Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande best., 11 kap 5 § PBL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande best., 11 kap 5 § PBL"— Presentationens avskrift:

1 Övergripande best., 11 kap 5 § PBL
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar …………. byggnadsnämnden är skyldig ta upp frågan så fort det finns misstanke om en överträdelse gäller oavsett om frågan väckts av en sakägare eller av annan granne som begärt ingripande har rätt till ett särskilt, överklagbart beslut skyldigheten gäller även om nämnden anser att det saknas skäl för ingripande om anmälaren inte är sakägare = enklare förfarande Flera JO-uttalanden Granne : bör ha rätt att överklaga ett beslut av byggnadsnämnden om att inte ingripa, motsvarande gäller inte om grannen endast begär att någon ska påföras en avgift Annan anmälare : BN skyldig pröva om anmälan ska föranleda någon åtgärd men inte krav på formellt, överklagbart beslut, anmälaren ska informeras om ärendets utgång

2 Allmänt om förelägganden, jfr 2 § viteslagen (1985:206)
Grundläggande krav på ett föreläggande oavsett om det är förenat med vite eller ej : vem ? när ? vad ? ett föreläggande ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater) tidpunkt eller tidsfrist ska framgå, det ska finnas reell möjlighet åtgärd ska preciseras, d v s föreläggandet ska vara tydligt föreläggande får inte ske om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet föreläggandet ska delges adressaten om föreläggande riktas till någon i egenskap av fastighetsägare el ägare av byggnad på ofri grund ska detta framgå, t ex genom att både adressaten och fastighetens namn anges Faktisk möjlighet : olämpligt t ex vid sjukhusvistelse Rättslig möjlighet: huvudregeln att rikta sig mot den som har vidtagit /är skyldig vidta en åtgärd Undantag : det kan av lagrum framgå att föreläggande ska riktas mot nuvarande fastighetsägare även om åtgärden vidtagits av någon annan BN är oförhindrad att återkalla ett föreläggande även om det har vunnit laga kraft

3 Byggnadsnämnden får förordna att ett föreläggande
ska förenas med vite eller med bestämmelser om utförande genom byggnadsnämndens försorg ska gälla omedelbart (restriktivt) När fristen för ett föreläggande löpt ut och åtgärden ej vidtagits finns flera möjligheter : ansöka om handräckning hos kronofogden (i vissa fall), begära utdömande av försuttet vite, besluta nytt föreläggande med högre vite eller besluta föreläggande med bestämmelse om tvångsutförande vite eller ej ? – en avvägningsfråga vite ska normalt vara ett fast belopp i pengar, ev. löpande vite om vite föreläggs flera personer gemensamt ska ett särskilt belopp bestämmas för var och en av dem nytt vite mot adressaten i samma sak får inte föreläggas förrän tidigare föreläggande vunnit laga kraft byggnadsnämnden ansöker hos mark- och miljödomstol om utdömande av vite Att ett föreläggande överklagas medför normalt att verkställigheten skjuts upp, förbud gäller omedelbart om inte annat bestäms Lämpligt med vite ? Det är en avvägningsfråga, kan var onödigt provocerande men kan påskynda verkställigheten Vitesbeloppet : bör vara ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet Hänsyn bör tas till : 1. Adressatens ekonomiska förhållanden 2. Värdet av det som föreläggandet avser 3. Samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter av betydelse, t ex om adressaten har underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande Förarbetena: Vitesbeloppet bör inte understiga kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet Löpande vite – används i undantagsfall, t ex vid förbud

4 Lovföreläggande, 11 kap 17 § PBL
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden förelägga ägaren att ansöka om lov byggnadsnämnden har möjlighet att på ägarens bekostnad vidta åtgärder för att kunna pröva frågan om lov innan rättelseföreläggande enligt 20 § beslutas måste byggnadsnämnden pröva om lov kan lämnas (RÅ 1995 ref. 36) om det framstår som sannolikt att lov kan lämnas ska ägaren ges tillfälle att ansöka om lov lov i efterhand befriar inte från byggsanktionsavgift Jfr ÄPBL: Den ändring som gjorts innebär att BN ger fastigheten el. byggnadens ägare tillfälle att ansöka om lov genom att just förelägga ägaren. Om föreläggandet inte följs kan BN besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta ritningar o beskrivningar o vidta det åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov När en åtgärd som kräver lov har vidtagits utan lov får BN förelägga ägaren att vidta rättelse om inte lov meddelas i efterhand BN:s prövning av lovet ska göras mot bakgrund av de förhållanden som råder vid prövningstillfället. Utgångspunkt för prövningen ska vara i princip densamma som om åtgärden inte hade vidtagits Om det olovligt byggda inte kan godtas vid en lovprövning ska BN även väga in möjligheten att bevilja lov med vissa ändringar i byggnadsverket

5 Åtgärdsföreläggande, 11 kap 19 § PBL
Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden avser åtgärder som en fastighetsägare/byggnadsägare enligt PBL är skyldig att vidta utan särskild uppmaning från byggnadsnämnden, t ex underhåll av byggnader och tomter enligt 8 kap PBL avser även skyldigheter som uppkommer p g a föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av PBL, t ex föreskrifter i PBF om anordningar för uppstigning på tak, anordningar för avfalls-hantering och krav på befintliga hissar kräver kommunicering (17 § förvaltningslagen) Alt 2, beslut enligt PBL kan vara t ex beslut enligt 8 kap 15 § 3:e st att plantering ska utföras på tomt Obs att föreläggande kan riktas mot annan än ägare

6 Rättelseföreläggande, 11 kap 20 § PBL
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen (undantag bostadslägenhet för väsentligen annat ändamål ska alltid riktas mot den som är ägare av fastigheten eller byggnadsverket vid tiden för beslutet inte längre valfritt för byggnadsnämnden att välja mellan föreläggande och handräckning, jfr 39 §, föreläggande ska alltid användas i första hand Föreläggande ska riktas mot den som är ägare vid tidpunkten för föreläggandet, detta gäller även om åtgärden har vidtagits av tidigare ägare eller av annan, t ex hyresgäst Utredning om ägarförhållandena krävs Om ägaren är en juridisk person bör föreläggandet riktas mot denna och inte mot ställföreträdaren

7 Rivningsföreläggande, 11 kap 21 § PBL
Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket Det är inte möjligt att förelägga någon att antingen sätta byggnaden i stånd eller riva den. Byggnadsnämnden måste välja mellan dessa åtgärder (RÅ 1971 ref. 34) Normalt krävs att byggnadsnämnden påtalar byggnadens bristfälliga skick för ägaren och i ett beslut ger denne möjlighet att inom skälig tid sätta byggnaden i stånd, beslutet kan överklagas Av rättspraxis framgår att byggnadsnämnden inte samtidigt med ett föreläggande om rivning kan förelägga fastighetsägaren att forsla bort rivningsmaterialet (RÅ 1987 ref. 170) Byggnadsverk som tillkommit på lagligt sätt får behållas så länge de underhålls BN kan uppdra åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder Avvägningsfråga om ett återställande av en byggnad är realistiskt eller ej

8 Exempel på användbara formuleringar
Adressat och tidpunkt: Byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap 19 § PBL ägaren till fastigheten Berga 2:1, Anders Bengtsson, att senast ha åtgärdat fastigheten med att …………..(åtgärd) Johan och Stina Persson, ägare till fastigheten Noret 3:3, föreläggs med stöd av 11 kap 21 § PBL att senast tre månader efter delgivning av detta beslut riva ………..(åtgärd) Ägaren till fastigheten Åkra 5:4, Byggbolaget i Storköping AB, org.nr , föreläggs med stöd av 11 kap 20 § PBL att senast en månad efter delgivning av detta beslut ta bort…………(åtgärd)

9 Användbara formuleringar forts.
Åtgärd: forsla bort fordon med registreringsnr xxxxxxx ta bort de cyklar, bildäck, lastpallar och plåtar som markerats på bifogat foto (bifogad skiss), bilaga 1 utföra följande åtgärder på fastighetens bostadshus: samtliga fönster på byggnadens norra långsida ska målas senast fasaden på byggnadens södra långsida ska repareras på det sättet att xxxxxx senast

10 Användbara formuleringar forts.
Vite: Byggnadsnämnden förelägger med stöd av 11 kap 20 och 37 §§ PBL ägarna till fastigheten Berga 8:6, Eva och Lars Persson, vid vite av tiotusen (10 000) kr vardera att senast ta bort ….…….…………(åtgärd) Råd: betr. åtgärd beskriv noggrant vilken/vilka åtgärder som ska utföras och, om det behövs, var på tomten/byggnaden åtgärderna ska utföras, hänvisa till markering på bilagt foto eller skiss om det behövs ordet förelägger eller föreläggs bör alltid finnas med lagrum ska alltid anges

11 Olämpliga/oklara formuleringar
Byggnadsnämnden uppmanar xxxxx ………… Byggnadsnämnden anmodar xxxxx xxxxx ska tillse att …… Fastighetsägaren (namn saknas) föreläggs med stöd av xxxxx att………. Byggnadsnämnden förelägger (adressat) att senast (tidsfrist) ha iordningställt tomten städa fastigheten ta bort bilar som inte är brukbara forsla bort alla skrotbilar ta bort annat material som inte används

12 Motivering av ett åtgärdsföreläggande
Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick (8 kap §§ PBL) Vid motivering av föreläggande som gäller ovårdad tomt/byggnad finns två alternativ Alternativ 1: Byggnadsnämnden kan hävda att befintliga föremål/fordon på tomten eller brister i en byggnads underhåll ger ett ovårdat intryck och att detta medför betydande olägenhet för omgivningen Omständigheter av betydelse är t ex : tomtens och den närmaste omgivningens utseende och karaktär, insyn från grannfastigheter och angränsande vägar, mängden föremål eller fordon på tomten, fordonens skick och värde, hur länge föremål/fordon varit placerade där och i vilket syfte, hur de är placerade och anordnade, ev. olycksrisk

13 Alternativ 2: Byggnadsnämnden kan hävda att en samling av föremål/fordon på en fastighet utgör ett upplag som kräver bygglov (6 kap 1 § andra punkten PBF) Om det framstår som sannolikt att bygglov för upplag kan beviljas på den aktuella platsen bör fastighetsägaren lämnas tillfälle att ansöka om lov Om bygglov för upplag däremot inte är lämpligt kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren med motivering att föremålen/fordonen kräver bygglov för upplag, att bygglov saknas och att ett upplag på platsen är olämpligt

14 Ägarbyte 11 kap 46 § PBL: Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 §§ eller ett förbud enligt 33 § gäller mot ny fastighetsägare - om föreläggandet avser ägaren till viss fastighet/byggnad och åtgärden avser just den fastigheten 11 kap 48 § PBL: Viten gäller normalt inte mot ny fastighetsägare (undantag för löpande vite i visst fall) Att fastigheten besväras av ett föreläggande eller förbud ska framgå av fastighetsregistret

15 Byggsanktionsavgift, 11 kap 51- 63 §§ PBL
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § avgiftens storlek framgår av 16 kap 12 § PBL och 9 kap PBF, differentierad avgift, dock högst 50 prisbasbelopp strikt ansvar - krävs inte uppsåt eller oaktsamhet befrielse från avgift när det är oskäligt, 53 §, uttömmande avgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten (54 §) Gäller både om någon vidtar en åtgärd och vid underlåtelse och därigenom bryter mot byggbestämmelser Jfr ÄPBL: Ny benämning på avgiften, ny konstruktion – regeringen bestämmer genom förordning Om det finns lov till en åtgärd när den påbörjas ska avgift inte tas ut. Det krävs inte att lovbeslutet vunnit laga kraft. Efter att en åtgärd vidtagits: Om byggsanktionsavgift ska tas ut är beroende av vilka bestämmelser som gällde när åtgärden vidtogs Betr 54 §: Enligt JO måste den som misstänks för en olovlig åtgärd få uttömmande information om gällande bestämmelser, t ex om möjligheten att få bygglov i efterhand

16 Forts. byggsanktionsavgift
avgift tas ut av ägaren, den som begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen (valmöjlighet) om två eller flera är betalningsskyldiga ansvarar de solidariskt krav på kommunicering av allt som tillförts ärendet (58 §) preskriptionstid, ska ha fått yttra sig inom fem år från överträdelsen tillsynsmyndigheten beslutar och ska alltid pröva om det finns skäl för befrielse beslut om avgift ska delges den avgiftsskyldige avgiften ska betalas inom 2 mån efter delgivning om inte annat bestämts, gäller även om beslutet överklagas beslut om avgift får verkställas som lagakraftvunnen dom avgift ska inte tas ut om överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut Vem som är adressat innebär normalt inget problem Hyresgäst eller arrendator som vidtagit åtgärd utan ägarens samtycke bör bli ansvarig Förbud mot dubbla sanktioner innebär en anpassning till EU-regler Den som överklagar och vill slippa verkställigheten kan begära inhibition hos överinstansen


Ladda ner ppt "Övergripande best., 11 kap 5 § PBL"

Liknande presentationer


Google-annonser