyggnad eller väsentlig ändr. av vindkraftverk Vid farligt avfall i rivningsmaterialet Definition av byggnadshöjd m.m. Sven-Åke Sonesson

40 Handläggning av lovärenden (9:21)
Nya PBL Handläggning av lovärenden (9:21) Bygglovansökan ska vara skriftlig Ansökan om lov ska bl.a innehålla: kontrollansvarig och handlingar som behövs för startbesked vid tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus BN ska upplysa sökanden om ev. andra tillstånd behövs enligt annan lagstiftning (9:23) Samordning ska ske med miljönämnd om ansökan även kräver anmälan enligt 9 kap. 6§ miljöbalken (9:24) Sakägare ska underrättas om åtgärd innebär avvikelse från DP eller OB eller avser nybyggnad (dock ej kompletteringsåtgärd) utanför planområde (9:25) Om annat tillförts ärendet än vad som framgår av ansökan ska sökanden och fastighetsägaren få tillfälle till yttrande om det inte är uppenbart onödigt (9:26) Sven-Åke Sonesson

41 Nya PBL Beslut om lov BN ska meddela beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från tidpunkt för inlämnad fullständig ansökan, kan förlängas en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt för utredning i ärendet (9:27) När en fullständig ansökan inkommit ska sökanden få ett mottagningsbevis från kommunen Sven-Åke Sonesson

42 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LOV
Nya PBL FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LOV Bygglov ska ges om åtgärden överensstämmer med DP eller OB inte förutsätter planläggning uppfyller kraven i 2 kap. 1, 6, 8 och 9§§) och 8 kap (1,2,3,9,13,17, och 18§§) Sven-Åke Sonesson

43 Bygglov ska även ges* om
Nya PBL Bygglov ska även ges* om åtgärden innebär inredande av någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri, byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan avsevärd utseendeändring Om åtgärder inte strider mot OB Inte förutsätter planläggning enligt 4:2 eller 4:3 Uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1,2,3,9,13,17, och 18§§ avvikelsen endast består i att åtgärden avses att vidtas på ett byggnadsverk som avviker från DP eller OB och den avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelser eller enligt fastighetsbildningslagen avvikelsen är liten och förenlig med DP:s eller OB:s syfte I de två senare fallen ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare har godtagits *I strid mot DP Sven-Åke Sonesson

44 Bygglov får ges om åtgärden avviker från DP eller OB och avvikelsen är liten och ej strider mot DP:s eller OB:s syfte Om dispens eller mindre avvikelser tidigare godtagits ska en samlad bedömning göras (ingen ändring från nuvarande PBL) Sven-Åke Sonesson

45 Tidsbegränsade bygglov
Nya PBL Tidsbegränsade bygglov Fem+fem år om någon av förutsättningarna är uppfyllda (9:33) Vid ärenden av säsongskaraktär där åtgärden upprepas två eller fler år i följd behövs ej ny prövning om det sker inom ett år från det åtgärden senast avslutades Bygglovfria åtgärder Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk (som idag) Efter beslut i DP eller Ob Friggebodar och tak över uteplatser, vissa plank (som idag) Liten tillbyggnad och komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse (delvis nytt), dock ej om bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen Färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär Sven-Åke Sonesson

46 Rivningslov Rivningslov kan vägras om
Nya PBL Rivningslov Rivningslov kan vägras om åtgärden strider mot bestämmelser i DP eller OB byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde (9:34) (bostadsbrist ej längre skäl för rivningsvägran) Rivningslov krävs inom område med DP och OB (om sådan bestämmelse finns där), Sven-Åke Sonesson

47 Nya PBL Villkorade lov Information i lovbeslut att arbetena ej får påbörjas förrän DP:n eller OB:n vunnit laga kraft (9:36) Arbetet får ej påbörjas innan ersättning betalats för gator och allmänna platser (9:37) I ett bygg- eller marklov som redan utförts får villkoras att ändringar ska göras senast en viss angiven tidpunkt (9:38) Sven-Åke Sonesson

