Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBR 20 (BFS 2013:14) Trädde ikraft den 1 juli 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBR 20 (BFS 2013:14) Trädde ikraft den 1 juli 2013."— Presentationens avskrift:

1 BBR 20 (BFS 2013:14) Trädde ikraft den 1 juli 2013

2 BBR 20 är ändringsBFS Inte omtryck. Endast med i BFS:en de ändringar i BBR som gjordes den 1/7-13. Behöver därför läsas ihop med BBR 19 (som var ett omtryck).

3 Konsoliderad version För att underlätta för användarna så sätter vi ihop den gällande lydelsen av BBR den 1 juli 2013 Finns på webben och till försäljning om önskar tryckt (september)

4 Revideringen i korthet
Ändringar i avsnitt 1 (inledning) och 2 (allmänna regler) i BBR som är en anpassning till EU:s byggprodukt- förordning. I avsnitt 3 (tillgänglighet, bostadsutformning) förtydligas vilka regler i avsnittet som är regler till utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav. I avsnitt 3 införs en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler. Avsnitt 7 om bullerskydd ändras så att bland annat kravnivåerna vad gäller bostäder framgår direkt av reglerna.

5 BBR 20 avsnitt 3 Avsnitt 3:1 Tillgänglighet och 3:2 Bostadsutformning
Förtydligande av vad som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav. I vissa fall både utformningskrav och tekniskt egenskapskrav. .

6 Tillgänglighet 3:111 Tomter, utformningskrav och tekniska egenskapskrav på byggnader
Allmänt råd Avsnitt 3:12 innehåller föreskrifter och allmänna råd om tomter. Avsnitten 3:13 och 3:14 innehåller föreskrifter och allmänna råd till antingen utformningskraven, de tekniska egenskapskraven eller till båda. Kraven på tomter och utformningskraven på byggnader prövas vid bygglovet. De tekniska egenskapskraven på byggnader hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma sätt som de övriga tekniska egenskapskraven.

7 Forts. 3:111 Allmänna rådet Kraven på tomter och utformningskraven på byggnader prövas vid bygglovet. De tekniska egenskapskraven på byggnader hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma sätt som de övriga tekniska egenskapskraven.

8 Bostadsutformning 3:211 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav
Allmänt råd Avsnitt 3:2 innehåller föreskrifter och allmänna råd till antingen utform­ningskraven, de tekniska egenskapskraven eller till båda. Utformningskraven prövas i bygglovet och de tekniska egenskapskraven hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma sätt som övriga tekniska egenskapskrav.

9 Hjälpdokument på Boverkets webbplats
BBR 20 avsnitt 3:1 och 3:2 med färger Dokumentet finns under

10 Föreskrifter och allmänna råd till både utformnings- och tekniska egenskapskrav är rödmarkerade och i normalstil och understruket. Föreskrifter och allmänna råd enbart till utformningskrav är blåmarkerade och i kursiv stil. Övriga regler är föreskrifter och allmänna råd enbart till tekniska egenskapskrav, dessa är gulmarkerade och i fetstil.

11 3:1422 Ramper i byggnader Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Ramper ska luta högst 1:12. Allmänt råd En ramp bör a) ha minst 2 meter långa vilplan, b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, c) ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter, d) ha en fri bredd på minst 1,3 meter, e) vara fri från hinder, och f) ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd. En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20. Regler om hissar finns i avsnitt 3:144. Regler om trappor, räcken och ledstänger finns i avsnitt 8:232.

12

13 BBR 2014 Bostadsutformning
Lättnader görs i BBR inom ramen för den nuvarande lydelsen i PBF för student- och ungdomsbostäder. Planerade ändringar: Samutnyttja utrymmen för sömn och vila/samvaro resp. hemarbete/måltider Minska på inredning och utrustning för matlagning Minska på inredning och utrymme för förvaring I bostäder större än 55 kvm kan sovrummen göras lika stora i student- och ungdomsbostäder Även hygienrummet kan flyttas ut till gemensamma delar Vid ändring av byggnader med stort djup och bärande mellanväggar – större skäl att göra avsteg för student- och ungdomsbostäder om högst 35 kvm

14 Bostadsutformning - sammanförda funktioner och minskad förvaring och köksinredning
Hur bygger man idag? Bygger oftast bostäder för en studerande ”studentetta” med minst en utflyttad funktion fast inte alltid med gemensamma utrymme som kompensation för den minskade boarean Exempelplanlösning i rapporten med en utflyttad funktion används som nollalternativ, blir ca 27 kvm bostadsarea Boverkets förslag: Exempelplanlösningar visar att sammanföra funktionerna samvaro/sömn resp. måltider /hemarbete och minska inredning för matlagning och utrymme för förvaring blir ca 20 kvm bostadsarea Minskningen blir ca 7 kvm eller ca 25 procent

15 Bostadsutformning - student- och ungdomsbostäder större än 55 kvm
I bostäder större än 55 kvm för studenter och ungdomar kan sovrummen göras lika stora Detta innebär att ett av sovrummen kan utformas mindre Idag ska ett av sovrummen i bostäder större än 55 kvm rymma en parsäng, dvs. rummet ska kunna användas för två personer som delar säng och blir därmed större än övriga sovrum

16 Bostadsutformning - gemensamma utrymmen
Idag kan funktionerna samvaro, matlagning och måltider flyttas ut till gemensamma delar. Boverket avser att komplettera föreskriften så att även hygienrummet ska kunna flytta ut till gemensamma delar om så önskas. Om man utgår från ca 20 kvm med sammanförda funktioner och minskat utrymme m.m. för matlagning och förvaring och om hygienrummet också flyttas ut kan bostaden minskas ytterligare till ca 17 kvm.

17 Bostadsutformning - ändring av byggnader
Boverket avser justera reglerna i BBR så att det blir tydligare att det kan finnas större skäl att göra avsteg från bostadsutformningskravet då man ändrar t.ex. institutionsbyggnader med stort djup och bärande mellanväggar till bostäder för studerande och ungdomar om högst 35 kvm.

18 Bostadsutformning - motiv och konsekvenser
Boverket ser det som möjligt och rimligt att lätta på bostadsutformningskraven i BBR för student- och ungdomsbostäder. Motivet är att det är ett genomgångsboende för en begränsad tid. Gör det möjligt att bygga student- och ungdomsbostäder med en betydligt mindre boarea utan att behöva kompensera med gemensamma utrymmen. Ökad möjlighet att utforma student- och ungdomsbostäder mer flexibelt, t.ex. att några delar en större bostad eller minikorridorer


Ladda ner ppt "BBR 20 (BFS 2013:14) Trädde ikraft den 1 juli 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser