Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringar 1 juli 2013 Samma grundstruktur som tidigare •Avgifterna fastställda av regeringen i förordning •Avgifterna kopplade till prisbasbeloppet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringar 1 juli 2013 Samma grundstruktur som tidigare •Avgifterna fastställda av regeringen i förordning •Avgifterna kopplade till prisbasbeloppet."— Presentationens avskrift:

1 Förändringar 1 juli 2013 Samma grundstruktur som tidigare •Avgifterna fastställda av regeringen i förordning •Avgifterna kopplade till prisbasbeloppet •Avgifterna tillfaller kommunen •Avgifter även om utan uppsåt eller slarv •Inga skönsmässiga bedömningar om befrielse från avgift •Samma avgifter i hela landet •Förbud mot dubbla sanktioner •Välj om möjligt byggsanktionsavgift = enklare än vite Sida 1

2 Förändringar 1 juli 2013 Förändringar av reglerna för byggsanktionsavgift •Fokusering på påbörjande utan startbesked och i viss mån ibruktagande utan slutbesked •Halvering av avgift för påbörjande utan startbesked om bygglovsbeslut eller anmälan (9:3a§ PBF) •Förtydligande av dubblering av avgiften varje gång till rättelse eller 50 prisbasbelopp (9:2 § PBF) •Delvis sänkta men också höjda och mer differentierade avgifter Sida 2

3 Förändringar 1 juli 2013 Möjligt att sätta ned byggsanktionsavgift i enskilda fall (11:53a PBL) •till hälften eller en fjärdedel •om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen Vid prövningen ska särskilt beaktas om överträdelsen •inte har skett uppsåtligen •av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art OBS – möjligheten till total befrielse kvarstår om oskäligt m h t sjukdom, opåverkbara händelser eller den sanktionsskyldiges agerande (11:53 PBL) Sida 3

4 Förändringar 1 juli 2013 •Ändrad definition av sanktionsarea •Öppenarea ingår och medför att t ex carport och skärmtak inkluderas (1 kap 7 § PBF) •Förtydligad anmälansplikt (6:5 – 6 PBF) •Övergångsbestämmelser •Ändringar i PBL och PBF trädde ikraft den 1 juli 2013 •Nedsättningsmöjlighet i PBL ska tillämpas för tid från och med den 2 maj 2011 •Äldre regler i PBF gäller för överträdelser som ägt rum före den 1 juli om inte de nya reglerna leder till lindrigare påföljd Sida 4

5 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Nybyggnad; en- och tvåbostadshus Nybyggnad 200 m 2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 250 312+44 500 294 812 kr 107 912 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+44 500 44 500 kr ” 107 912 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 44 500 kr 50% 53 956 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) 44 500 kr21 583 kr September 2013/Yvonne Svensson

6 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Tillbyggnad; en- och tvåbostadshus Tillbyggnad 30 m 2 Totalyta 200 m2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 38 938 + 44 500 83 438 kr 25 588 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+44 500 44 500 kr ” 25 588 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 44 500 kr 50% 12 794 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) 44 500 kr5 118 kr September 2013/Yvonne Svensson

7 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Annan anläggning; plank, mur Plank 20 m Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 22 250+0 22 250 kr 10 012 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+0 0 kr ” 10 012 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 0 kr 50% 5 006 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) _ _ September 2013/Yvonne Svensson

8 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Markåtgärd; inom tomt. Schaktning 200 m 2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 22 250+0 22 250 kr 10 012 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+0 0 kr ” 10 012 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 0 kr 10 012 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) _ _ September 2013/Yvonne Svensson

9 Ex. övergångsregler – lägst avgift? Annan anläggning: upplag Upplag pallar 40 m 2 Startar åtgärd… Före 1 juli 2013 Från och med 1 juli 2013 Ingen lovansökan Inget startbesked 111 250+0 111 250 kr 10 012 kr Lovansökan, ej beviljad Inget startbesked 0+0 0 kr ” 10 012 kr Beviljat lov Inget startbesked ” 0 kr 50% 5 006 kr Tar i bruk utan slutbesked (bara) 0 kr2002 kr September 2013/Yvonne Svensson

10 Mer information på Boverket.se inom kort Sida 10


Ladda ner ppt "Förändringar 1 juli 2013 Samma grundstruktur som tidigare •Avgifterna fastställda av regeringen i förordning •Avgifterna kopplade till prisbasbeloppet."

Liknande presentationer


Google-annonser