48 Expediering av lovbeslut
Nya PBL Expediering av lovbeslut Beslutet om lov eller förhandsbesked och besvärshänvisning ska delges sökanden och annan part om det inte är obehövligt och de som lämnat synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 9:41 Beslut om lov eller förhandsbesked ska kungöras i Post- och inrikes tidningar , 9:41a, med uppgift om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt, och… Sven-Åke Sonesson

49 Expediering av lovbeslut, forts
Senast kungörelse dagen ska beslutet skickas till: Ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar til den tomt eller fastighet som åtgärden avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg, gata eller parkmark Övriga kända sakägare om antalet inte är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt m.h.t. ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en (9:41b) Sven-Åke Sonesson

50 Tiden för överklagande
Tiden för överklagande av beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9:41 från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar Sven-Åke Sonesson

51 Nya PBL Giltighetstid för lov Lov upphör att gälla om arbetet ej har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från laga kraftdatum (tidigare från beslutsdatum, 9:43) Sven-Åke Sonesson

52 Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
Nya PBL Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder En åtgärd får ej påbörjas förrän BN har gett ett startbesked om lov eller anmälan krävs (10:3)  Ett byggnadsverk får ej tas i bruk förrän BN har gett ett slutbesked om inte nämnden meddelat annat (10:4) Byggherren är även i fortsättningen ansvarig för att PBL och föreskrifter följs och att fastställda kontroller genomförs Sven-Åke Sonesson

53 Kontrollplanen KP:n ska innehålla uppgifter om (10:6):
Nya PBL KP:n ska innehålla uppgifter om (10:6):  vilka kontroller som ska göras och vad de ska avse vem som ska göra kontrollerna vilka anmälningar som ska göras till BN vilka arb.platsbesök som BN ska göra och när de bör ske förekomsten av farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till rivning hur det farligt avfall och annat avfall ska tas om hand Kontrollplanen ska vara anpassad till förutsättningarna i det enskilda fallet Kontrollen ska utföras som dokumenterad egenkontroll eller av en särskild sakkunnig som ska vara certifierad Kraven i 8:4 samt 8:13, 17 och 18 ska följas och uppfyllas Sven-Åke Sonesson

54 Nya PBL Kontrollansvariga, KA Kontrollansvariga (tidigare kvalitetsansvariga) ska  ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och vara certifierad (gäller även OVK-kontrollanter enligt 8:25) ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras (10:9), men enbart byggherrens ansvar?!? tvåbostadshus om inte BN beslutar annat eller andra små åtgärder som kan komma att framgå av en särskild förordning Sven-Åke Sonesson

55 Åtgärder som ej kräver KA
Vid små ändringar av en- och tvåbostadshus om inte BN beslutar annat, PBL 10:10, och enligt PBF 7:5,: Åtgärd som inte kräver lov eller anmälan Fasta cisterner och små anläggningar som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser och är avsedda för fastighetens behov Vindkraftverk som är högre än 20 m, placerade närmare tomtgräns än dess höjd eller fast monterad på byggnad om vindturbindiametern < 3m Murar, plank, parkeringsplatser utomhus och begravningsplatser - Vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial - Skylt eller ljusanordning Åtgärd som kräver marklov om åtgärden är liten Åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i OB Sven-Åke Sonesson

56 Den kontrollansvariges arbetsuppgifter
Nya PBL Den kontrollansvariges arbetsuppgifter KA ska (10:11): biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan (KP) och vid inventering av farligt och annat avfall vid rivning se till att KP och gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs vid avvikelser informera BH och vid behov meddela BN närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid BN:s arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till BH och BN som underlag till slutbesked om KA lämnar sitt uppdrag, meddela detta till BN Sven-Åke Sonesson

57 Om KA lämnar eller måste lämna sitt uppdrag
Nya PBL Om KA lämnar eller måste lämna sitt uppdrag Om KA har lämnat sitt uppdrag ska BN (?) utse en ny KA (10:13). Jämför 11:34! Om KA inte utför sina uppgifter enligt nämnda krav eller lämnar sitt uppdrag ska BH omedelbart underrätta BN och förslå en ny KA (10:12) Övergångsbestämmelser Den som utsetts till KA före får, om det finns skäl för det, utses till KA före utgången av 2012. Vid bedömningen om särskilda skäl finns bör hänsyn tas till förutsättningarna för att den föreslagna personen kan genomföra kontroll enligt 10 kap. 5§. Sven-Åke Sonesson

58 Nya PBL Tekniskt samråd Erfordras när det krävs KA och det inte är obehövligt eller när BH begärt ett sådant (10:14) Sedan lov getts eller anmälan inkommit kallar BN skriftligen utan dröjsmål till ett tekniskt samråd (10:15) - byggherren (som bör kalla de aktörer som kan vara viktiga) - kontrollansvariga - arbetsmiljömyndigheten och representant för arbets- tagarna då åtgärden avser arbetslokal eller pers.rum - representant för arbetstagarna då åtgärden avser tillfälliga personalbostäder för minst tio boende - försäkringsgivare då byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd erfordras - myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) när åtgärden avser ombyggnad eller ändring byggnad med skyddsrum - andra som BN bedömer bör delta Sven-Åke Sonesson

59 Diskussionspunkter vid det tekniska samrådet (10:19):
Nya PBL Diskussionspunkter vid det tekniska samrådet (10:19): Arbetets planering och organisation BH:s förslag till KP och de handlingar i övrigt som BH har gett in Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats vid rivning Behovet av att BN gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder Behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd Behovet av utstakning BN:s behov av ytterligare handlingar inför beslut om KP eller startbesked Behovet av ytterligare sammanträden  BN ska föra protokoll över det tekniska samrådet Om tekniskt samråd ej behövs kan BN ge startbesked i lovbeslutet Sven-Åke Sonesson

60 Nya PBL Startbeskedet BN ska med startbeskedet godkänna att åtgärderna vidtas om (10:22): det kan antas att samhällskrav enligt PBL och föreskrifter blir uppfyllda bevis på tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd visats upp när sådana krävs besked om skyddsrum visats upp om sådant krävs redovisning av alt. energiförsörjningssystem har visats upp när sådant krävs enligt lagen om energideklaration Sven-Åke Sonesson

61 BN:s startbesked ska innehålla (10:24):
Nya PBL BN:s startbesked ska innehålla (10:24): fastställelse av kontrollplanen och uppgifter om vilka som är kontrollansvariga och sakkunniga ev. villkor för att påbörja arbetet om det behövs villkor och tidpunkt för utstakning om det behövs vilka handlingar som ska lämnas in till BN inför beslut om slutbesked ge upplysning om ev. krav enligt annan lagstiftning Sven-Åke Sonesson

62 Nya PBL Arbetsplatsbesök Efter ett startbesked ska BN minst en gång besöka arbetsplatsen när åtgärden föregåtts av ett tekniskt samråd och det inte ansetts obehövligt (10:27) Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora och komplicerade projekt Protokoll ska föras över arbetsplatsbesöket och skickas till BH och KA Sven-Åke Sonesson

63 Nya PBL Slutsamråd BN kallar till slutsamråd när åtgärder som omfattats av ett tekniskt samråd har avslutats och det inte är uppenbart obehövligt, (10:30) Samrådet bör genomföras på byggarbets-platsen Sven-Åke Sonesson

64 Vid slutsamrådet går man igenom (10:32):
Nya PBL Vid slutsamrådet går man igenom (10:32): hur kontrollplanen och ev. villkor i startbeskedet har följts avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna KA:s utlåtande KA:s BN:s och ev. andra dokumentationer över arbetsplatsbesök behov av andra åtgärder förutsättningarna för ett slutbesked BN ska föra protokoll över samrådet (10:33) Sven-Åke Sonesson

65 Byggnadsnämndens slutbesked
Nya PBL Byggnadsnämndens slutbesked BN ska med ett slutbesked godkänna att åtgärderna enligt 3§ ska anses slutförda och att byggnadsverket får tas i bruk om (10:34) BH visat att alla krav som framgått av lov, KP, startbesked och ev. villkor är uppfyllda BN inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. Slutbesked vid försumbara brister Interimistiskt slutbesked Sven-Åke Sonesson

66 Tillsyn, tillträde ingripanden och påföljder
Nya PBL Tillsyn, tillträde ingripanden och påföljder Kapitlet innehåller bl a (11:1):  Allmänt, ingripandebesked, tillträdesrätt Tillsyn över kommunala och regionplanebeslut Förelägganden Genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt arbete Viten Handräckning Registrering av förelägganden, förbud vid ägarbyten Byggsanktionsavgifter Överlåtelse av egendom efter en överträdelse Tystnadsplikt Sven-Åke Sonesson

67 Nya PBL Allmänt om tillsynen Tillsynsmyndigheter är regeringen, länsstyrelsen, de statliga myndigheter regeringen bestämmer och byggnadsnämnden (11:3) Tillsynsmyndigheter ska samarbeta med varandra Kommun får träffa avtal med annan kommun om tillsynsuppgifter, dock inte att meddela beslut i tillsynsärenden (11:4) Om någon begär det ska BN i ett ingripandebesked redovisa om det vidtagits åtgärder om ingripande i något visst byggnadsverk (11:7) BN och länsstyrelsen har rätt till tillträde till fastighet för tillsyn (11:8) Sven-Åke Sonesson

68 Förelägganden Planförelägganden (11:15) Lovförelägganden (11:17)
Nya PBL Förelägganden Planförelägganden (11:15) Lovförelägganden (11:17) Förelägganden om underhållsutredning (11:18) Åtgärdsförelägganden (11:19) Rättelseförelägganden (11:20) Rivningsförelägganden (11:21) Förelägganden för ökad trafiksäkerhet (11:22) Förelägganden om stängsel kring industrianläggningar som inte använts (11:24) Produktförelägganden (11:25) Sven-Åke Sonesson

69 Genomförande på den försumliges bekostnad (11:27)
Nya PBL Genomförande på den försumliges bekostnad (11:27) Ett lovföreläggande får förenas med en bestämmelse om att BN på ägarens bekostnad kan pröva frågan om lov även om ansökan om lov inte görs, ritningar kan upprättas på ägarens bekostnad Ett föreläggande om underhållsutredning kan ske på ägarens bekostnad Åtgärdsföreläggande, rättelseföreläggande, rivningsföreläggande, föreläggande för ökad trafiksäkerhet, föreläggande om stängsel kring industrifastigheter och produktförelägganden kan ske på den försumliges bekostnad Sven-Åke Sonesson

70 Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd
Nya PBL Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd Om det är uppenbart att ett visst byggnads- rivnings- eller markarbete eller annan åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, ska BN förbjuda fastighetens eller byggnadsverkets ägare eller den som utför åtgärden att fortsätta arbetet (11:30) D:o om åtgärden strider mot PBL, PBL-förordning eller föreskrifter får BN…(11:31) D:o om åtgärden inte följer väsentlig del av kontrollplanen (tills bristerna avhjälpts) (11:32) Sven-Åke Sonesson

71 Förbud mot användning av byggnadsverk
Nya PBL Förbud mot användning av byggnadsverk BN får förbjuda användningen av ett byggnadsverk (hela eller delar) om Byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten Det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked Sven-Åke Sonesson

72 Byte av och ingripanden mot en funktionskontrollant eller KA
Nya PBL Byte av och ingripanden mot en funktionskontrollant eller KA Om funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter, får BN besluta att en annan funktionskontrollant ska utses (11:34) Om BN finner att en KA åsidosatt sina skyldigheter ska nämnden informera det organ som har certifierat Sven-Åke Sonesson

73 Vite Följande förelägganden får förenas med vite: åtgärdsföreläggande
Nya PBL Vite Följande förelägganden får förenas med vite: åtgärdsföreläggande rättelseföreläggande rivningsföreläggande föreläggande för ökad trafiksäkerhet föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte används produktföreläggande Sven-Åke Sonesson

74 Byggsanktionsavgifter, 11:51-63
Nya PBL Byggsanktionsavgifter, 11:51-63 Byggsanktionsavgifter ersätter dagens byggnadsavgift, tilläggsavgift och särskild avgift Avgiften kommer att specificeras av regeringen i kommande förordning Max. belopp är 50 prisbasbelopp Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen i de fall kommunen beslutat om avgiften Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, dock behöver den ej tas ut om sjukdom medfört att den skyldige inte förmått vidta åtgärder som ålegat denne överträdelsen berott på omständighet som inte kunnat förutses den avgiftsskyldige vidtagit åtgärder för att undvika att överträdelsen skulle inträffa Sven-Åke Sonesson

75 Byggsanktionsavgiften ska inte tas ut
Nya PBL Byggsanktionsavgiften ska inte tas ut om utom rättelse skett innan frågan tagits upp i BN om vite har dömts ut vid rivning om den gjorts med stöd av annan lag, varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller gjorts p.g.a. att byggnaden varit väsentligt skadad Sven-Åke Sonesson

76 Byggsanktionsavgiften ska tas ut av
Nya PBL Byggsanktionsavgiften ska tas ut av ägaren av fastigheten när överträdelsen begicks den som begick överträdelsen den som fått fördel av överträdelsen Sven-Åke Sonesson

77 Tillfälle till yttrande
Nya PBL Tillfälle till yttrande En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen Föreläggande kan dock ske fem år ytterligare Sven-Åke Sonesson

78 Nya PBL KAP. 12 Byggnadsnämnden I varje kommun ska finnas en BN (gäller sedan 1874!) BN:s uppgifter utöver vad bygglagstiftningen kräver (12:2) Verka för god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö Uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning Samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet Sven-Åke Sonesson

79 Delegationsuppdrag Delegationsuppdrag får ej omfatta (12:6):
Nya PBL Delegationsuppdrag Delegationsuppdrag får ej omfatta (12:6):  ärenden av stor vikt eller av principiell betydelse beslut om vitesföreläggande (undantag enl. 11:30-32 och 11:33,1) förelägganden som kan komma att behöva utföras genom BN:s försorg avgöra frågor om byggsanktionsavgift Sven-Åke Sonesson

80 Nya PBL Kompetensfrågor BN ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt Sven-Åke Sonesson

81 Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för (12:8):
Nya PBL Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för (12:8): beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked beslut om lov tekniska samråd och slutsamråd tillsynsbesök på byggarbetsplatsen upprättande av nybyggnadskarta framställning av arkivbeständiga handlingar kungörelse enligt 9 kap. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Sven-Åke Sonesson

82 Nya PBL ÖVERKLAGANDEN Från kommer bygglov och planärenden att kunna överklagas i samma instanskedja Förslaget innebär följande instansordning: Byggnadsnämnden(kommunen)> (Länsstyrelsen> Mark- och miljödomstolen > (Prövningstillstånd?)> Mark- och miljööverdomstolen Sven-Åke Sonesson

83 Beslut som inte får överklagas
Nya PBL Beslut som inte får överklagas Avbrytande av ett planarbete Planbesked Andra frågor om gatukostnader än de enligt 13:1,5 Villkorsbesked Förlängd handläggningstid enligt 9:27 Behovet av KA, särskilt sakkunnig tekniskt samråd eller slutsamråd Ingripandebesked Frågor som redan är avgjorda genom en DP, OB eller ett förhandsbesked Sven-Åke Sonesson


Ladda ner ppt "TRE VIKTIGA PBL-ÅR 1987 (Ny plan- och bygglag) 1995"

Liknande presentationer


Google-annonser